בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

קפה שחור חזק יהיה בסדר / מילים ולחן: אורי אלמו, רביד פלוטניק וילק סהלו.

בחרו: טלי ואופיר אורלוב

תקוה, אופטימיות

אֲנִי י ֹודֵע ׁשֶה ַּכֹל יִהְיֶה ּבְסֵדֶר ֹלא מ ְׁש ַּנֶה מָה ּכ ֻּלָם מְד ַּבְרִים ּב ַּסֵתֶר

וַוַאלְק אֲנִי ּבָא מ ִּלְמ ַּטָה עִם הראטטטטם אֲנִי מְי ַּצֵג אֶת הָאֲנ ָׁשִים ׁש ֶּלִי ּכְבָר מ ִּמִז ְּמָן ׁשָנִים ׁשֶאֲנִי ּכָאן ּד ֹוחֵף חָזָק נִלְחַם לְבַד אֶת ּכָל ה ַּמִכ ְׁשֹולִים אֲנִי עֹובֵר אֶחָד אֶחָד ו ְׁש ֶּכָל ה ַּמַנְיָאָקִים יַמ ְׁשִיכּו לְד ַּבֵר זֶה ֹלא מְעַנְיֵן אֹותִי מָה הֹול ְֵך א ִּתָם מָה קֹורֶה אֶצְלָם מִתְע ַּסֵק ּבְעַצְמִי ּובְעִּקָר ּתִרְאּו ׁשֶעֹוד אֶכ ְּב ֹׁש אֶת הָעֹולָם א ִּנָעֵל ּדִינְק הָע ֹולָם אֵלֶק : ׁשָנָה ּבְדֹק ׁש ֶּנַע ֲׂשֶה אֶת זֶה 20 ּגַם ּבְעֹוד ּכֹואֵב לִי ה ַּלֵב לִרְאֹות אֵי ְך מְו ַּתְרִים עַל זֶה חַי אֶת זֶה מֵהַּיֹום הָרִא ׁשֹון ׁש ֶּבֹו הֶחֱזַק ְּתִי אֶת הֲמַיְק ּדֹוגֵל ּבְאַהֲבַת ח ִּנָם אַהֲבַת ּתֵן לַיְק א ַּבָא לִי ּתָמִיד אָמַר אָסּור לְו ַּתֵר אֲנַחְנ ּו ֹלא ּד ֹור ׁש ֶּמְפַחֵד לְד ַּבֵר י ֵׁש אֱמֶת ׁש ֶּבֹועֶטֶת חֹומֹות לְנ ַּטֵר עִם מִקְצָבִים ׁש ֶּלֹוקְחִים אֶתְכֶם לְמָקֹום אַחֵר אֲנִי אֶתְיֹו ּפִי רַסְמִי אַל ּתֹאמַר ֹלא יָדַע ְּתִי לָתֵת ֹלא רָצּו אָז לָקַח ְּתִי ּבְמִלְחָמֹות הֵם עֲסּוקִים אֲנִי ּבְׁשַאנְטִי ּבָעַטְּתִי אֶתְיֹו ּפִי רַסְמִי אַל ּתֹאמַר ֹלא יָדַע ְּתִי

נ ִּתֵן ּבָרֹא ׁש בע"ה ּבְלִי נֶדֶר אָההההההההההההההה אֲנִי יֹודֵע ׁשֶה ַּכֹל יִהְיֶה ס ַּב ַּבָה

נ ִּתֵן ת'לב וְה ַּנ ְׁשָמָה נָבִיא ת'סוואגה ֹלא נְו ַּתֵר רַק נָרִים ּתָ'רֹא ׁש לְמַעְלָה אָההההההההההההההה

אֵירֹו : אֲנִי י ֹודֵע ׁשֶה ַּכֹל יִהְיֶה ּבְסֵדֶר

ֹלא מַק ְׁשִיב לְמִי ׁש ֶּמְד ַּבֵר ּבְלִי ק ֶׁשֶר חֹו ׁשֵב מִחּוץ אֶל ה ַּקֻפְסָא וְגַם מֵעֵבֶר אֱמֶת מֵקִיא יֹורֶק עַד ה ַּקֶבֶר ֹלא מִתְעַר ְּבֵב ֹלא מ ֵׂשָחֶק ּב ַּמ ִׂשְחָקִים ֹלא קֹונֶה ֹלא קֹונֶה אֶלֶף חִּיּוכִים עָס ּוק ּבְעַצְמִי ֹלא ט ֹובֵע ּבִתְכָכִים ׁשֶל נְח ָׁשִים ׁש ֶּמְנ ַּסִים לִמ ְׁש ְֹך ּבַח ּוטִים ּבְבִילֹון ּבִּזָיֹון עַכ ְּבָר מּול לְיֹון ּבְח ִּפּו ׂש אַחַר הָא ֹׁשֶר ֹלא מְח ַּפ ֵׂש לִהְיֹות ה ַּמַלְיָן ּבּום ׁשָאק ַּה לָאק קָפֶה ׁשָחֹר חָזָק עִם ה ַּנֵצ' הֲכִי ׁשָחֹר ּב ַּמ ִׂשְחָק צ'וֹל הּוא ה ַּסַנ ְּדָק סֹול מ ַׁשְאִיר אָבָק מְרִימִים ּתָ'רֹא ׁש צֹופִים ל ַּמֶרְחָק נְצִ'י נָצ' : ּבּויָה אֲחּויָה ֹלא ו ִּתַר ְּתִי מֵעֹולָם ּגַם ּבִזְמ ַּנִים ק ָׁשִים אֲנִי נִלְחָם ּתָמִיד חַם רַק לַעֲלֹות ּתָמִיד קָדִימָה נְצִ'י נָצ' קָפֶה ׁשָחֹר חָזָק ּפֹה ּבְק ֹומ ְּבִינָה

לָתֵת ֹלא רָצּו אָז לָקַח ְּתִי ּבְמִלְחָמֹות הֵם עֲסּוקִים אֲנִי ּבְׁשַאנְטִי ּבָעַטְּתִי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online