בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

זהו-זה בביצוע שירת הנודד (היי ציוניוני הדרך) / מילים: אהרון אשמן לחן: מרדכי זעירא

בחר: לומי שמיר

זה היה ההמנון של השכבה שלי בצופים בחיפה בסוף שנות הארבעים של המאה הקודמת.

הֵי, צִּיֹונְיֹונֵי ה ַּדֶר ְֶך, אֲבָנִים לְבַנ ְּב ַּנֹות, ט ֹוב ל ָׁש ּוט, ּתַרְמִיל עַל ׁשֶכֶם אֶי ּבְלִי אֵן הַרְחֵק לִנ ְּדֹד. ( - מּו ׁשָר: אֶל ּבְלִי אֵן הַרְחֵק לִנ ְּדֹד)

ּבֵין אַּיֶלֶת ּומְטּולָה, ׁשָם עָיַפ ְּתִי וְא ֵׁשֵב. ּפֶרַח חֵן לִקְטֹף חָפַצ ְּתִי וְנִנְעַץ לִי קֹוץ ּב ַּלֵב.

הַי צִּיֹונְיֹונֵי ה ַּדֶר ְֶך... אֶת הַּיְקּום ּפִתְאֹום, לְפֶתַע, עַרְפ ִּלִים הֵלִיטּו לּוט. ּתְכֹל מֶרְחָב ּגָזְלּו מ ִּמ ֶּנִי ׁש ְּתֵי עֵינַיִם ּכְח ֻּל ֹות. הַי צִּיֹונְיֹונֵי ה ַּדֶר ְֶך... ּבֵין אַּיֶלֶת ּומְטּולָה ּתַרְמִילֵי נָפַל ּבְגַיְא, יָדרַּכָה ׁשָם ּבְלֵילח ֹׁשְֶך ּגָזְזָה מַחְלְפֹותַי.

הֵי, צִּיֹונְיֹונֵי ה ַּדֶר ְֶך, אֲבָנִים לְבַנ ְּב ַּנֹות, ֹלא אֵצֵא עֹוד, ֹלא אַפְלִיג ָּה ( - מּו ׁשָר: ֹלא אֵצֵא עֹוד, ֹלא א ֲׁשּוט ָּה) אֶל ּבְלִי אֵן הַרְחֵק לִנ ְּדֹד.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online