בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

עדי אברהמי זה מתחיל בצעד / מילים ולחן: עדי אברהמי

בחרה: שי סנדר

שיר מאוד מחזק בתקופה האחרונה. מזכיר שכל דרך, מעשה, החלטה מתחילים בצעד אחד קטן :)

י ֵׁש אֶלֶף אֲנ ָׁשִים ּולְכֻּלָם ּדֵעֹות אֶלֶף מִתְל ַּבְטִים אִם לִחְיֹות אֹו לִהְיֹות סְתָם ּבֶנְאָדָם ּכָל ּוא ּבֵין הַח ֹומ ֹות ׁשֶלה ַּפְחָדִים ׁש ֶֹּלא ׁש ֶּלֹו ׁשֶל אֲנ ָׁשִים ׁש ֶֹּלא הֵעֵּזּו לְנ ַּסֹות ּתִהְיֶה הָאִי ׁש ׁש ֶֹּלא ּפָחַד ׁש ֶֹּלא ח ָׁשַב יֹותֵר מ ִּדַי מָה יֹאמְרּו וְאִם ּכְדַאי ה ַּכַּוָנָה ּתִהְיֶהל ְָך ּכִּוּון הָאֱמּונָה ּת ִּתֵןל ְָךאֵמּון ּב ַּדֶר ְֶך

ּכ ְׁשֶאָדָם אֶחָד יָחִיד ּומְיֻחָד ּפֹוסֵע צַעַד קָטָן אֶל עֵבֶר מָה ׁש ֶּכְבָר מִּזְמַן הָפ ְַך ֹלא אֶפ ְׁשָרִי לְמִן ס ִּפּור מִקְרִי ּפֹוסֵע צַעַד קָטָן עֹו ׂשֶה אֶת ה ַּבִל ְּתִי יְא ֻּמַן לַמְרֹות ּכָלה ַּקֹולֹות הּוא ֹלאי ִׁשְקֹט עַד ׁשֶּיִסְֹלל ּדַרְּכֹו עַד ׁשֶּי ִּפְלּו ּכָלהַחֹומֹות ּבִתְעּוזָה ּגְדֹולָה ּבְאֹמֶץ לֵב

ּכ ְׁשֶאָדָם אֶחָד יָחִיד ּומְיֻחָד ּפֹוסֵע צַעַד קָטָן אֶל עֵבֶר מָה ׁש ֶּכְבָר מִּזְמַן הָפ ְַך ס ִּפּור י ָׁשָן חֲלֹום רָחֹוק מ ִּכָאן ּפֹוסֵע צַעַד קָטָן עֹו ׂשֶה אֶת ה ַּבִל ְּתִי יְא ֻּמַן מ ִּכָל הָאֲנ ָׁשִים ּובֵין אַלְפֵי ּדֵע ֹות ּפֹוסֵע צַעַד קָטָן נֹו ׂשֵא עֵינָיו אֶל ה ַּבָאֹות ּבִתְעּוזָה ּגְדֹולָה ּבְאֹמֶץ לֵב

וְזֶה מַתְחִיל ּבְצַעַד זֶה מַתְחִיל ּבַחֲל ֹום

ּו ׁש ְּתֵי עֵינַיִם ּב ֹורְק ֹות וְזֶה מַתְחִיל ּבְצַעַד זֶה מַתְחִיל ּבַחֲל ֹום

ּו ׁש ְּתֵי עֵינַיִם ּב ֹורְק ֹות וְזֶה מַתְחִיל ּבְצַעַד זֶה מַתְחִיל ּבַחֲל ֹום

זֶה מַתְחִיל ּבְאֵז ֹור ּב ַּבֶטֶן ׁש ֶּתָמִיד מַמ ְׁשִי ְך לִנ ְׁשֹם זֶה מַתְחִיל מ ִּמ ֶּנִי ּומַמ ְׁשִי ְך אֵלֶי ָך ּגַם זֶה מַתְחִיל ּבְד ִּי ּוק ּבְפַחַד

זֶה מַתְחִיל ּבְאֵז ֹור ּב ַּבֶטֶן ׁש ֶּתָמִיד מַמ ְׁשִי ְך לִנ ְׁשֹם זֶה מַתְחִיל מ ִּמ ֶּנִי ּומַמ ְׁשִי ְך אֵלֶי ָך ּגַם זֶה מַתְחִיל ּבְד ִּי ּוק ּבְפַחַד

זֶה מַתְחִיל ּבְאֵז ֹור ּב ַּבֶטֶן ׁש ֶּתָמִיד מַמ ְׁשִי ְך לִנ ְׁשֹם זֶה מַתְחִיל מ ִּמ ֶּנִי ּומַמ ְׁשִי ְך אֵלֶי ָך ּגַם זֶה מַתְחִיל ּבְד ִּי ּוק ּבְפַחַד

ׁשֶּנ ִּצַח ְּתִי ֹלאמִּזְמַן זֶה מַתְחִיל מ ִּדִמְיֹון ּומַמ ְׁשִי ְך ל ַּמְצִיאּות זֶה הָאֹמֶץ לַהֲפ ְֹך אֶת ה ַּק ְׁשָיִים לְהִז ְּד ַּמְנּות זֶה מַתְחִיל ּבְצַעַד ּומַמ ְׁשִיְךל ַּמ ַּסָע זֶה מַתְחִיל מֵאָדָם אֶחָד וְעֹובֵרלָאֱנֹו ׁשּות ּכ ֻּל ָּה

ׁשֶּנ ִּצַח ְּתִי ֹלאמִּזְמַן זֶה מַתְחִיל מ ִּדִמְיֹון ּומַמ ְׁשִי ְך ל ַּמְצִיאּות זֶה הָאֹמֶץ לַהֲפ ְֹך אֶת ה ַּק ְׁשָיִים לְהִז ְּד ַּמְנּות זֶה מַתְחִיל ּבְצַעַד ּומַמ ְׁשִיְךל ַּמ ַּסָע

ׁשֶּנ ִּצַח ְּתִי ֹלאמִּזְמַן זֶה מַתְחִיל מ ִּדִמְיֹון ּומַמ ְׁשִי ְך ל ַּמְצִיאּות זֶה הָאֹמֶץ לַהֲפ ְֹך אֶת ה ַּק ְׁשָיִים לְהִז ְּד ַּמְנּות זֶה מַתְחִיל ּבְצַעַד ּומַמ ְׁשִיְךל ַּמ ַּסָע

זֶה מַתְחִיל מֵאָדָם אֶחָד וְעֹובֵרלָאֱנֹו ׁשּות ּכ ֻּל ָּה

זֶה מַתְחִיל מֵאָדָם אֶחָד וְעֹובֵרלָאֱנֹו ׁשּות ּכ ֻּל ָּה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online