בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

רמי פורטיס / ואלס עם מתילדה מילים: יהונתן גפן לחן: ברי סחרוף ורמי פורטיס בחר: תומר וקסלר

כי נטע אוהבת אותו.

אֹו אֹו אֹו... אֹו אֹו אֹו... וַאלְס עִם מַתִי ּלְדָה אֹו אֹו אֹו... אֹו אֹו אֹו... ּבְעִיר זָרָה ּבִזְמַן ע ַּתִיק קָדִימָה ה ַּצ ִּדָה אֲנִי ּומִתְי ַּלְד ָּה עַל ה ַּׁשַי ִׁש נַחְלִיק עַל ה ַּׁשַי ִׁש נַחְלִיק ּבֶעָבָר לְרַחֵף אַף אֶחָד ֹלא ּדֹוחֵף י ֵׁש מָקֹום לְכ ֻּלָם נִׁשְּתֶה ּבַּמִרְּפֶסֶת ׁשַמְּפַנְיָה ּתֹוסֶסֶת

וְעֹוד י ֵׁש לִי חֲלֹום לִנְחֹות ׁשָם ּפִתְאֹום

ּב ַּטִירָה ה ַּקְסּומָה עַל ׂשְפַת הַּיָם ּבַּיָמִים אֲחֵרִים רֹוח ֲׁשִים א ַּבִירִים ּונְסִיכֹות זֹוהֲרֹות

ו ְׁשָם אֲנִי ּבֶטַח אֶפ ְּג ֹׁש אֵיזֶה מִי ׁשֶהִי ּבָרֹא ׁש וְנֵצֵא ּבָר ִּק ּוד ה ַּמ ֻׁשְלָם

וַאלְס עִם מַתִי ּלְדָה אֹו אֹו אֹו... אֹו אֹו אֹו... וַאלְס עִם מִתְי ַּלְד ָּה אֹו אֹו אֹו... אֹו אֹו אֹו... ּבְעִיר זָרָה ּבִזְמַן ע ַּתִיק קָדִימָה ה ַּצ ִּדָה אֲנִי ּומִתְי ַּלְד ָּה עַל ה ַּׁשַי ִׁש נַחְלִיק עַל ה ַּׁשַי ִׁש נַחְלִיק

א ּולַי ּגַם יִהְיֶה לִי ׂשָפָם ּומֵעַל יַעֲלֶה וְיָרֵח מָלֵא וְיָאִיר אֶת הַּזּוג ה ַּמֻקְסָם

וַאלְס עִם מִתְי ַּלְד ָּה אֹו אֹו אֹו... אֹו אֹו אֹו... וַאלְס עִם מִתְי ַּלְד ָּה אֹו אֹו אֹו... אֹו אֹו אֹו... ּבְעִיר זָרָה ּבִזְמַן ע ַּתִיק קָדִימָה ה ַּצ ִּדָה אֲנִי ּומִתְי ַּלְד ָּה עַל ה ַּׁשַי ִׁש נַחְלִיק

ּגְבִירֹות נְבֹונֹות ּכְפָפֹות לְבָנֹות ּומָתְנַיִם ּדַּקֹות צָר ֹות עַד ּכְאֵב

מֶר ְּכָבֹות וְסּוסִים ׁשְעֹונִים ּבַּכִיסִים וְתַר ְׁשִי לִי אֹות ְָך לְסֹובֵב לְסֹובֵב הִתְעַּיַפ ְּת אֲהּובָה? ׁשֶאַזְמִין מֶר ְּכָבָה? נַע ֲׂשָה הַפְסָקָה וְנ ֵׁשֵב? ֹלא!!!

עַל ה ַּׁשַי ִׁש נַחְלִיק וַאלְס עִם מִתְי ַּלְד ָּה ׂשְפָתַיִם נַצְמִיד ָּה צֹונֶנֶת ּכְמֹו ּגְלִידָה חָזֶה ּפִירָמִידָה וַאלְס עִם מִתְי ַּלְד ָּה וַאֲנִי ֹלא א ַּגִיד ל ְָך

וַאלְס עִם מַתִי ּלְדָה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online