תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2020

Animated publication

| עמוד 1

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

תוכן עניינים גרפים מנכ"ל חינוך קהילה ורווחה נוער צעירים ומלגות ספורט קידום בריאות תרבות בית האמנויות בטחון קהילתי

5 13 16 32 44 50 52 56 62 70 72 77 80

ישובים הנדסה יובלי העמק איכות הסביבה, וטרינריה ופיקוח החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל תיירות תחבורה קצין בטיחות בתעבורה ביטחון ומוקד אבטחת מוסדות חינוך דוברות תכנון אסטרטגי כספים רישוי עסקים רכש משאבי אנוש רווחת העובד ושוויון מגדרי

107 111 119 123 125 128 131 132 134 138 140 148 151 153 157

מנכ"ל המועצה דבר

ראש המועצה דבר

תושבים יקרים,

תושבים יקרים,

לאחר עבודה מקיפה, מעמיקה ויסודית של אגפי המועצה ומחלקותיה, נקבעו תוכניות .2020 עבודה לשנת העבודה אנו רואים בתוכניות העבודה כלי מרכזי לניהול פעילות המועצה האזורית, המאפשר שימוש נכון ויעיל בתקציב הציבורי, תיאום בין המחלקות השונות ועבודה ממוקדת, לקידום יעדי המועצה. התוכניות, המפורטות בחוברת זו, מציגות את המטרות והיעדים לשנה הקרובה ואת מדדי ההצלחה להגשמתם, על פי המועדים שנקבעו. שיטה זו מאפשרת לנו לחלק את המשאבים בצורה מיטבית ולהמשיך להרחיב ולשפר את מגוון השירותים הניתנים לתושבים. במסגרת התהליך, בכל רבעון נבצע בקרה על התוכניות ובכל חציון נבחן את העמידה ביעדים שהוצבו. החוברת מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה, על מנת לשמור על שקיפות מלאה מולכם, הציבור למענו אנו פועלים. אני מבקשת להודות למנהלי האגפים, המחלקות ולעובדים על ההתגייסות וההשקעה הרבה בהכנת תוכניות העבודה.

במסגרת מאמצי המועצה להתייעל ולהשתפר, על מנת לתת לכם את השירות המיטבי, החלטנו לגבש תוכנית עבודה שנתית שתקיף את פעילות אגפי המועצה ומחלקותיה. הכנת התוכנית דרשה ממנהלי האגפים והמחלקות חשיבה מעמיקה ותכנון, תוך התייחסות לתקציב המועצה וליעדיו. הכוללת סקירת 2020 אנו מצרפים בזה את תוכנית העבודה של המועצה לשנת פעילות כללית של כל אגף ומחלקה, בחירת היעדים העיקריים, ציון משימות מרכזיות והצבת לוחות זמנים בהתאמה. מעיון בחומר, ניתן ללמוד על המחשבה הרבה, העבודה היסודית והאיכות המקצועית של כל השותפים בהכנת התוכנית. חוברת זאת תשמש כלי עבודה מרכזי ואבן בוחן, לאורם תתנהל עבודת המועצה בשנת העבודה שבפתח. הלקחים והתובנות, שנפיק בתום שנת העבודה הבאה, ישמשו אותנו בהכנת תוכנית .2021 העבודה לשנת אני מבקש להודות לכל העושים במלאכה על העבודה שהשקיעו בכדי לתת לכם, התושבים, את השירותים הטובים ביותר.

בברכה,

בברכה,

אייל בצר ראש המועצה

רינת זונשיין מנכ"ל המועצה

4 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

הוצאות 2020 תקציב המועצה לשנת מיליון ש"ח 360

תקציב המועצה גרפים

| עמוד 5

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

הכנסות 2020 תקציב המועצה לשנת מיליון ש"ח 360

תקציב המועצה גרפים

ארנונה כללית

40%

תקבולים ממשרד החינוך 30%

יתר עצמיות

40%

6 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

22

סה“כ חינוך )מיליון ש“ח(

22

סה“כ נוער וספורט )מיליון ש“ח(

22

15

167

סה“כ יתר פעילויות המועצה )מיליון ש“ח(

15

167

14

סה“כ הוצאות )מיליון ש“ח(

13

163

13

149

135

130

12

תקציב המועצה גרפים

125

12

112

100

11

89

84

142

149

141

147

157

156

166

166

168

171

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

| עמוד 7

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

חלוקת הכנסות המועצה

תקציב המועצה גרפים

8 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

תחזית מספרית לגידול אוכלוסיית עמק יזרעאל

2030 - 2018

22

15 22

15

תקציב המועצה גרפים

59,357

57,877

56,494

54,554

52,883

51,173

49,834

48,155

46,621

45,325

43,907

41,874

41,134

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 שנות התחזית

| עמוד 9

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

התפלגות גילאי תושבי המועצה

תקציב המועצה גרפים

10 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מחלקות ואגפים

| עמוד 11

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל המועצה האזורית עמק יזרעאל מנהלת את כלל הפעילות השוטפת של יחידות המועצה.

לשכת המנכ"ל פועלת מול מנהלי האגפים והמחלקות על מנת שהחלטות ראש הרשות, המועצה והוועדות השונות ייושמו באופן המיטבי, ומרכזת תחתיה את הניהול השוטף של כל משימות ושירותי המועצה. זאת במטרה להעניק מענה ופתרונות בתחומים מגוונים יומיומיים ולאתגרים מיוחדים. בנוסף, לשכת מנכ"ל אחראית על מגוון תחומים ובהם: הקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים- היחידות, אנשי המטה והנהלים של הרשות.

תחומי ליבה

. קידום חדשנות בארגון 6 . הסדרת ממשקי עבודה עם חברות נלוות 7 . תכלול רכש, מכרזים והתקשרויות 8 . חיזוק תשתיות ארגוניות 9 . תכלול ותפעול ועדות הרשות וישיבות המועצה 10

ניהול ותכלול אגפי ומחלקות המועצה לרבות ניהול פורומים

.1 . תכלול ההון האנושי בארגון 2

. שיפור השירות לתושב 3 . שקיפות המידע לציבור 4 . קידום מדיניות ראש המועצה ומיקודים אסטרטגיים 5

2020 יעדים שנתיים

יעדים

מטרה עמידה במטרות ויעדי המועצה באופן מיטבי

א. ביצוע שבועי שוטף של ישיבות מנהלי אגפים ב. ביצוע חודשי שוטף של ישיבות מנהלי מחלקות 2020 ג. ביצוע שני תהליכי בקרה, על בסיס תכניות העבודה המאושרות לשנת 2021 ד. אישור תכנית עבודה כלל מועצתית לשנת א. אישור מבנה ארגוני ב. הטמעת מודל תהליך ניהול ישיבות ובקרה ג. הסדרת תהליכי עבודה עם חברות נלוות מתהליכי ההכשרה המתוכננים למנהלים ועובדי המועצה 100% ביצוע א. אחידות במענה הטלפוני ובטיפול בפניות תושבים ב. שכלול עבודת המוקד GIS א. התקשרות עם חברה להטמעת מערכת ב. ביצוע עשר הכשרות פנימיות לשימוש במערכות דיגטליות א. בניית יחידה לקיום תהליכי מכרזים והתקשרויות

מנכ"ל המועצה

תשתיות ארגוניות מבוססות במועצה המאפשרות התנהלות מיטבית במועצה

מערך הון אנושי איכותי, מקצועי ומחויב במועצה שירות מיטבי לתושבי המועצה (איכותי, נגיש ומקצועי)

ארגון מתפתח ומתחדש המתאים עצמו לצרכים בהווה ובעתיד תהליכי רכש והתקשרויות יעילים ואפקטיביים במועצה

ב. הטמעת נוהל רכש ג. עדכון מאגר ספקים

| עמוד 11

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

מטרות

יחידות המועצה

/ שבועי חודשי

- אגפים ישיבה שבועית , מחלקות - ישיבה

כינון פורומים ניהוליים במחלקות ובאגפים

ניהול ותכלול אגפי ומחלקות המועצה לרבות ניהול פורומים

עמידה במטרות ויעדי המועצה באופן מיטבי

חודשית

דו שבועי

אחת לשבוע או שבועיים

פגישות עבודה שוטפות

מאי עד נובמבר 30,000 ₪

תכנית עבודה כלל מועצתית מאושרת ומפורסמת "דו ח ביצוע חצי שנתי

ניהול תהליך גיבוש תכניות העבודה ואישורן בקרה על ביצוע תכניות העבודה סינכרון בין אגפי ומחלקות המועצה

מאי

על פי צורך

על פי צורך

על פי צורך

על פי צורך

טיפול במורכבויות ומשברים

ראש המועצה וסגנים מנהל המחלקה האסטרטגית

רבעון 1

מבנה ארגוני מאושר ע " י ראש המועצה

הסדרת המבנה הארגוני

מנכ"ל המועצה

חיזוק תשתיות ארגוניות

תשתיות ארגוניות מבוססות המאפשרות התנהלות מיטבית במועצה

שנתי

הסדרת תהליכי עבודה וכתיבת נהלים

פורום מנהלי אגפים

שנתי

בניית מודל ועבודת האגפים בהתאמה

פיתוח מודל תהליך ניהול ישיבות ובקרה עליו

גזבר

רבעון 1

" חתנ ס ועמותת כחול לבן

הסדרת ממשקי העבודה עם חברות נלוות

משאבי אנוש

100,000 ₪

תשתית מבוססת לקראת יישום הערכת עובדים שנתי

, תכנון בניה והטמעת תהליך הערכת

תכלול של ההון האנושי בארגון

מערך הון אנושי , איכותי מקצועי ומחוייב במועצה

עובדים

משאבי אנוש

שנתי

חמישה מנהלים יקבלו ליווי ואימון אישי וסדנא למנהלי אגפים ומנהלי מחלקות

פיתוח שדרה ניהולית חזקה ומקצועית

משאבי אנוש משאבי אנוש

בחירה של 2 סקטורים להשתלמות

הכשרות והשתלמויות על פי סקטורים גיבוש תפיסת העובד כמשאב מרכזי בארגון בחינת וחיזוק המבנה הארגוני של מחלקת משאבי אנוש

תקציב רווחת הפרט תקציב משאבי אנוש תקציב משאבי אנוש

שנתי

יום גיבוש אגפי ויום גיבוש מועצתי וסדרת הרצאות בתחומי ידע רחבים הסדרה של מבנה ארגוני כולל רווחת הפרט , תפקידים והסדרת כח אדם

משאבי אנוש

רבעון 1

מנהלת מחלקת משאבי אנוש

שנתי

ליווי מקצועי למנהלת המחלקה

14 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

מטרות

דוברות ותכנון אסטרטגי

תקציב דוברות

רבעון 1

"דו ח מצב שביעות רצון תושבים

, תכנון גיבוש ויישום סקר שביעות רצון

שיפור השירות לתושב

שירות מיטבי לתושבי המועצה ( , איכותי נגיש ומקצועי )

שנתי

תכלול ומתן מענה לכלל הפניות מענה מהיר , הפנייה מדויקת , , אדיבות מעקב אחר פתיחה וסגירה פניות וקביעת זמני תקן

טיפול בפניות תושבים שיפור ביכולות המוקד

מנהלת מוקד

20,000 ₪ יעוץ ארגוני

רבעון 2

רבעון 2 רבעון 2 רבעון 1

קביעת זמני תקן קביעת זמני תקן

אחידות במענה הטלפוני

אחידות בטיפול בפניות וסגירתן

דוברות

תקציב דוברות

אתר המועצה מונגש ומחודש לטובת הציבור

שקיפות מידע לציבור

משאבי אנוש

10,000 ₪

רבעון 3

עשר הכשרות שנתיות

השלמת הכשרות בתוכנות היסוד

קידום תפיסה , כלים ושיטות חדשניות במועצה

ארגון מתפתח ומתחדש המתאים עצמו לצרכים בהווה ובעתיד

הנדסה

רבעון 3 רבעון 4

בחירת מפעיל

קידום מכרז למערכת קידום טפסים דיגטלים

משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש מטמיעה שירות מקוון לעובד

70,000 ₪ חצי משרה

רבעון 4

יחידת ביצוע תחום מכרזים והתקשרויות

בניית מערך מכרזים והתקשרויות

תכלול רכש , מכרזים והתקשרויות

תהליכי רכש והתקשרויות יעילים ואפקטיביים במועצה

שנתי שנתי שנתי

הטמעת נוהל

בניית נוהל רכש , מכרזים והתקשרויות

גזבר מנכ"ל המועצה

מאגר ספקים מורחב ומעודכן

מיפוי וחידוש מאגר ספקים

"דו ח מעקב רבעוני על זימון קיום הוועדות ונוכחות משתתפים

ניהול בקרה על קיום ישיבות על פי תכנית

תכלול ותפעול ישיבות המועצה וועדות הרשות

שנתי

העברת חומרים במועד לקראת הישיבות "דו ח מעקב על העברת חומרים במועד

שנתי

הפצת החלטות וסיכומי דיון

תקציב תכנון אסטרטגי

בקרה חיצונית שוטפת

, כתיבה מעקב ובקרה של קידום המיקודים האסטרטגיים בתוכניות העבודה

קידום מדיניות ראש המועצה ומיקודים אסטרטגיים

| עמוד 15

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

נתוני יסוד על היחידה (היקף נתוני מספרים, פעילות)

יעוד האגף מתן שירותים מיטביים בתחומים חינוכיים, מינהליים ופיזיים למערכות החינוך במועצה האזורית עמק יזרעאל, לגילאי לידה בחינוך המיוחד 21 בחינוך הרגיל ועד גיל 18 עד

ילדים בשנה"ל תש"ף 1,300 , מסגרות 32 - כ גנים במגזר, 4 , גנים ממ"ד 7 : גנים 82 גנים בניהול מועצה 20 , גנים חינו"מ 2 ילדים בשנה"ל תש"ף 2,100 סייעות 25 בתי ספר (כולל חווה חקלאית) 15

גיל הרך גני ילדים

תחומי ליבה . התווית מדיניות וחזון המסע החינוכי 1 . בינוי ואחזקה מוסדות חינוך 2 . קשר עם משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים 3 . קשר עם הנהלת המועצה 4 . תלמידי מועצה הלומדים במוסדות חוץ 5 . ניהול האגף, כוח אדם ותקציב 6 . ניהול על מחלקת בתי ספר תיכוניים 7

בתי ספר יסודיים

תלמידים בתש"ף 5,200 תלמידים בתש"ף 5,600 / בתי ספר 7 בתי ספר על יסודיים סייעות דיפרנציאליות ורפואיות, 80- כ חינוך מיוחד תלמידים 250- כ מטופלים בשוטף, 100- ביקור סדיר כ אינטנסיבי 30 מהם

אגף חינוך

2020 יעדים שנתיים

יעדים

מטרה . פיתוח צוותים חינוכיים מקצועיים 1

א. פיתוח וליווי מערך למידה לצוותים החינוכיים בתחומי הדעת וההון האנושי ב. הקמת וביסוס קהילת מעשה ללמידה ופיתוח נושאי חינוך א. הקניית ידע לצוותי החינוך בתחומי פדגוגיים חדשניים ב. סיוע בשיתוף משרד החינוך ביצירת סביבות למידה חדשניות א. תכנון ביקורים קבועים במוסדות החינוך וביישובים ב. מפגשי עבודה עם ועדת חינוך מועצתית

. הובלת פדגוגיה חדשנית יזרעאלית 2

. העמקת, לימוד ומיסוד הקשר בין אגף 3 החינוך, מוסדות חינוך ומגוון הקהילות . פיתוח צוות אגף החינוך 4

א. פיתוח בתחום החירום ב. פיתוח בתחום תקציב ג. ניהול נתונים ד. מיומנויות מחשב ה. התפתחות אישית של צוות האגף "נוכחות" של העשיה החינוכית בפרסומים של המועצה

. שיווק העשייה החינוכית באגף החינוך 5 ובמוסדות החינוך

16 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מחלקת גני ילדים - 2020 יעדים שנתיים 3-6 ייעוד: חינוך מיטבי לילדי המועצה בגילאי

יעדים

מטרה

א. הכרת מאפייני המחלקה וייחודיות המסגרות ביישובים - שימור ושיפור הקיים ב. תהליכי רישום יעילים ומאורגנים ג. תכנון ומתן מענה לצרכים דמוגרפיים במערכות הגיל הרך א. חיזוק תחושת השייכות של צוותים חינוכיים לעמק ב. חיזוק ההיכרות של הילדים עם נוף ילדותם ג. חיזוק הקשר של הילדים עם הקהילה (טיולים, סיפורי מקום, קשר רב דורי ועוד...) א. חיזוק הקשר הבין אישי בתוך קבוצות צוותי החינוך (מנהלות, גננות וסייעות) ב. שימור הפרייה הדדית ולמידת עמיתים בין קבוצות צוותי החינוך (מנהלות, גננות וסייעות)

. פיתוח צוותים חינוכיים מקצועיים וצוות 1 האגף

. הובלת פדגוגיה חדשנית יזרעאלית 2

. העמקת, לימוד ומיסוד הקשר בין אגף 3 חינוך מוסדות חינוך ומגוון הקהילות

מחלקת בתי ספר יסודיים - 2020 יעדים שנתיים ייעוד: מתן שירות מקצועי מיטבי לתלמידים, צוותי חינוך והורים, בזיקה למסע החינוכי, בחינוך הרגיל והמיוחד

אגף חינוך

יעדים

מטרה

א. משלחות חינוכיות לרשת בתי הספר הייטק ב. הכשרת מורים בסטודיו עמק, להובלת התפיסה א. קהילות החינוך ישתפו בידע ובתהליכים פדגוגיים ב. פיתוח רשת ושותפויות בין בתי הספר ג. כנס 'ביכורי חינוך' ד. הליכות למידה בין בתי הספר א. פיתוח מקצועי של מנהלי בתי הספר ברוח המסע ב. הרחבת מעגלי המסע באמצעות מתודת המסעות ג. בתי הספר יגבשו תכנית עבודה ברוח המסע הכרת תקציב מחלקת בתי הספר היסודיים מזכירות בתי הספר יראו עצמן כחלק מהמועצה

. למידה מערבת ופעילה ברוח המסע החינוכי 1

. פיתוח קהילת מעשה 2

. היכרות והטמעת העקרונות הפדגוגיים 3 של המסע החינוכי

. פיתוח מקצועי של המחלקה 4 . טיפוח ההון האנושי 5

| עמוד 17

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מחלקת בתי הספר העל יסודיים - 2020 יעדים שנתיים ייעוד: מתן שירות מיטבי בתחומים הפדגוגיים, הפיזיים והמקצועיים

יעדים מטרה . הטמעת עקרונות ותוצרי המסע החינוכי 1

אבני הליבה של המסע מוטמעים בתכניות העבודה השנתיות של בתי הספר בכפוף לתמונת החזון. פעולות לביצוע בתחומי אבני היסוד של המסע (מבוגר משמעותי, רשת, בית ובחירה) סיוע וליווי של מערך תמיכה אישי לתלמידים להגדלת סיכוייהם לזכאות לתעודת בגרות -

. העלאת אחוזי הזכאות לתעודת בגרות 2

של זכאים בהשוואה לשנת הלימודים תשע"ט 5% העלאת ביצוע תכניות בינוי שיאושרו על-ידי מינהל הפיתוח

. השלמת תכניות חידוש, הרחבה ובינוי 3 בבתי הספר . מיצוב הרווחה האישית של התלמידים 4 במקום מרכזי בעשיה הבית ספרית . פיתוח הקשר וחיזוקו בין בתי הספר, 5 הקהילות (ישובים והורים) לבין המועצה

מיפוי ואיתור כל תלמידי בית הספר והתאמת תכנית עבודה להעצמה אישית, בשיתוף גורמי מקצוע בבית הספר (פסיכולוג/יועץ) וחוץ בית ספריים הקמת מערך לפיתוח מקצועי - מועצתי לקבוצות ענין מכלל בתי הספר התיכוניים

אגף חינוך

המחלקה לטיפול בפרט - 2020 יעדים שנתיים

יעדים

מטרה . אפס אחוזי נשירה 1

א. איתור תלמידים מנותקים/לא משובצים ב. החזרה לבתי הספר או מציאת פתרון אחר הפניה למסלול המתאים – ועדת התמדה, ועדת זכאות, מסגרות מיוחדות, מענה מקצועי

. פתרון אידיאלי לכל תלמיד עם צרכים 2 מיוחדים . מן מענה לתלמידי החינוך המיוחד בעמק 3

א. בדיקת אפשרות לפתיחת כיתות חינוך מיוחד המותאמות לצרכים ב. פתיחת כיתות רגשיות/נפשיות בעמק

א. שיבוץ סייעת מתאימה ו/או תכנית עבודה מותאמת ב. בניית מערך עבודה רציף עם בתי ספר, סייעת, הורים ומועצה לשילוב מיטבי

. שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בבתי 4 ספר רגילים

18 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

השירות הפסיכולוגי - 2020 יעדים שנתיים ייעוד: קידום ההתפתחות הרגשית, קוגנטיבית וחברתית של אוכלוסית התלמידים במערכת החינוך והובלה של בניית סביבה המתאפשרת בה רווחה נפשית לנמצאים ולגדלים בה

יעדים מטרה . העמקת לימוד ומיסוד הקשר בין אגף 1 החינוך, מוסדות החינוך והקהילות . התמקצעות הפסיכולוגים והשפ"ח 2

מתן מענה קבוצתי להורים, למורים ולתלמידים בעלי צרכים דומים

א. הפסיכולוגים יתמקצעו במתן מענה טיפולי בשעת חירום ב. הפיכת השירות למולטי דיסיפלינרי א. הגדלת מספר המומחים בצוות ב. הגדלת מספר המדריכים בפסיכולוגיה חינוכית הרחבת מספר שעות נוכחות פסיכולוגים בבתי הספר

. פסיכולוגים ברמה מקצועית גבוהה 3

. שיפור השירות לתושבים ולמערכת החינוך 4

אגף חינוך

| עמוד 19

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

₪ 580,000 - שכר מנהלי בתי ספר - הסעות - 15,000 ₪ מנהלות מערכת החינוך בגיל הרך

אוקטובר 2019 - יולי 2020

התווית מדיניות וחזון חינוכי למערכת החינוך בעמק

כל מנהל / ת ואיש צוות ישתתפו במהלך השנה בהשתלמות בהיקף של 15-40 שעות

המשך הובלה ופיתוח של מערך הפיתוח המקצועי וההון האנושי במערכת החינוך

גננות מורים בעלי תפקידים ראש המועצה מנהלי אגפים

לוגיסטיקה ואירוח 24,000 ₪

פגישות עבודה עם ראש המועצה לדיון , דיווח וקבלת החלטות . , כמו כן השתתפות קבועה בצוות פיתוח , פגישות עבודה מסודרות עם מנהלי אגפים ומנכ " ל המועצה , לשיתוף והיוועצות

קשר קבוע עם הנהלת המועצה

פגישה שבועית עם ראש המועצה

ללא עלות

כל השנה

פגישה שבועית עם מנהלי אגפים במועצה פגישה דו - שבועית עם מנכ " ל המועצה

אגף חינוך

2-3 מפגשים בשנה עם מנהלות שני המחוזות

מנהלות מחוזות

ללא עלות

נובמבר - דצמבר 2019 , - יולי - יוני 2020

מפגשי עבודה עם מנהלת המחוז במשרד

קשר עם משרד החינוך

, החינוך ומפגשי עבודה קבועים עם המפקחים

על בתי הספר

ארגון סיור של מנהלת המחוז במערכת החינוך 6-10 מפגשי עבודה והיוועצות עם המפקחים על בתי הספר 4-6 מפגשים בשנה של פורום משותף הכולל מועצה , בתי ספר , : קהילות מנהלת אגף החינוך , מנהלות מחלקות , מנהלי בתי - , ספר רכזים קהילתיים ונציגי ועדות חינוך

מפקחים

- אחת ל 5 שבועות

העמקת ומיסוד הקשר המשולש : , רשות , ספר -בתי קהילות

מנהלי בתי ספר

יצירת לוח מפגשים שנתי

ניסוח נוהל לשיתוף , ליווי והתערבות

י"שפ רווחה

₪ 10,000

' מח נוער

ל"מנכ ראש המועצה

20 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

קידום ויזום בינוי במוסדות חינוך

בתקציב אגף הנדסה

ספטמבר - נובמבר 2019

סקר ומיפוי צרכי הבינוי בגני הילדים ובבתי הספר

מיפוי ואיתור הצרכים במערכת החינוך

הגשת בקשות בינוי מסודרות למינהל הפיתוח במשרד החינוך ולמשרד הרווחה

) מועצתית גנים ובתי

שליחת בקשות לבינוי ( הספר למשרד החינוך מעונות למשרד הרווחה

2020

ינואר מרץ -

---

לפי קצב הפרסום

הגשת קולות קוראים רלבנטיים

מעקב ואיתור קולות קוראים המזמנים תקציבי בינוי * פתוח בתחום החירום : 1 . גיבוש צוות שילמד את התנהלות האגף ומערכת החינוך בשעת חירום 2 . צוות אנשים מאגף החינוך בצוות החירום המועצתי * ניהול נתונים : 1 . השתלמות לצוות האגף בתחום ניהול הנתונים , שמירתם ושימוש מירבי בנתונים , וקבלת החלטות לאור נתונים * מיומנויות מחשב : קיום מערך השתלמות לאנשי צוות האגף לטיוב והתמקצעות במיומנויות מחשב רלבנטיות . בהתאם לצורך ולרמה של כל עובד

ללא עלות

ניהול אגף החינוך

- ספטמבר נובמבר

שני מפגשי הנחייה למספרי 2,3 בחירום

2020

נובמבר 2019 -

השתתפות מספרי 2,3 בתרגולי חירום

, מועצתי דצמבר 2020 - תרגיל ארצי

12 משתתפים *6 שעות

₪ 20,000

אגף חינוך

שעות

12 משתתפים *20

---

₪ 20,000

12 משתתפים * היקף משתנה ( בהתאם לאופי ההשתלמות )

* התפתחות אישית : 1 . איתור צרכים בקרב הצוות 2 . שבוץ בהשתלמויות רלבנטיות * מתן מענה לחינוך המיוחד : 1 . הקמת מחלקה לחינוך המיוחד

₪ 20,000

הקמת מחלקה לחינוך מיוחד

₪ 210,000

גיוס קב /ס" ית נוסף ת/

" גיוס כ א לתגבור המחלקה המשותפת

6

* בדיקת הקמת יחידת לידה גיל -

- מפגש דו שבועי של צוות מצומצם : ראשי

* מפגשי עבודה שוטפים

₪ 75,000

מחלקות באגף

| עמוד 21

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

ממשקי עבודה / שותפים

מחנה טמראק

תמיכות

₪ 50,000 ₪ 3,000 ₪ 35,000 ₪ 10,000 ₪ 35,000 ₪ 2,000 ₪ 15,000 ₪ 15,000

יום היערכות לפתיחת שנת לימודים

) שי למורים

יום המורה ( פרסומים , מידע (

---

---

גיוס עובדים )

---

שי לבוגרי יב '

פתיחת שנה )

( ספר - שי לבתי

כנס חינוך

טיול אגף ומנהלי בתי ספר -

אגף חינוך

22 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

גני ילדים - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

שנתי

פעם בחודש , 90% השתתפות

השתלמויות ופורומים מקצועיים למנהלות ג " ר ביישובים

פיתוח מקצועי

₪ 10,000

המועצה הדתית

ספטמבר

יחידות

פעם בשנה ולפי צורך כ - 30-35

חלוקת שי לחג והתייחסות לאירועים אישים

₪ 5,000

משרד החינוך , אגף איכות הסביבה

השתלמויות לגננות

₪ 10,000

ינואר מרץ -

- כ 300 משתתפים -כ 120 משתתפות

כנס הגיל הרך - כל צוותי החינוך מלידה עד גיל 6

₪ 15,000

שלהי אוגוסט

כנס פתיחת שנת לימודים

פעם בחודש , 90% השתתפות

השתלמויות ופורומים מקצועיים לסייעות מועצה השתלמויות ופורומים מקצועיים למנהלת מחלקה השתלמויות ופורומים מקצועיים למזכירת המחלקה היכרות עם תקציב המחלקה הכנת ממשק יעיל ונוח ושיווקו לתושבים

₪ 20,000

קורס שנתי מקצועי , למידה מקולגות

רישום ושיבוץ ילדים בגנים

מחשוב

נובמבר דצמבר -

אחוז רישום גבוה דרך האינטרנט ובמועד הנדרש

מחלקת ישובים , דוברות

מועדי הרישום

באמצעי מדיה שונים

פרסום מועדי הרישום

מחשוב

ינואר מרץ -

ליווי תהליך הרישום ומענה לתקלות

אגף חינוך

שיבוץ ילדים בגנים

יוני - מרץ

סיכום כלל הנתונים , שיתוף ובקרה מול גורמים בקהילה

משרד החינוך , , ח"הנה הנדסה

- אפריל סגירה

גנים מרווחים ומאוזנים בכל ישוב

- תקני גן סגירה ופתיחה

- אוגוסט

- יוני

פתיחה

תפעול גנים

הנדסה ואחזקה

יוני - מאי

20 גנים

ריכוז כלל הבקשות מהשטח והצרכים לשיפוצי קיץ בגנים בניהול מועצה ריכוז כלל הבקשות מהשטח וצרכים להצטיידות בגנים בניהול מועצה

, רכש הנדסה ואחזקה

שוטף

20 גנים

₪ 120,000

- מאי ספטמבר

הנדסה ואחזקה הנדסה ואחזקה

82 גנים 20 גנים 60 גנים

ריכוז כלל הליקויים בגנים ובחצרות לטובת רישוי הגנים

₪ 150,000

שוטף

ריכוז פניות ובקשות לאחזקת גנים שוטפת

מחשוב

ינואר מרץ -

פרוייקט מיחשוב גני ילדים

| עמוד 23

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

גני ילדים - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

פעמיים בשנה

- כ 35 מערכות

ביקורים סדירים במערכות הגיל הרך

קשר עם ישובים

-כ 40 יישובים

יישום עקרונות מש ' החינוך בגנים תוך התחשבות בצרכי ובמאפייני הקהילה

מחלקת יישובים , דוברות

פעם ברבעון

4 עדכונים כתובים לשטח

דיווח על הנעשה במחלקה ועדכון מה צפוי

לפחות 1 בשבוע

עידוד והגברת טיולים בגנים בעמק בסביבת הילדים עידוד והגברת פעילויות על ידי הורים / תושבים בגנים בעמק

פדגוגיה

10 פעילויות בשנה

גנים בוגרים

-כ 3 פעמים בשנה ל -40

יישום פעילויות סל תרבות בגנים - קול האומנות

₪ 60,000

אגף חינוך

' מח בתי ספר ח"שפ ,

יוני - אפריל

3 מפגשים בין גן בוגר לכיתה א '

' מעברים בין גנים לכיתה א '

יישום תכנית '

קולות קוראים - מילוי ועידוד קולות קוראים יוזמות פדגוגיות מסע חינוכי - חיזוק קשרים בין מערכות הגיל הרך ומתן השראה מפגשים סדורים עם מפקחות גני הילדים

אחת לשלושה שבועות ולפי צורך תכנית עבודה מותאמת לילד בגן

אוקטובר - נובמבר

מענה לילדים שאינם משובצים בחינו מ"

- יוני אוגוסט

מינימום שינויים

שיבוצים בגנים המנוהלים על ידי המועצה

ניהול סייעות גנים

סייעות

3 בשנה ל -20

שיחות משוב והכוונה

4 סייעות בשנה

גיוס סייעות לעבודה - ממלאות מקום ולפי צורך

מילויי מקום להיעדרויות סייעות עם צרכים מיוחדים רישוי קייטנות חגים בגנים

₪ 30,000

ספטמבר יוני -

- כ 40 ישובים

ניהול קייטנות גני ילדים

- מאי אוגוסט

- כ 40 ישובים

רישוי קייטנת קיץ

קייטנה ציבורית לפי החוק לקיץ קייטנה גן רעות - חינוך מיוחד הצטיידות בגן חינוך מיוחד - קרן לשירותים לנכים

רכש אל מול הכנסה של 70,000 ₪

עד סוף תש ף"

גן תקשורתי

₪ 88,000

יוזמות , שינויים ופרוייקטים שלא נלקחו בחשבון

24 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

בתי ספר יסודיים - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תקציב הוצאות 2020

ממשקי עבודה / שותפים מנהלי בתי הספר היסודיים

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

פיתוח מקצועי

כלול במסע חינוכי

אוקטובר יוני -

10 מפגשים כל מנהל יעבור פיתוח מקצועי של 40 שעות

השתלמות מנהלים

ללא עלות ₪ 76,000 ₪ 3,500 ₪ 7,500 ₪ 14,500 ללא עלות ללא עלות ללא עלות

יוני

15 בתי ספר על ידי מנהלים 10 מפגשים של 60 שעות לכ -20

כתיבת תפיסה חינוכית בית ספרית

סטודיו עמק ' מרכז להכשרת מורים מנטורים

מורים מנטורים

נובמבר יוני - נובמבר יוני - נובמבר יוני -

מורים

כיבוד למפגש

שלשה מפגשי מזכירות

השתלמות מזכירות גיבוש צוות מורים

15 בתי ספר

הסעות

אחריות על המסגרות והמנהלות פיתוח קהילת מעשה

שנתי שנתי

לפחות 6 מפגשים בכל בית ספר לפחות 6 מפגשים בכל בית ספר

ליווי מנהלות בתי הספר ליווי מזכירות בתי הספר

אוקטובר יוני -

כל מפגש יעסוק בשתי סוגיות חינוכיות וכל מנטור יכיר בכל מפגש בית ספר נוסף

דיון סוגיות חינוכיות בין המנטורים מבתי הספר השונים

בתי ספר יציגו וישתפו בתפיסות חינוכיות מרץ

15

' כנס ביכורי חינוך '

₪ 17,000

ללא עלות

מאי

חוברת עם 15 מהלכים פדגוגיים שמפורסמת באתר המועצה

הפקת חוברת שיתוף בידע

אגף חינוך

הליכה לימודית ליווי פדגוגי על ידי יועצים מקצועיים

פדגוגיה

אוקטובר יוני -

הוספת בתי ספר למערך הדרכה והמשכיות תהליך עם בתי הספר

₪ 135,000

רצפים

₪ 5,000 ₪ 35,000 ללא עלות

אוקטובר נובמבר יוני -

7 נציגי חינוך

משלחת חינוך לרשת בתי הספר של הייטק היי הטמעת עיקרון מתוך תפיסת הייטק היי

כל נציג יישם עיקרון אחד בבית הספר שלו

מסעות בתי ספר

מסע חינוכי

₪ 3,000

מתנדבים

יוני - אוקטובר יוני - אוקטובר יוני - אוקטובר

70 מתנדבים יפעלו ב -13 בתי ספר

ליווי מערך מתנדבים אזרחים ותיקים

ללא עלות

8 מפגשים

ליווי רכזת המתנדבים

4 מפגשים של 35 משתתפים 14 בתי ספר משתתפים בביקור

מפגשים והכשרת מתנדבים

₪ 10,000 ₪ 8,000

ביקור כיתות ד '

נובמבר מאי -

, תוכן הדרכה

ניהול הביקור : תיאום הביקור

- ספטמבר אוקטובר

תאום ושיבוץ 14 בתי ספר

| עמוד 25

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

בתי ספר יסודיים - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020 ₪ 20,000 ₪ 10,000

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

שנתי שנתי

כל בית ספר ייגש לשני קולות קוראים

עידוד ומילוי קולות קוראים שיווק העשייה המחלקתית

קולות קוראים

5 פרסומים בשנה 5 מפגשי הדרכה

שיווק

נובמבר דצמבר -

הכרת תקציב המחלקה

- פיתוח מנהלת

ללא עלות

המחלקה

מפגשים סדורים

קשר עם המפקחת

ניהול שוטף יוזמות שונות

שונות

₪ 3,000 ₪ 1,500 ₪ 27,000 ₪ 24,000 ₪ 90,000 ₪ 30,000 ₪ 30,000 ₪ 13,000

ביקור בבית אבות

קשר רב דורי מוזיאון עין דור בית ספר מנגן

פרוייקט דו קיום ב -2 בתי ספר

אגף חינוך

א" תלמ

תמיכה

"בי ס קטנים

שונות

כל תלמידי כיתות א ' מקבלים שי מהמועצה

שי לכיתות א '

26 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

חט"ע - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תקציב הוצאות 2020

ממשקי עבודה / שותפים

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

מנהלי בתי הספר העל - יסודיים

פתוח מקצועי של מנהלי בתי הספר העל יסודיים - הובלת תכנית בית ספרית

פיתוח מקצועי

כלול במסע החינוכי

ספטמבר 2019 - יולי 2020

10 מפגשים בשנה בהנחיית גורם מקצועי , העוסקים בדרכים מקצועיות לפיתוח מקצועי ואישי של המנהלים 3-4 מסעות חינוכיים למפגש עם אנשים מעוררי השראה ומובילי שינוי

1 . קיום מערך השתלמות ופתוח מקצועי קבוע

כלול במסע החינוכי

ספטמבר 2019 - יולי 2020 ספטמבר 2019 - מאי 2020

2 . יציאה למסעות חינוכיים

* מנהלי בתי הספר - * רכזי מקצועות * מורים

לשנת

העלאת אחוזי הזכאים לבגרות ב - 5%

העלאת אחוזי הזכאות - הבית ספריים לבגרות

העלאת אחוזי הזכאות לבגרות

שיפור ההישגים הלימודיים

בתי ספר 30,000 ₪ ישיבה 12,000 ₪

תוספת 50-100 שעות תגבור לבית , ספר -

. ף"תש

פתיחת קבוצות תגבור

העלאת אחוז התלמידים המצטיינים

העלאת אחוזי התלמידים המצטיינים

העלאת אחוזי התלמידים המצטיינים בשנתון ב - 2% לתש . ף" חשיפת תלמידים לתכניות האצה והצטיינות באקדמיה ובמפעלים עתירי ידע תכנית אחת משותפת לפחות בין שני בתי ספר - לכל הפחות מפגשים לקבוצות רוחב בעלות תחום עניין ( משותף מורים מקצועיים , רכזי מקצועות , בעלי ) תפקידים מפגשי עבודה קבועים אחת ל -5 שבועות , עם הנהלות בתי הספר מפגשי עבודה קבועים לעדכון והיוועצות עם מפקחי בתי הספר - אחת לחודש תכנית אחת מועצתית משותפת

פי הגדרות משרד החינוך )

-על(

מנהלי בתי ספר -

כלול חלקית במסע החינוכי

ספטמבר 2019 - יולי 2020

גיבוש תוכניות משותפות בין בתי - הספר בתחומי הלמידה , החברה והעצמה אישית

זימון מפגשי רוחב מחברים בין מנהלים , , מורים בעלי תפקידים ותלמידים

חיזוק הקשרים ושתופי הפעולה בין בית הספר

מפקחי משרד החינוך

רכזי מקצועות בעלי תפקידים

3-5

הנהלות בתי הספר -

ללא עלות

ספטמבר 2019 - יולי 2020 ספטמבר 2019 - יולי 2020

ליווי הנהלות בתי הספר

שמירה על קשר קבוע לעדכון והובלת יעדי המועצה , בהתאמה ליעדי משרד החינוך ובתי הספר

אגף חינוך

מפקחי בתי הספר -

ללא עלות

מפגשי עדכון והיוועצות עם המפקחים על בתי הספר (2 מחוזות )

קשר עם משרד החינוך

למידה משותפת בין בתי ספר - פרוייקטים מיוחדים

₪ 40,000

הסעות מיוחדות

העמק המערבי , עמקים

1500 *4 (

₪ 6,000

ספריות בית - ספריות

) הרדוף

, תבור דמוקרטי ,

, ויצו העמק המערבי ועמקים תבור - 2000 , הרדוף דמוקרטי - 1000

₪ 8,000

גיבוש חדרי מורים

העמק המערבי

₪ 2,000 ₪ 40,000

מרוץ הלפיד

יוזמות בית ספריות ייחודיות

| עמוד 27

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

חינוך מיוחד וטיפול בפרט - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תקציב הוצאות 2020

ממשקי עבודה / שותפים

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

"יו ר ועדת זכאות , מזכירת האגף

- ספטמבר אוקטובר

כל הילדים מהרשימות שובצו לוועדות

איתור תלמידים הזקוקים לחידוש

השמות בחינוך מיוחד – ועדות זכאות ואיפיון

"יו ר ועדת זכאות , מזכירת האגף , מזכירת שפ י"

אפריל - ספטמבר

כל הילדים מבתי הספר שובצו לוועדות

פנייה לבתי ספר לאיתור ושליחת התלמידים העולים לועדה

ספטמבר

-כ 30-40 מועדים לוועדות

קביעת מועדים לוועדות קיום ועדות לכל הילדים

"יו ר ועדת זכאות , אחראי חנ , מ" פסיכולוגית , , פיקוח בתי ספר , הורים

מאי - דצמבר

ההורים קיבלו מכתב החלטת ועדה

ר ועדת

מנהל מחלקת חנ "יו , מ"

אוגוסט - פברואר

כל הילדים משובצים

שיבוץ במסגרות מותאמות

, פיקוח מנהלת אגף חינוך

זכאות ,

אגף חינוך

יועצות ס"קב ,

מנהלות בי , ס"

, פברואר מאי

נובמבר ,

3 מפגשים בכל בי ס"

קביעת מועדים קבועים לפגישות עבודה בבית הספר

ליווי והכנת תכנית

/ טיפולית חינוכית בבתי – הספר ועדות התמדה תמיכה וליווי תלמידים דיפרנציאליים בבתי ספר רגילים

"יו ר ועדה , אחראית שילוב בבית , ספר אחראי חנ , מ" מזכירת האגף

דצמבר - ספטמבר

כל הילדים שעולים לחידוש זכאות שובצו לוועדות

איתור התלמידים

"יו ר ועדה , אחראית שילוב בבית , ספר מנהל מחלקת חנ , מ" מזכירת האגף

דצמבר - ספטמבר

נקבע מועד לכל הילדים המחדשים או חדשים

הפניה לוועדות זכאות

קביעת כמות השעות לה זכאי כל ילד

הגדרת שעות תמיכה ע " י ועדת הזכאות

מנהל

"יו ר ועדת זכאות , , א"מתי

ינואר מאי -

מחלקת חנ מ"

אחראית סייעות , בתי ספר , הורים

יולי -מאי

שיבוץ סייעת לכל תלמיד

מציאת סייעת

28 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

חינוך מיוחד וטיפול בפרט - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

הדרכת והנחיית הסייעות

פיתוח מקצועי סייעות

אחראית סייעות , מנהל מחלקת , מ"חנ י"שפ , א"מתי

אוגוסט

מפגש היערכות

יולי -מאי

מפגש חברתי

, פברואר מאי

נובמבר ,

3 מפגשים לפיתוח מקצועי במתי א"

מנהל

"יו ר ועדת זכאות , , א"מתי

לאורך שנה ל"

3 פגישות עם הצוות המקצועי במהלך ל"שנה

ליווי בית הספר במהלך שנה ל"

מחלקת חנ מ"

, פיקוח הורים

מנהלי המסגרות ,

- ספטמבר אוקטובר

טבלה עם שמות התלמידים במסגרות

איתור ומיפוי כל הנערים בתוכניות אלה

מעקב שוטף אחרי תלמידים בתוכניות מיוחדות – חינוך ביתי , קידום נוער , , פטור , פנימיות אשפוז

פעם בחודש שיחה עם מנהלות קידום נוער פעם בחודש שיחות עם הפיקוח על חינוך ביתי שיחות תקופתיות עם ההורים ביקור בית פעם בשנה אצל משפחות חינוך ביתי בדיקה מול בתי הספר ומשרד החינוך איזה תלמידים לא רשומים / לא מגיעים לבית ספר

לאורך שנה ל"

קשר שוטף עם ההורים , המסגרת והפיקוח

, פיקוח הורים

מנהלי המסגרות ,

בתי ספר , משרד החינוך , מחלקת

- ספטמבר אוקטבר

איתור תלמידים מנותקים / לא משובצים

שמירת חוק לימוד חובה – טיפול בנושרים

אגף חינוך

י"שפ , מ"חנ

בתי ספר , משרד החינוך , מחלקת

כל תלמיד מנותק יעלה לועדה מועצתית לאורך שנה ל"

ועדת התמדה

י"שפ , מ"חנ

שיבוץ מותאם

מחלקת טיפול בפרט

כל תלמיד ישובץ במקום המתאים ביותר לאורך שנה ל"

מנהל מחלקה , מנהלת אגף חינוך

אוקטובר

כתיבת מסמך עקרונות למחלקה

הגדרת מהות המחלקה

ניהול המחלקה לחינוך / מיוחד טיפול בפרט

מנהל מחלקה , מנהלת אגף חינוך ,

דצמבר

הגדרת תפקידים ונהלי עבודה ברורים במחלקה

חלוקת עבודה במחלקה

איש נוסף

, סית"קב

מנהל המחלקה "יו , ר הועדה , מזכירת האגף , מזכירת השפ י"

- אוקטובר נובמבר

מיצוב העבודה על חוק חנ " מ החדש

תכנית עבודה מסודרת

| עמוד 29

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

שפ"ח - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

ספטמבר עד יולי

פעם בשבוע פעם בשבוע פעם בשבוע פעם בחודש

ישיבות צוות

שנתי שנתי

הדרכה קבוצתית הדרכה אישית

התפתחות מקצועית של הפסיכולוגים

50 " אש ח לשנה 50 " אש ח לשנה

ספטמבר עד יולי ספטמבר עד יולי

הדרכה אישית חיצונית

כל פסיכולוג לפחות קורס אחד

לימוד במדרשה לפיכולוגיה חינוכית

דוברות המועצה

50,000 ₪ לשנה

ספטמבר עד יולי

פרסום דו חודשי באמצעי התקשורת של המועצה

פרסום

נובמבר עד יולי

2 פסיכולוגים נוספים עובדים בשפ ח"

הגדלת מספר הפסיכולוגים העובדים בשפ ם"

אגף חינוך

6 פסיכולוגים יתמחו בטיפול בשלושה תחומי תוכן ייחודיים

הרחבת מגוון המענים המקצועיים היחודיים

ח"שפ

1300

הדרכת הורים טיפול בילדים אבחוני בשלות

474 133

אפריל עד יוני מרץ עד מאי

משרד החינוך ומחלקת גנים

שלושה מפגשים בארבעה בתי ספר והגנים המזינים אותם

פגישות מעברים בין מורות כתה א ' לגננות

מעורבות בנושאי מעברים

יוני -מאי

הרצאה בכל אחת מחטיבות הביניים

הרצאה להורים במעבר מיסודי לחטב

ללא עלות

ספטמבר עד יולי

נוכחות דו שבועית

ביקור פסיכולוג דו שבועי בכל גן

ספטמבר עד יולי ספטמבר עד יולי ספטמבר עד יולי ספטמבר עד יולי

לפחות מפגש אחד

מפגש עם הורי הילד

סיוע לגננות בהתמודדות עם ילדים מאתגרים

הדרכה לצוות

מעקב

לפחות מפגש אחד

שיחות עם הילד

ללא עלות

נובמבר עד מאי

364

אבחון תלמידים מתקשים

השתתפות בועדות ססטוריות

- פברואר עד יוני

- כ 500 ועדות

נוכחות בועדות

30 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

שפ"ח - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים משרד החינוך ואגף החינוך

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

מרץ עד מאי

איסוף הנתונים מכל הפסיכולוגים בשפח

זיהוי הצורך בבניית מסגרות מותאמות לתלמידי חינוך מיוחד

השתתפות בפורומים מקצועיים לצורך תכנון , הקמה והתאמה של מסגרות סיוע

אגף רווחה , אגף , חינוך בטחון רשותי

מספטמבר עד יוני

נוכחות קבועה בועדות תכנון טיפול נוכחות קבועה בועדות בטחון רשותי

השתתפות קבועה בועדות באגף חינוך , רווחה ובטחון רשותי

לווי והדרכה של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

הכשרת דור העתיד של הפסיכולוגים החינוכיים

מכללת עמק יזרעאל מכללת תל חי אוניברסיטה העברית

מנובמבר עד יוני

4 סטודנטים מדי שנה שמבצעים פרקטיקום בשפח

אגף חינוך ומשרד החינוך

מספטמבר עד יוני

פסיכולוג קבוע לכל אחד מבתי הספר וגני הילדים מגיל 3

ביקור שבועי של פסיכולוג בכל אחד מבתי הספר

איתור אבחון הערכה והתערבות של ילדים בסיכון

מספטמבר עד יוני

כל פסיכולוג לפחות 2 סדנאות

סדנאות לצוותים חינוכיים

הדרכת צוותים חינוכיים

25,000 ₪

תפעול משרד

אגף חינוך

| עמוד 31

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

(היקף נתוני מספרים, פעילות) נתוני יסוד על האגף

יעוד האגף קידום רווחתם האישית והקהילתית של תושבי המועצה

משפחות 2,000 - סיוע וטיפול ב מתושבי המועצה 20% - שהם כ

תחום רווחה אישית

ומשפחתית

בעלי מוגבלויות, 250 - תחום בעלי מוגבלויות סיוע ל מועדונים חברתיים 2 הפעלת לילדים ונוער עם מוגבלות

תחומי ליבה . עבודה מרחבית וחוקים 1 . נוער צעירים ולהט"ב 2 . מינהלת ותיקים 3 . משאבי קהילה 4 . תחום מוגבלויות 5 . מרכזים טיפוליים 6 . חירום 7 . פיתוח פנים ארגוני 8

ילדים ונוער בסיכון, 320 - טיפול ב סדנאות לנוער 20 הפעלת בקהילה מועדוני ותיקים ביישובים 34 1000 - בהשתתפות כ ועדות ותיקים ביישובים, 15 ותיקים בקתדרה, 1,800 ותיקים בקהילה תומכת, 450 ותיקים במרכז יום (סב יום) 300 תכניות בקהילה: 200 הפעלת מיזמים חברתיים, הכשרות לוועדות וצוותים ביישובים, תהליכי דיאלוג ושיח בקהילה, סדנאות יישוביות לאוכלוסיות מגוונות ערבי הוקרה 15 , מתנדבים 3,000 הכשרות לרכזי 10 , למתנדבים מיזמי התנדבות 10 , מתנדבים מועצתיים צוותי חירום ביישובים, 38 הכשרת ניהול מכלול אוכלוסייה בחירום

תחום נוער

אגף קהילה ורווחה

תחום ותיקים

ותיקים,

מטרות אגפיות

. קידום רווחה אישית ומשפחתית 1

עבודה קהילתית

. מניעת מצבי סיכון וקידום השתלבות לנוער וצעירים 2

. קידום איכות חיים, משמעות ושייכות לוותיקי העמק 3

. קידום רווחה, שילוב ושייכות לאוכלוסייה עם מוגבלות ולבני 4 משפחתם

תחום מעורבות חברתית

. חיזוק קהילות ביישובים ופיתוח אחריות ומעורבות חברתית 5

והתנדבות

. מוכנות והערכות מיטיבה לחירום 6

. שרותיות - הלקוח במרכז 7

מוכנות לחירום

32 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 יעדים שנתיים

מהמקרים 100% - א. טיפול וליווי פרט ומשפחה במצבי חיים שונים, לפי תכנית התערבות אישית ב

90% - ב. שמירה על מוגנות אוכלוסייה חסרת ישע: יצירת תכניות טיפול בהסכמה בקהילה ושילוב במסגרות מתאימות ב מהמקרים

מרכזים: 3 - ג. מתן שירותים טיפוליים ב

משפחות בשנה 150 - . מרכז לטיפול בפרט ומשפחה - שירות ל 1 משפחות נפגעות אלימות 30-50 . מרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות - שירות ל 2 הורים /ילדים 250 קבוצות, השתתפות 20 . מרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים - הפעלת 3

ד. יצירת קשרי גומלין עם מוסדות המדינה, מחלקות המועצה והמערכות ביישובים

ה. פעילות ועדות המשלימות את עבודת האגף במצבי סיכון, אובדן ומשבר - ועדות רווחה, צח"י רווחה בכל היישובים

תוכניות ביישובים, המחזקות את החוסן הקהילתי 200 ו. שילוב

ז. פיתוח קהילות להכלת ילדים עם מוגבלות

ח. הפעלת שירותים איזוריים לאוכלוסיות קצה ומניעת משברים (מרכז הכוון, מרכז זכויות, מרכז גישור)

אגף קהילה ורווחה

| עמוד 33

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים מרכזיים

"לו ז ביצוע

משימות ותפוקות

מטרות

תחומי ליבה

א ובעלי תפקידים

, גבייה גזברות "כ,

אגף החינוך , י"שפ ,

שנתי

ניהול מקרה - טיפול וליווי פרט ומשפחה במצבי חיים שונים , לפי תכנית התערבות אישית ב - 90% מהמקרים

קידום רווחה אישית ומשפחתית בקהילה

עבודה פרטנית ומשפחתית

במועצה על פי צורך

עמותת ותיקי עמק

אגף החינוך , מחלקת הנוער , , י" השפ

שנתי

90% מהמקרים יצירת

עבודה לפי חוקים - ב-

שמירה על מוגנות אוכלוסייה חסרת ישע

יזרעאל , מוסדות חינוך , הנהגות ביישובים , שירות , מבחן , משטרה מערכת הבריאות , ביטחון הרשות לבטחון קהילתי , מתנדבים , בעלי תפקידים ביישובים : מחלקות , י"שפ , חינוך , צעירים אפשרי בריא ,

תכניות טיפול בהסכמה בקהילה ושילוב במסגרות מתאימות מתן שירותים טיפוליים ב -3 מרכזים : 1 . מרכז לטיפול בפרט ומשפחה - שירות - ל 150 משפחות בשנה 2 . מרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות - שירות ל 30-50 משפחות נפגעות אלימות 3 . מרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים - הפעלת 20 קבוצות הורים וילדים בהשתתפות 250 הורים

שירותים טיפוליים : 1 . חיזוק הפרט והמשפחה במצבי משבר 2 . פיתוח הורות מטיבה 3 . מניעת מצבי אלימות בינזוגית

שנתי

אגף קהילה ורווחה

עבודה מערכתית עבודה מערכתית , ומרושתת לטובת הפונים 1 . יצירת קשרי גומלין עם מערכות חיצוניות ( ביטוח לאומי , מערכות הבריאות ועוד )

בעלי תפקידים בישובים : מזכירים ורכזי תחומים בישובים , מרכזות תחומים באגף , מחלקות מועצה ( ישובים ,

שנתי

, מרפאות מעברים בעמק , ביטוח לאומי ועוד .

, חינוך

2 . יצירת קשרי גומלין עם מחלקות המועצה 3 . יצירת קשרי גומלין עם מערכות בישובים

) נוער מערכות החינוך

, י"שפ

1 . חיזוק קהילות ביישובים כולל התייחסות לקצוות 2 . פיתוח אחריות ומעורבות חברתית 3 . מוכנות והיערכות מיטיבה לחירום

, נוער איכות

, תרבות

מחלקות המועצה : ישובים ,

שנתי

1 . פעילות ועדות המשלימות את עבודת האגף במצבי סיכון , אובדן ומשבר - ועדות רווחה , "צח י רווחה בכל היישובים 2 . שילוב 200 תוכניות בישובים המחזקות את החוסן הקהילתי 3 . פיתוח קהילות להכלת ילדים עם מוגבלות 4 . הפעלת שירותים איזוריים לאוכלוסיות קצה ומניעת משברים ( מרכז הכוון , מרכז זכויות , מרכז גישור )

עבודה קהילתית : פונים פוטנציאלים ופיתוח ישובים

, חינוך מתנדבים , מינהלת ותיקים ,

, ספורט

, הסביבה

הרשות לביטחון קהילתי , יחידה אסטרטגית

34 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

עבודה סוציאלית מרחבית וחוקים - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים מרכזיים

"לו ז לביצוע

תוצאות

משימות ותפוקות

מטרות

, גבייה

אגף החינוך , י"שפ ,

שנתי

סיוע אפקטיבי לתושבים ( ריגשי או חומרי ) בעת משברי חיים

20%

1 . שירות על פי כללי משרד הרווחה - לכ ,

עבודה סוציאלית ברמה מקצועית גבוהה

גזברות "כ, א ובעלי תפקידים במועצה על פי צורך

מתושבי המועצה 2 . שמירה על מוגנות אוכלוסייה חסרת ישע ב - 100% מהמקרים המדווחים 3 . טיפול וליווי פרט ומשפחה במצבי חיים שונים , לפי תכנית התערבות אישית ב - 80% מהמקרים

בעלי תפקידים ביישובים : מנהלי הקהילה ורכזי תחומים ביישובים , , מרפאות מעברים בעמק , ביטוח לאומי ועוד . מרכזות תחומים באגף , מחלקות מועצה ( , חינוך , י"שפ ) נוער בעלי תפקידים ביישובים : מזכירים ורכזי תחומים מחלקות המועצה מרכזי תכניות באגף

שנתי

לתושב קיימות מערכות תמיכה ורווחה ביישובים בכל מעגלי החיים

1 . עבודה שוטפת לפחות עם שני בעלי תפקידים בכל ישוב 2 . עבודה שוטפת עם מערכות מסייעות : מוסדות , חינוך מרפאות ועוד 3 . חיזוק מערכות רווחה ותמיכה ב 50% מהיישובים

עבודה מערכתית ומרושתת לטובת הפונים

שנתי

ביצוע 200 תכניות קהילתיות בישובים : 30 מיזמים חברתיים 20 ועדות יוכשרו בשנה 10 תהליכי גישור ושיח קהילתי 20 מערכי רווחה ותמיכה ביישובים 15 ערבי הוקרה לפעילים ביישובים 5 סדנאות להורים ביישובים 15 סדנאות נוער ביישובים 34 מועדוני ותיקים ביישובים 8 סדנאות / הכשרות לותיקים 6 הכשרות לצוותי צח " י רווחה 5 פרויקטים התנדבותיים " יוצאים מהבועה " 10 משחקיות לגיל הרך

חיזוק הקהילתיות והאחריות החברתית ביישובים

אגף קהילה ורווחה

| עמוד 35

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

עבודה סוציאלית מרחבית וחוקים - 2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים מרכזיים

"לו ז לביצוע

תוצאות

משימות ותפוקות

מטרות

20%

1 . שירות על פי כללי משרד הרווחה - לכ ,

, גבייה

אגף החינוך , י"שפ ,

שנתי

סיוע אפקטיבי לתושבים ( ריגשי או חומרי ) בעת משברי חיים

עבודה סוציאלית ברמה מקצועית גבוהה

מתושבי המועצה 2 . שמירה על מוגנות אוכלוסייה חסרת ישע ב - 100% מהמקרים המדווחים 3 . טיפול וליווי פרט ומשפחה במצבי חיים שונים , לפי תכנית התערבות אישית ב - 80% מהמקרים

גזברות "כ, א ובעלי תפקידים במועצה על פי צורך

אגף קהילה ורווחה

בעלי תפקידים ביישובים : מנהלי הקהילה ורכזי תחומים ביישובים , , מרפאות מעברים בעמק , ביטוח לאומי ועוד . מרכזות תחומים באגף , מחלקות מועצה ( , חינוך , י"שפ ) נוער בעלי תפקידים ביישובים : מזכירים ורכזי תחומים מחלקות המועצה מרכזי תכניות באגף

שנתי

לתושב קיימות מערכות תמיכה ורווחה ביישובים בכל מעגלי החיים

1 . עבודה שוטפת לפחות עם שני בעלי תפקידים בכל ישוב 2 . עבודה שוטפת עם מערכות מסייעות : מוסדות , חינוך מרפאות ועוד 3 . חיזוק מערכות רווחה ותמיכה ב 50% מהיישובים

עבודה מערכתית ומרושתת לטובת הפונים

שנתי

ביצוע 200 תכניות קהילתיות בישובים : 30 מיזמים חברתיים 20 ועדות יוכשרו בשנה 10 תהליכי גישור ושיח קהילתי 20 מערכי רווחה ותמיכה ביישובים 15 ערבי הוקרה לפעילים ביישובים 5 סדנאות להורים ביישובים 15 סדנאות נוער ביישובים 34 מועדוני ותיקים ביישובים 8 סדנאות / הכשרות לותיקים 6 הכשרות לצוותי צח " י רווחה 5 פרויקטים התנדבותיים " יוצאים מהבועה " 10 משחקיות לגיל הרך

חיזוק הקהילתיות והאחריות החברתית ביישובים

36 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מחלקת נוער צעירים ולהט"ב - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה

"לו ז ביצוע

תוצאות

משימות ותפוקות

מטרות

מחלקת נוער מערכות בישוב המרכז הקבוצתי הרשות לביטחון קהילתי

2020

חיזוק בני נוער עם קשיים נורמטיבים לגיל

1. הפעלת תכנית -ב' ב לכל "מד' 5 ישובים 2 . הפעלת סדנאות וקבוצות לנוער ב -12 ישובים 3 . הפעלת תכנית מוגנות בחופשים ובקיץ ל -30

מניעת התנהגויות מסכנות בקרב בני נוער בקהילה

בני נוער בסיכון

4 . הנפקת סרטון הסברה ומניעה 5 . - קיום כ 10 הרצאות בנושא איתור ילדים ובני נוער בסיכון לשותפי תפקיד במועצה ובעלי תפקידים בישובים - ו, 4 הכשרות בים" למד

מרכז צעירים מעברים בעמק רכזות אשכול הרשות לביטחון קהילתי מערכות ביישוב

2020

צעירים עם קשיי השתלבות וחסרי עורף משתלבים בהצלחה בחברה

1 . ליווי של כ -60 צעירים 2 . קיום של 5 סדנאות עבור צעירים 3 . הקמת 2 פרויקטים עבור צעירים 4 . ייסוד שולחן עגול מועצתי בנושא צעירים בקצוות

סיוע לצעירים בלתי משתלבים וחסרי עורף

מקום בעמק ' - יוזמה לקידום הלהט " ב בצפון

2020

קידום והעלאת המודעות לתחום הלהט ב"

1 . מיפוי שותפים ויצירת שותפות עם ' מקום בעמק ' 2 . הנגשת השירותים ברשות לקהילה הלהט בית" 3 . גיבוש קבוצת פעילים אזורית 4 . הקמת שירות ליווי וטיפול בצעירים מקהילת הלהט ב"

חיזוק צעירים באוכלוסיית הלהט ב"

אגף קהילה ורווחה

| עמוד 37

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מינהלת ותיקים - 2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים מרכזיים

"לו ז ביצוע

תוצאות

משימות ותפוקות

מטרה

עמותת ותיקי עמק יזרעאל

2020

ותיקים ממשיכים להתגורר בקהילה

מבקרים בפעילויות הסב יום

1 . 300 2 . 40

קהילה מכילה ורב דורית

מבקרים ביחידת איתן לתשושי נפש 3 . שירותי קהילה תומכת עד הבית ל - 400

תושבים ותיקים

קבוצות לבני משפחה מטפלים

4 .2

עמותת ותיקי עמק יזרעאל , קתדרת עמק יזרעאל , מעברים בעמק

2020

ותיקים ובני משפחה ממצים זכויות

1 . הפעלת מרכז הכוון ל - 100 ותיקים 2 . הכשרת קבוצת מתנדבים בנושא הנגשת זכויות 3 . הקמה וניהול של מאגר מיילים של וותיקים להנגשת מידע על שירותים 4 . סדנאות לוותיקים ב -5 ישובים בתחום רווחת הפרט , מיצוי זכויות , רב דוריות ועוד 1 . קורס למובילי תחום הוותיקים וקהילות רב דוריות ב -15 ישובים 2 . קידום תכניות משמעותיות בתחום ב -15 ישובים 3 . לפחות 2 פרויקטים של ותיקי הסב יום ותלמידים מבתי הספר האזוריים 4 . לפחות 2 מפגשים של ותיקי הסב יום עם חיילי טייסת 157 1 . מועדון ותיקים פעיל ב 35 ישובים ( כולל מועדוני מופת , מועדונים חברתיים ובתים חמים ) 2 . יצירת סל שירותים מגוון , המכיל לפחות 80 אפשרויות לבחירה 3 . הקמה מחודשת של מועדון אזורי באשכול הצפוני 4 . פורום מובילי מועדונים נפגש אחת ל -6 שבועות בהשתתפות 100 פעילים

נגישות למידע וזכויות בקרב ותיקי העמק

אגף קהילה ורווחה

עמותת ותיקי עמק יזרעאל , מכללת קהילה , פעילה מחלקת מתנדבים הנהלות היישובים , עמותת ותיקי עמק יזרעאל , דקלה יוחאי - מנהלת אשכול צפוני

2020

חיזוק השייכות של הותיקים במרקם הקהילתי

הטמעת התפיסה הרב דורית בישובים ובמועצה

2020

חיזוק רשתות חברתיות ופעילות פנאי לותיקים במועצה

2020

תחושת רווחה ומשמעות של הוותיקים

לפחות מהמועצה )

1 . 1700 לומדים בקתדרת עמק יזרעאל ( 75%

קידום השכלת ותיקים

מישובי העמק

2 . השתתפות ותיקים מ - 80%

38 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker