בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

הפיל הכחול שיר לי / מילים ולחן: לירון אטיה

בחר: חנן טובול

בימים שבהם קשה לנשום, חייבים להזכיר לעצמנו. הכל חולף.

ּכ ְׁשֶּזֶה יָבֹוא, אֶל ּתִפְחַד ַּכִי ּגַם לְרַע י ֵׁש סֹוף ּתִהְיֶה ּכְמֹו סֶלַע מּול הָרּוח י ֵׁש עֹולָם אֶחָד ּבַחּוץ וְי ֵׁש ל ְָך עֹולָם אַחֵר ּבָרֹא ׁש ּכ ְׁש ֶּתְק ַּבֵל אֶת זֶה ּתּוכַל לָנּוחַ.

ַא ַּתָה זֹוכֵר אֵי ְך זֶה הָיָה ּכ ְׁשֶהָיִינּו יְלָדִים? אֵי ְך אָז ה ַּלֵב הָיָה רָגּוע ַהֹולְכִים לִג ְֹל ׁש וְאָז ּבָעֶרֶב מְנ ַּגְנִים

הָיִית סֶלַע מּול הָרּוח וְאִם הָיִיתָ... אָז ּתִהְיֶה וְאִם הָיִית אָז ּתִהְיֶה אִם ּכְבָר הָיִיתָ, אָז ּתִהְיֶה.

א ַּתָה מַק ְׁשִיב? ַאֲנִי א ִּת ְָך, ֹלא מ ְׁש ַּנֶה מָה ׁשֶּיָבֹוא

ּבֹוא נ ִּלָחֵם ּבְכָל ה ַּכֹח ּבֹוא נַדְלִיק אֶת הָאֹור וְנַע ֲׂשָה טֹוב עַד ׁשֶּיַעֲלּוה ַּכְתּובִּיֹות אֲנַחְנּו סֶלַע מּול הָרּוחַ.

ּגַם רַע עֹובֵר א ַּתָה ּתִרְאֶה ּגַם רַע עֹובֵר א ַּתָה ּתִרְאֶה

ּגַם רַע עֹובֵר. אַּתָה ּתִרְאֶה.

ה ַּכֹל חֹולֵף.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online