בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

בביצוע אילנית / נחמה מילים: רחל שפירא לחן: נורית הירש

בחר: יפתח קציר

השיר של רחל שפירא מבטא עבורי את הלך הרוח שאני חש ששורה עלי ועל סביבתי הקרובה. שילוב של תמהון עמוק על שקרה אותנו, חיפוש אחר כוחות ונחמה והמשפט הנבואי והמצמרר "מי שחווה את בערת הקיץ /לבו לבית /ופני הנוף ראי לחרדותיו"

וְלִכְא ֹורָה עָסַקְנ ּו ּב ְׁש ֶּלָנ ּו רַק ּבְׁשֶּלָנּו ּבְלִי לְב ַּק ֵׁש ּגְדֹולֹות ּונְצּורֹות.

מִי ׁשֶחָוָה אֶת ּבְעֵרַת ה ַּקַיִץ, ל ִּבֹו ל ַּבַיִת ַּופְנֵי ה ַּנֹוף רְאִי לְחֶרְדֹותָיו. ַאֶת מִי י ַׂש ְּבִיע אֶת מִי יַר ְּגִיע וְעַל מָה יִת ְּפ ַּלֵל עַד סְתָיו.

ׁשַלְוָה מּופֶרֶת ּוכְבָר אַחֶרֶת וְאֵין טַעַם לְכ ַּסֹות ּכִי ּב ַּפֶתַח נִכְנָסֹות - ה ַּתְמּורֹות.

זֶה ּבְז ֹו נ ַּבִיט...

מִי ׁש ֶּצָמֵא לְכָל מֶחְוָה ׁשֶל חֶסֶד, אָזְנ ֹו ּת ֹופֶסֶת - אֵי ְך ה ַּקְרִיאֹות חֹוצֹות אֶת הָרְחֹוב

ׁשֹואֵל עֲדַיִן ׁשֹואֵל מֵאַיִן ּכֵן, מֵאַיִן ּכֹוחֹות ל ִׁשְאֹב. זֶה ּבָזֹונ ַּבִיט וְנִתְמַּה ׁשֵנִית אִם רָאִינּו נְכֹונָה לִפְעָמִים אֲנִי לִפְעָמִים א ַּתָה ּכֹה זְקּוקִים לְנֶחָמָה.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online