זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

א. ביטוח במסעות וטיולים (27.2.97- ; הסכם קיבוצי מ 9/ , תשנ"ז 8/ , תשנ"ד 1/ תשנ"ב 10/ ,תשמ"ו 6/ )חוזר מנכ"ל תשמ"ב . כללי: 1 משרד החינוך והתרבות ביטח בחברת "ענבל" את כל עובדי ההוראה המלווים טיולים. עובדי ההוראה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות בטיולים, בסיורים ובמסעות, במקרי מוות או נכות. * הפוליסה מכסה את כל תקופת הטיול או המסע )ללא הגבלה במספר הימים( ולכל משך הזמן - .(10 – מיציאת עובד ההוראה מביתו לטיול ועד שובו לביתו )כולל זמן הטיול(. )חוזר מנכ"ל תשמ"ו . בשום 1975- * אין הכיסוי כולל תאונה המכוסה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 100% פנים לא יעלה סכום הפיצויים, במקרה של תאונה המכוסה לפי כיסוי ביטוחי זה, על מהסכום המבוטח. הסכומים הוצמדו לשער היציג של הדולר האמריקאי. 1.3.86- * החל מ 27- השבועות הראשונים זכאי עובד הוראה לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי. מהשבוע ה 26- * ב דולר 250 ועד תום שנה מיום הפציעה קיבל עובד ההוראה מחברת "ענבל" פיצוי שבועי בסך דולר. 450- הסכום הוגדל ל 1.1.97- (. החל מ 1.4.90 )מיום ,100% * סכום הביטוח המרבי במקרה של מוות או במקרה של נכות של דולר. 30,000- הוגדל הסכום ל 1.1.97- דולר. מ 20,000 , היה 1.4.90 מיום . החזר הוצאות: 2 עובד הוראה שנפגע בטיול או במסע ונשאר פגוע, זכאי לתבוע החזר הוצאות מן השבוע השלישי לפגיעה, רטרואקטיבית מיום הפגיעה, ובלבד שהיה באי-כושר עבודה שבועיים רצופים. החזר דולר לחודש. תשלום זה יימשך כל עוד עובד ההוראה שרוי בפגיעה לפי 200 הוצאות זה יעמוד על ועדת חריגים רשאית להגדיל את 1.1.97- . החל מ 27- אישור רופא המשפחה, וייפסק בשבוע ה דולר. 450 התשלום תמורת קבלות עד . תשלום משכורת: 3 ,(27- * המעסיק משלם את משכורתו של העובד בעת פגיעתו )מהשבוע ה תוך התחייבות העובד להחזיר את תשלומי הביטוח הלאומי למעסיק. בראשות מר ש. שטמפפר ז''ל, 6.11.89 זיכרון-דברים מישיבה ביום * אסמכתא: . מנהל המחלקה לתנאי שירות במשרד החינוך הבהרות: * בטיול או במסע, הכוונה לכל פעילות חינוכית מחוץ לכותלי בית הספר, שבה משתתף המורה המלווה. * ביטוח זה אינו מכסה תאונה או נזק גופני, שנגרמו למבוטח באופן ישיר או בלתי ישיר כתוצאה מ: א. חבלה גופנית שהמבוטח גרם במתכוון לעצמו, או התאבדות או כל ניסיון לכך. ב. העמדת עצמו בסכנה, במתכוון ובלא נחיצות. ג. טירוף הדעת, שיכרות או שימוש בסמים. . תביעות: 4 על כל מקרה של נכות או מוות יש להודיע למבטח בכתב בהקדם האפשרי )לגבי מוות מיד, ולגבי , קריית שדה התעופה, 3 , רח' הערבה חב' ענבל נכות לא יאוחר משישה חודשים(, לפי הכתובת: . הודעה על תאונה תכלול 03-97781000 פקס 03-9778000 ' , טל 70100 , נתב''ג 282 . ת.ד את שם המבוטח ומענו, ופרטים בדבר התאונה ונסיבותיה. . טיפול רפואי ותעודות: 5 * מיד לאחר שקרתה תאונה, על המבוטח להיות תחת השגחת רופא מוסמך. תוך עשרה ימים לאחר מתן ההודעה על התביעה, על המבוטח או על בא כוחו להמציא למבטח דוח מקיף על התאונה, בצירוף דוח ותעודה מפורטת מאת הרופא המטפל. המבטח רשאי לדרוש מפעם לפעם דוחות ותעודות נוספים, ולקבלם ע"ג טפסים שיספק המבוטח. המבטח לא יכיר בשום תביעה ולא יאשר שום נכות, אלא אם אומתו על ידי רופא מוסמך. המבטח רשאי לדרוש שהמבוטח ייבדק ע"י רופא או מומחה שימנה המבטח. * היעלמותו של המבוטח לא תיחשב בחזקת מיתה מחמת תאונה.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

3/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online