בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

אושיק לוי חוזה לך ברח / מילים: יענקל'ה רוטבליט לחן: שלום חנוך

בחרה: דיאנה שאלוסקי

שיר שיש בו חוסר בהירות בטקסט וכל אחד יכול למצוא את הפירוש שלו בשיר. שיר שהוא מלא מסתורין וערבוב של אגדה ומציאות וזו בדיוק התחושה שלי עכשיו לגבי . החטופים, המלחמה והדאגה 7.10 המציאות הבלתי נתפסת של התופת של ב לחיילים הלוחמים, ומצד שני, הרצון שלנו לשיגרה, שהכל יגמר ונחזור לחיים של אגדה.

ׁשֹומֵר נַפ ְׁשֹו נִמְלַט, ׁשֹומֵר נַפְׁשֹו ּתָמִים ּכִי אֵין ּבְעִיר מִקְלָט וְאֵין ּב ָּה רַחֲמִים.

ה ַּג ַּמָדִים מֹוצְאִים מִקְלָט ּבְא ַּגָדֹות צְלָלִים ּכֵהִים ּפֹוסְעִים אַט אַט אֶל ּתֹו ְך ה ַּלַיְלָה ּבְא ֹור לָבָן מֵאֲח ֹורֵי ּדְלָת ֹות ּכְבֵד ֹות ׁשָם ּבְב ָּתִים ּגְב ֹוהֵי ק ֹומָה הָעִיר סְגּורָה ל ָּה.

חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח, חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח...

וְהֵם ׁשָבִים אֶל ה ַּב ָּתִים ּגְבֹוהֵי קֹומָה וְהֵם חֹומְקִים אֶחָד אֶחָד מ ִּתֹו ְך הַּיַעַר רַק סִינ ְּדֵרֵלָה עֹוד נ ִּצֶבֶת ּבִמְקֹומ ָּה ּכ ְׁשֶהֵם ּבֹורְחִים לָא ַּגָדֹות סֹוגְרִים ה ַּׁשַעַר.

חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח, חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח ה ַּלַיְלָה ה ּוא אָפֵל ּכָל ּכ ְָך.

הִבְה ּוב סִיגַרְיָה ׁשָם ּבַח ֹׁש ְֶך מַאֲדִים מ ִּתֹו ְך הַּיַעַר הָאָפֵל הַּזֶה לְפֶתַע וְסִינ ְּדֵרֵלָה מַמ ְּתִינָה ל ַּג ַּמָדִים ּובָרְחֹוב רֹובֵץ הַחֵטְא לְיַד ּכָל ּפֶתַח. מ ִּתֹו ְך ּב ָּתִים ּגְבֹוהִיםהַּג ַּמָדִים ּכ ֻּלָם ּפִתְאֹום ּבָאִים אֶחָד אֶחָד אֶל סִינ ְּדֵרֵלָה ּכִי סִינ ְּדֵרֵלָה הִיא הָא ַּגָדֹות ּכ ֻּלָן ּכִי אֵין אַחַת ּבָא ַּגָדֹות א ֲׁשֶר ּתִדְמֶה ל ָּה.

חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח, חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח...

ׁשֹומֵר נַפ ְׁשֹו נִמְלַט, ׁש ֹומֵר נַפ ְׁש ֹו ּתָמִים ּכִי אֵין ּבְעִיר מִקְלָט וְאֵין ּב ָּה רַחֲמִים.

חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח, חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח...

חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח, חֹוזֶה ל ְֵך ּבְרַח...

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online