בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

אברהם טל ושלמה ארצי אֱֹלהָי / מילים ולחן: שלמה ארצי

בחרה: עליזה לוי

כי לכל אדם יש מסע. ולנו יש מסע שלא רואים את הסוף שלו.

ּכִי ּכְל ּום ֹלא מ ֻׁשְלָם נִהְיֵיתִי קְצָת ּב ֹודֵד ּבָע ֹולָם

מ ַּסָע ּכְזֶה ׁשֶל ׁשָנִים ר ַּב ֹות הּוא מַתְחִיל ּבַּיֹום ׁש ֶּבֹו אָבִי ח ִּבֵק אֹותִי וְהָיָה ׁשָם אֹור וְהִר ְּג ַׁש ְּתִי טֹוב מִי זֶה אֱלָהָיי ׁשָאַל ְּתִי אָז אֶת אֲחֹותִי אָז ֹלא ּפֶלֶא ׁשֶּכְלּום ֹלא ּפָׁשּוט

ּתָלּוי עַל ס ֻּלָם חֹולֵם וְחַרְמָן

ו ְׁש ּוב ּכְבָר סְתָיו ּתַחֲנָה ּבַּזְמַן וְתִרְאֶה אֹותִי קֹורֵא ל ְָך א ֱֹלהָי וְעִנְיָן אֶחָד ֹלא סָגּור עָלָיו אִם א ַּתָה י ֶׁשְנֹו לְמָה לָא ּבָא אֵלַי

ּוכְל ּום ֹלא מ ֻׁשְלָם ּכְמ ֹו ּבְרִיאַת הָע ֹולָם ּו ּכ ְׁשֶאִימִי קָרְאָה לִי ל ָׁשּוב

ּכִי הָיָה ל ָּה ח ָׁשּוב ֹלא ׁשָמַע ְּתִיאֹות ָּה

ו ְׁש ּוב ּכְבָר סְתָיו ּתַחֲנָה ּבַּזְמַן וְתִרְאֶה אֹותִי קֹורֵא ל ְָך א ֱֹלהָי וְעִנְיָן אֶחָד ֹלא סָגּור עָלָיו אִם א ַּתָה י ֶׁשְנֹו ל ָּמָה ֹלא ּבָא אֵלָי מ ַּסָע ּכָזֶה אֵי ְך לֹומַר מּוזָר ּולְכָל ּדָבָר מָצָאתִי לִי ּתֵר ּוץ ּפַעַם ּבָגַדְּתִי ּבְָך וְל ִּב ְֵך נִסְּגָר סִלְחִי לִי ּכֵן ע ָׂשִיתִי ׁשְט ּות אָז ֹלא ּפֶלֶא ׁשֶאֲנָׁשִים ׁשֶהָיּו הָלְכּו לְדַר ְּכָם

מ ַּסָע ּכָזֶה ׁשֶל ׁשָנִים ר ַּב ֹות ּובְצֹמֶת לּוד עֹוד מִת ְּפַלְלִים

ּתֵן ּכֹוחֹות לַעֲבֹר עֹוד יֹום מ ּול ּכָל ׂש ֹונְאֵינ ּו ה ַּגְד ֹולִים אָז ֹלא ּפֶלֶא ׁש ֶּבְפִיקָאפ – ּבַר מָלֵא

ו ְׁשֹופְכִים אֶת ה ַּלֵב צ ֹוחֲקִים עִם ּבַדְרָן ּפָתַחְנּו ל ְָך מּוס ְָך ּבְקַרְנֵי קַנְיֹון ּבְאַּיָלֹון ו ְֹלא ּבָאת לְכָאן.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online