בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

בביצוע רונה קינן מיהו המיילל ברוח / מילים: יעקב אורלנד לחן: עממי רוסי

בחרה: ניצן בילר

כי הוא מתאים למצב הרוח, כי הוא מלווה היטב את הדמעות הזולגות מעצמן.

מִיה ּו ה ַּמְי ַּלֵל ּבָר ּוחַ, ַוְהָרּוח ּבֹו? מִיהּו ׁשֶהִׁשְאִיר ּפָתּוח אֶת חַדְרֵי ל ִּבֹו? וְאּולַי אּולַי זֶה ּכֶלֶב נָד עַל ה ַּדְרָכִים ּכִי ּתָמִיד ּבַּלַיְלָה ּדָלַף הַּכְלָבִים ּבֹוכִים וְאּולַי זֹאת הָר ַּכֶבֶת ׁשָם ּבָעֲרָבָה ׁש ֶּלָקְחָה מִן הָאֹוהֶבֶת אֶת מֵאַהֲבָה וְאּולַי אּולַי זֶה יֶלֶד ׁש ֶּנֹולַד עָצּוב. ּכִי הָיְתָה לֹו אֵם אֻמְלֶל ֶּתְ, ַוְהָלְכָה ּבְלִי ׁשּוב. מִיהּוה ַּמְי ַּלֵל ּבָרּוח ַּובְקֹולֹו ה ַּׁשָכּול? מִי ה ַּמִת ְּפ ַּלֵל לָנּוח וְאֵינֹו יָכֹול? זֶה ׁשִיר ּבֶכִי זֶה ׁשִיר ּבְכִי ׁש ֶּׁשָרִים ּכֻּלָם ּכ ְָך זֹולֵג עַל ה ַּלֶחִי עֶצֶב הָעֹולָם

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online