זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה - החלק העשרים 1 מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק מהשבוע שלאחריו - החלק העשירי מהשכר המולן: . הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, 2 על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי הצמדה כאמור בעד 20% בתוספת 20% כל חודש שבתקופה האמורה: בעד חלק מחודש תשולם התוספת של האמורה באופן יחסי. )ב( פיצוי הלנת שכר יהיה לכל דבר, פרט לעניין סעיף זה, חלק משכר העבודה. א. )א( הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה 17 1969- תובענה לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בתי הדין לעבודה, התשכ''ט )להלן - בית הדין האזורי(, תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי 60 תוך )ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, אם הלין המעביד את שכרו של העובד, או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שנים-עשר חודשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים האמורות. )ג( הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתיישנות של שנה האמורה בסעיף קטן )א(.'' ( )תיקון התשמ''ה לחוק( 1958 )חוק הגנת השכר תשי''ח לחוק הלנת השכר 18 ד. הפחתת פיצוי - סעיף . בית דין אזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר 18'' העבודה לא שולם במועדו בטענה כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש, לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו. א. התיישנה הזכות לפיצוי הלנת שכר, לפיצוי הלנת קצבה או לפיצוי הלנת 18 )ד(, או ביטל בית דין אזורי פיצוי 20- א ו 17 פיצויי פיטורים, לפי סעיפים הלנת שכר, פיצוי הלנת קצבה, או פיצוי הלנת פיצויי פיטורים לפי )ד(, יחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, 20- ו 18 סעיפים לאותו חוק.'' 6 , על אף האמור בסעיף 1961 - התשכ''א (14.2.2008 טבלת שכר )מעודכנת ליום . לחץ כאן לעיון תעריפים לבדיקת בחינות הבגרות והגמר 28.4 תעריפים לבדיקת בחינות הבגרות והגמר 28.4 הנערכות על ידי המחלקה לבחינות . חיבור שאלונים והגהתם 1 כל תוספות השכר הפנסיוניות + בשיא הוותק Ph.d שכר משולב של מורה = א. ערך שעה 96 ב. שכר יו''ר, חבר ועדה משך הבחינה בשעות. X 5 X ערך שעה = שכר יו''ר הוועדה לחיבור שאלון משך הבחינה בשעות. X 2.5. X ערך שעה = שכר חבר ועדה לחיבור שאלון * הבהרות: . חבר ועדה בעל תואר דוקטור יקבל שכר כיו''ר הוועדה. 1 . סך התשלומים לחברי הוועדה לא יעלה על פי שניים מן התשלום ליו''ר הוועדה, 2 פרט למקרה שבו חבר ועדה הוא בעל תואר דוקטור. ימים 60 המוקדם, אולם בית הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של ימים. 90 לתקופה של

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

40/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online