זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. אחוז הגמול מחושב מכל היקף משרת עבודתו של המורה. 2 . הגמול ישולם גם למורה בתפקיד הדרכה, המועסק בהוראה בבית ספר לצורך 3 השלמת משרתו בהדרכה, בתנאי שהעסקתו בהדרכה אינה עולה על חצי המשרה. . הגמול ישולם על פי היקף עבודתו בבית הספר בלבד 4 .(1.9.1985 החלטת עדה הפריטטית העליונה - ) . הגמול הינו פנסיוני. 5 גמול ריכוז מקצוע 9.4 בתחילת כל שנה תמנה הנהלת המוסד מרכזי מקצוע על סמך המלצת המנהל ואישור הפיקוח, כפוף לקריטריונים להלן: א. קריטריונים למינוי מרכז מקצוע . במוסד על-יסודי יתמנו מורים כמרכזי מקצועות לריכוז והדרכת המורים המלמדים את 1 המקצוע בבית הספר. מינוי זה ייעשה באישורו של המפקח על בית הספר והמעסיק המשלם את שכרו של כיתות לפחות, ובמקצוע שבו מונה 8 המרכז. המינוי ייעשה אם בבית הספר ישנן 2 ש''ש, ובבית הספר מועסקים באותו מקצוע עוד 48 מרכז המקצוע ניתנות לפחות מורים בפחות ממחצית המשרה. 3 מורים במחצית המשרה לפחות, או . ריכוז ''מקצוע קטן'' 2 בחינוך העל-יסודי, בבתי ספר קטנים או בבתי ספר שבהם נלמדים מקצועות בהיקף קטן של שעות, ימונה מרכז מקצוע באישור מנהל המחוז ועל סמך פניית מנהל בית שעות שבועיות ומלמדים אותו שני מורים 24 הספר, אם המקצוע נלמד לפחות לפחות. המורים והמנהלים ידאגו שהפנייה למנהל המחוז לגבי בתי ספר של משרד החינוך אישורים שנתיים בכל המערכת 200- תיעשה בהקדם, הואיל ומדובר ב .( 11.5.1994 - הסכם עבודה קיבוצי ) , מנהל המחלקה לתנאי ציון שבת לגבי החטיבה העליונה, יש לפנות ישירות למר , יו''ר המחלקה הפרופסיונלית בארגון המורים. נורית ולנסי שירות., עם העתק לגב' רצוי לפנות לפני תחילת שנת הלימודים. . דרישות התפקיד 3 . כמרכז מקצוע עיוני בבית ספר על-יסודי, יתמנה מורה שהוא בעל תואר אקדמי 1 . א ובעל הכשרה פדגוגית מלאה, המוכרים על ידי משרד החינוך והתרבות לשם קבלת רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע, ואשר אושר על ידי המפקח על בית הספר ועל ידי הבעלות על המוסד. . למרות האמור לעיל, במקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל יוכל להתמנות כמרכז 2 מקצוע עיוני גם מורה שאינו בעל תואר אקדמי, אם הוא בעל רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע, שהוענק לו על סמך עמידה בכל בחינות ההשלמה הדרושות לשם קבלת רישיון הוראה קבועב אותו מקצוע, או על פי החלטת ועדת הבירורים לרישיונות הוראה, שמצאה אותו בעל ידע מספיק במקצוע האמור ובדרכי הוראתו. במקרה כזה יוכל אפוא גם מורה כזה להתמנות למרכז מקצוע, אם לדעת הפיקוח הפדגוגי שמטעם משרד החינוך והתרבות הוא מתאים, מבחינה מקצועית ומבחינה פדגוגית כאחת, לכהן בתפקיד זה יותר מכל יתר המורים בבית הספר המלמדים אותו מקצוע. ב. נוסף על דרישות ההשכלה וההסמכה מכל מי שהוא מועמד לתפקיד של מרכז מקצוע, חייב המועמד לתפקיד להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהוראת אותו מקצוע והעל כושר הדרכה בעבודה פדגוגית, המועסק בהוראתו של מקצוע זה בבית הספר, בשליש משרה לפחות. ג. המינוי לתפקיד זה ניתן לשנת לימודים אחת בלבד. בתחילת כל שנת לימודים תמנה הנהלת המוסד, באישור המפקח והבעלות על גמול ריכוז מקצוע 9.4

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

28/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online