בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

המשך חלק ממני / מילים ולחן : אבי אוחיון ורותם כהן

לזכר שיר ירון ז"ל (אחיינית של עינב כהן) ּכָכָה לְבַד הִתְר ַּגַל ְּתִי קְצָת, ח ָׁשַב ְּתִי ׁשֶּי ֵׁש לִי ה ַּכֹל ּכָכָה לְבַד, מְע ֻּנָן ּכִמְעַט, ּכְמ ֹו ּתְפ ִּלָה ּבֵין ׁשָמַיִם לְחֹל וְכ ַּמָה רָצִיתִי ׁשֶּזֶה יָבֹוא עָלַי ׁש ֶּתָבֹואִי אֵלַי ּכָכָה קָרֹוב ּכ ַּמָה ח ִּכִיתִי, ׁש ֶּתִס ְּת ַּכְלִי עָלַי ּכ ַּמָה זֶה טֹוב אֹות ְָך לֶאֱהֹב... רַק לִנ ְׁשֹם אֹות ְָך ּכ ַּמָה זֶה טֹוב לֶאֱהֹב... לְה ַּכִיר אֹות ְָך ּכָכָה קָרֹוב נּוחִי קְט ַּנָה ׁש ֶּלִי ּכָל הָעֹולָם ׁש ֶּלִי, א ַּת יֹודַעַת א ַּת חֵלֶק מ ִּמ ֶּנִי ּכָל יֹום מֹודֶה ּגַם ל ְָך מָה ׁש ֶּׁש ֶּלִי ׁש ֶּל ְָך ּתִז ְּכְרִי, א ַּת חֵלֶק מ ִּמ ֶּנִי ּכְבָר ֹלא לְבַד, ֹלא הִתְא ַּפַק ְּתִי קְצָת ו ְׁשַר ְּתִי ל ְָך מ ַּׁשֶהּו נָעִים. עַל ּכ ַּמָה אֶפ ְׁשָר, עֹוד לֶאֱהֹב אֹות ְָך וְכ ַּמָה ׂשְאֵת הַח ַּיִים וְכ ַּמָה רָצִיתִי ׁשֶּזֶה יָבֹוא עָלַי ׁש ֶּתָבֹואִי אֵלַי ּכָכָה קָרֹוב ּכ ַּמָה ח ִּכִיתִי, ׁש ֶּתְחַּיְכִי אֵלַי ּכ ַּמָה זֶה טֹוב

אֹות ְָך לֶאֱהֹב... רַק לִנ ְׁשֹם אֹות ְָך ּכ ַּמָה זֶה טֹוב...

אֹות ְָך לֶאֱהֹב לִנ ְׁשֹם מ ִּקָרֹוב א ַּת חֵלֶק מ ִּמ ֶּנִי ּכָל יֹום מֹודֶה ּגַם ל ְָך מָה ׁש ֶּׁש ֶּלִי ׁש ֶּל ְָך ּתִז ְּכְרִי א ַּת חֵלֶק מ ִּמ ֶּנִי

חלק ממילות השיר מופיעות על המצבה שלה. יהי זיכרה ברוך.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online