זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הוצאות נסיעה 24.4

הוצאות נסיעה 24.4 עובד הוראה הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, ומשתמש בתחבורה ציבורית או ברכבו הפרטי, זכאי להחזר הוצאות נסיעה. א. קצובת נסיעה זה סכום המגיע לעובד הוראה כהחזר נסיעה לעבודה וחזרה לביתו, כשהוא גר ועובד באותו תחום מוניציפלי. קצובת הנסיעה משולמת לעובד יחסית לימי העבודה שלו בשבוע כפול עלות הנסיעה ברכב ציבורי, לפי מחיר כרטיסייה. חודשי עבודה, גם בימים שבהם המורה נעדר מעבודתו 10 הקצובה משולמת במשך בתשלום )כגון: חופשות, חגים, מחלה, מילואים וכדומה( עד לתקופה של חודש ימים. חודשי פגרת הקיץ. 2- עובד הוראה אינו זכאי לקצובת נסיעה בזמן חופשה ללא תשלום וב ב. כרטיס ''חודשי-חופשי'' עם הנהת ההסדר של כרטיס ''חודשי-חופשי'', הקצובה המשולמת לעובדי הוראה היא כעלות הכרטיס החודשי. עובדי הוראה ותיקים ימשיכו לקבל את הקצובה הקודמת שלהם, אך היא לא תעודכן עד אשר תשתווה במשך השנים לעלות הכרטיס ה''חודשי-חופשי''. עובד הוראה חדש יקבל את עלות הכרטיס ''חודשי-חופשי'', אפילו אם הוא עובד משרה חלקית, אך לא פחות מחצי משרה. עובד הוראה, המלמד פחות מחצי משרה, ימשיך לקבל החזר הוצאות נסיעה לפי הסדר הקצובה, גם אם קיים במסלול נסיעתו לעבודה הסדר כרטיס ''חודשי-חופשי''. ג. החזר הוצאות נסיעה ריאלית עובד הוראה המוצב לעבודה מחוץ לתחום השיפוט של מקום מגוריו, בגלל צרכיה של מערת החינוך, ואשר הוצאותיו על הנסיעה באוטובוס למקום עבודתו ובחזרה לביתו עולות על הסכום המקסימלי שנקבע לקצובת הנסיעות, זכאי להחזר הוצאות נסיעה ריאלית באוטובוס בהתאם לימי נסיעתו בפועל. ד. העתקת מקום מגורים עובד הוראה המעתיק מקום מגורים אל מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית של מקום מגוריו, והעברה זאת גוררת הגדלת הוצאות הנסיעה, ימשיך לקבל את הקצובה הקודמת בשיעור שהיה לפני שעבר למקום מגוריו החדש. יוצא מכלל זה הוא מורה אשר עבר לבית ספר אחר, מרוחק יותר, ביוזמת הפיקוח, או עבר למקום מגורים מרוחק יותר מטעמים אישיים שהוכרו כמוצדקים, כגון: מטעמי בריאות שלו או של בן משפחה קרוב, נישואים, חינוך ילדים או שיפור תנאי דיור גרועים. ה. הוצאות נסיעה בתפקיד עובד הוראה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד לאחר שעות העבודה הרגילות במסגרת עבודתו )כגון: נסיעות לישיבות מורים, או ישיבות הורים, או פעילות הדרכה מהוצאות הנסיעה שזכאי להן המורה, וישולמו גלובלית 25% וכדומה(. הפיצוי בגינן יהיה ללא כל צורך בדיווח, מדי חודש בחודשו, בחודשים שבהם המורה יקבל החזר הוצאות נסיעה. הסדר זה לא יחול על מי שזכאי להחזר הוצאות נסיעה גלובליות, כגון: מנהלים וסגנים, ועובדי הוראה בתפקידי הדרכה או פיקוח, בתפקידי כתיבת תוכניות לימודים וכדומה, הזכאים להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד בהתאם להוראות הקיימות בעניינם והזכאים להחזר הוצאות על פי כרטיס ''חודשי-חופשי''. החזר הוצאות נסיעה עד לסכום מסוים המתעדכן מדי פעם חייב במס הכנסה. הבהרה: מעל לסכום זה, המעסיק חייב לגלם את המס. התשלום יינתן למורה שאינו מקבל כרטיס ''חודשי-חופשי''.

תוספת מעונות 25.4

תוספת מעונות 25.4

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

38/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online