זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הגמול נגזר באחוזים ממשרה מלאה, ללא כל קשר לחלקיות המשרה של המורה, ובלבד שיעבוד משרה לפחות. 1/3 גמול פיצול משולם גם למורה העובד מעל למשרה אחת, אם עד לגובה של משרה אחת הוא עונה לקריטריונים של גמול פיצול. הגמול יחושב ממשרה אחת. , חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשל''ט( )הסכם 88/2 ) חוזר מנכ''ל מיוחד י' תשל''א, חוזר מנכ''ל מיוחד תשמ''ה ) ( 90-88 עבודה קיבוצי קריטריונים לזכאות: א. . עובד הוראה המועסק בבית ספר על-יסודי והמלמד בשש כיתות או יותר 1 אצל אותו מעסיק. מוסדות חינוך אצל אותו מעסיק. 3- . עובד הוראה המועסק ב 2 , ומשרתו 95%- משרה ל 79% . עובד הוראה המועסק בהיקף משרה שבין 3 כיתות, אצל אותו מעסיק. 5 מפוצלת בין . עובד הוראה בבתי ספר פנימייתים או במרכזים פדגוגים, המועסק 4 במשמרות הכרוכות בהפסקות, וההפסקה היא בת שעתיים לפחות. כיתות או יותר, במסגרת 4- . עובד הוראה המלמד מקצוע שפת אם ב 5 אחת ובבית ספר אחד: א. בבתי ספר עבריים את מקצוע העברית. ב. בבתי ספר ערביים את מקצוע העברית. כיתות או יותר, 4- . עובד הוראה, המלמד רק חלק ממקצוע שפת אם ב 6 זכאי לגמול היחסי. כיתות, זכאי 4- . עובד הוראה המלמד מקצוע שפת אם, חלקית, ביותר מ 7 לדרוש תשלום גמול פיצול לפי הקריטריוניים של הגמול המשולם למורים כיתות או יותר. 6- המלמדים ב כיתות אויותר בבית ספר אחד או 4- . עובד הוראה המלמד שפה זרה ב 8 יותר אצל אותו מעסיק זכאי לגמול פיצול. כיתות, אינו זכאי ליותר מגמול 8- . עובד הוראה המלמד שפת אם ביותר מ 9 אחד. . מורה לחינוך גופני ולמלאכה - כל קבוצת לימוד נחשבת לכיתה לצורך 10 .(1.4.1989 : חישוב גמול הפיצול )תחולה . כיתות שבעבורן המורה מקבל גמול הכנה לבחינות הבגרות, יילקחו 11 בחשבון גם לצורך קביעת זכאותו לגמול הפיצול. תלמידים לפחות, 20 . בחינוך הטכנולוגי כל קבוצת עבודה המונה 12 תיחשב ככיתה לצורך גמול פיצול. . עובד הוראה המלמד כיתות הקבצה המורכבות מקבוצות תלמידים מכיתות 13 שונות, זכאי לגמול פיצול לפי הקריטריונים המפורטים לעיל )כגון: שפה זרה, כיתות ויותר וכדומה(. 6 , שפת אם אם מורה זכאי לאחד משני הגמולים עבור אותה עבודה, הוא יקבל את הערה: הגמול הגבוה יותר מהשניים: גמול פיצול או גמול הוראת שפת אם/שפה זרה. (1.4.1989 : ב. שיעורי גמול הפיצול )תחולה מס' כיתות שיעור הגמול 3% 95% עד 75% כיתות במסגרת משרה של 5 5% כיתות 7-6 6% כיתות 10-8 7% כיתות ויותר 11 5% מוסדות חינוך 3 5% כיתות 4- שפת אם ושפה זרה ב 5% בתי''ס פנימייתים ומרכזים פדגוגים ג. גמול הפיצול איננו פנסיוני.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

32/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online