בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

שיר למעלות מילים: מן המקורות לחן: יוסף קרדונר

בחרה: מכבית מאייר

תפילה.

ׁשִיר לְמַעֲלֹות א ֶּׂשָא עֵינַי אֶל-הֶהָרִים, מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי. עֶזְרִי, מֵעִם ה', עֹו ׂשֶה ׁשָמַיִם וְאֶרֶץ. אַל י ִּתֵן ל ַּמֹוט רַגְל ֶָך; אֶל יָנּום ׁש ֹּמְר ֶָך. ה ִּנֵה ֹלא יָנּום ו ְֹלא יִי ׁשָן ׁשֹומֵר י ִׂשְרָאֵל. ה' ׁשֹמְר ֶָך ה' צ ִּל ְָך עַל-יַד יְמִינ ֶָך. יֹומָם ה ַּׁשֶמ ֶׁש ֹלא י ַּכ ֶּכָה וְיָרֵח ּב ַּלָיְלָה. ה' י ִׁשְמָר ְָך מ ִּכָל-רָע י ִׁשְמֹר אֶת-נַפ ְׁש ֶָך. ה' י ִׁשְמָר צֵאת ְָך ּובֹוא ֶָך מֵע ַּתָה וְעַד עֹולָם.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online