תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2020

| עמוד 1

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

תוכן עניינים גרפים מנכ"ל חינוך קהילה ורווחה נוער צעירים ומלגות ספורט קידום בריאות תרבות בית האמנויות בטחון קהילתי

5 13 16 32 44 50 52 56 62 70 72 77 80

ישובים הנדסה יובלי העמק איכות הסביבה, וטרינריה ופיקוח החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל תיירות תחבורה קצין בטיחות בתעבורה ביטחון ומוקד אבטחת מוסדות חינוך דוברות תכנון אסטרטגי כספים רישוי עסקים רכש משאבי אנוש רווחת העובד ושוויון מגדרי

107 111 119 123 125 128 131 132 134 138 140 148 151 153 157

מנכ"ל המועצה דבר

ראש המועצה דבר

תושבים יקרים,

תושבים יקרים,

לאחר עבודה מקיפה, מעמיקה ויסודית של אגפי המועצה ומחלקותיה, נקבעו תוכניות .2020 עבודה לשנת העבודה אנו רואים בתוכניות העבודה כלי מרכזי לניהול פעילות המועצה האזורית, המאפשר שימוש נכון ויעיל בתקציב הציבורי, תיאום בין המחלקות השונות ועבודה ממוקדת, לקידום יעדי המועצה. התוכניות, המפורטות בחוברת זו, מציגות את המטרות והיעדים לשנה הקרובה ואת מדדי ההצלחה להגשמתם, על פי המועדים שנקבעו. שיטה זו מאפשרת לנו לחלק את המשאבים בצורה מיטבית ולהמשיך להרחיב ולשפר את מגוון השירותים הניתנים לתושבים. במסגרת התהליך, בכל רבעון נבצע בקרה על התוכניות ובכל חציון נבחן את העמידה ביעדים שהוצבו. החוברת מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה, על מנת לשמור על שקיפות מלאה מולכם, הציבור למענו אנו פועלים. אני מבקשת להודות למנהלי האגפים, המחלקות ולעובדים על ההתגייסות וההשקעה הרבה בהכנת תוכניות העבודה.

במסגרת מאמצי המועצה להתייעל ולהשתפר, על מנת לתת לכם את השירות המיטבי, החלטנו לגבש תוכנית עבודה שנתית שתקיף את פעילות אגפי המועצה ומחלקותיה. הכנת התוכנית דרשה ממנהלי האגפים והמחלקות חשיבה מעמיקה ותכנון, תוך התייחסות לתקציב המועצה וליעדיו. הכוללת סקירת 2020 אנו מצרפים בזה את תוכנית העבודה של המועצה לשנת פעילות כללית של כל אגף ומחלקה, בחירת היעדים העיקריים, ציון משימות מרכזיות והצבת לוחות זמנים בהתאמה. מעיון בחומר, ניתן ללמוד על המחשבה הרבה, העבודה היסודית והאיכות המקצועית של כל השותפים בהכנת התוכנית. חוברת זאת תשמש כלי עבודה מרכזי ואבן בוחן, לאורם תתנהל עבודת המועצה בשנת העבודה שבפתח. הלקחים והתובנות, שנפיק בתום שנת העבודה הבאה, ישמשו אותנו בהכנת תוכנית .2021 העבודה לשנת אני מבקש להודות לכל העושים במלאכה על העבודה שהשקיעו בכדי לתת לכם, התושבים, את השירותים הטובים ביותר.

בברכה,

בברכה,

אייל בצר ראש המועצה

רינת זונשיין מנכ"ל המועצה

4 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

הוצאות 2020 תקציב המועצה לשנת מיליון ש"ח 360

תקציב המועצה גרפים

| עמוד 5

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

הכנסות 2020 תקציב המועצה לשנת מיליון ש"ח 360

תקציב המועצה גרפים

ארנונה כללית

40%

תקבולים ממשרד החינוך 30%

יתר עצמיות

40%

6 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

22

סה“כ חינוך )מיליון ש“ח(

22

סה“כ נוער וספורט )מיליון ש“ח(

22

15

167

סה“כ יתר פעילויות המועצה )מיליון ש“ח(

15

167

14

סה“כ הוצאות )מיליון ש“ח(

13

163

13

149

135

130

12

תקציב המועצה גרפים

125

12

112

100

11

89

84

142

149

141

147

157

156

166

166

168

171

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

| עמוד 7

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

חלוקת הכנסות המועצה

תקציב המועצה גרפים

8 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

תחזית מספרית לגידול אוכלוסיית עמק יזרעאל

2030 - 2018

22

15 22

15

תקציב המועצה גרפים

59,357

57,877

56,494

54,554

52,883

51,173

49,834

48,155

46,621

45,325

43,907

41,874

41,134

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 שנות התחזית

| עמוד 9

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

התפלגות גילאי תושבי המועצה

תקציב המועצה גרפים

10 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מחלקות ואגפים

| עמוד 11

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל המועצה האזורית עמק יזרעאל מנהלת את כלל הפעילות השוטפת של יחידות המועצה.

לשכת המנכ"ל פועלת מול מנהלי האגפים והמחלקות על מנת שהחלטות ראש הרשות, המועצה והוועדות השונות ייושמו באופן המיטבי, ומרכזת תחתיה את הניהול השוטף של כל משימות ושירותי המועצה. זאת במטרה להעניק מענה ופתרונות בתחומים מגוונים יומיומיים ולאתגרים מיוחדים. בנוסף, לשכת מנכ"ל אחראית על מגוון תחומים ובהם: הקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים- היחידות, אנשי המטה והנהלים של הרשות.

תחומי ליבה

. קידום חדשנות בארגון 6 . הסדרת ממשקי עבודה עם חברות נלוות 7 . תכלול רכש, מכרזים והתקשרויות 8 . חיזוק תשתיות ארגוניות 9 . תכלול ותפעול ועדות הרשות וישיבות המועצה 10

ניהול ותכלול אגפי ומחלקות המועצה לרבות ניהול פורומים

.1 . תכלול ההון האנושי בארגון 2

. שיפור השירות לתושב 3 . שקיפות המידע לציבור 4 . קידום מדיניות ראש המועצה ומיקודים אסטרטגיים 5

2020 יעדים שנתיים

יעדים

מטרה עמידה במטרות ויעדי המועצה באופן מיטבי

א. ביצוע שבועי שוטף של ישיבות מנהלי אגפים ב. ביצוע חודשי שוטף של ישיבות מנהלי מחלקות 2020 ג. ביצוע שני תהליכי בקרה, על בסיס תכניות העבודה המאושרות לשנת 2021 ד. אישור תכנית עבודה כלל מועצתית לשנת א. אישור מבנה ארגוני ב. הטמעת מודל תהליך ניהול ישיבות ובקרה ג. הסדרת תהליכי עבודה עם חברות נלוות מתהליכי ההכשרה המתוכננים למנהלים ועובדי המועצה 100% ביצוע א. אחידות במענה הטלפוני ובטיפול בפניות תושבים ב. שכלול עבודת המוקד GIS א. התקשרות עם חברה להטמעת מערכת ב. ביצוע עשר הכשרות פנימיות לשימוש במערכות דיגטליות א. בניית יחידה לקיום תהליכי מכרזים והתקשרויות

מנכ"ל המועצה

תשתיות ארגוניות מבוססות במועצה המאפשרות התנהלות מיטבית במועצה

מערך הון אנושי איכותי, מקצועי ומחויב במועצה שירות מיטבי לתושבי המועצה (איכותי, נגיש ומקצועי)

ארגון מתפתח ומתחדש המתאים עצמו לצרכים בהווה ובעתיד תהליכי רכש והתקשרויות יעילים ואפקטיביים במועצה

ב. הטמעת נוהל רכש ג. עדכון מאגר ספקים

| עמוד 11

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

נתוני יסוד על היחידה (היקף נתוני מספרים, פעילות)

יעוד האגף מתן שירותים מיטביים בתחומים חינוכיים, מינהליים ופיזיים למערכות החינוך במועצה האזורית עמק יזרעאל, לגילאי לידה בחינוך המיוחד 21 בחינוך הרגיל ועד גיל 18 עד

ילדים בשנה"ל תש"ף 1,300 , מסגרות 32 - כ גנים במגזר, 4 , גנים ממ"ד 7 : גנים 82 גנים בניהול מועצה 20 , גנים חינו"מ 2 ילדים בשנה"ל תש"ף 2,100 סייעות 25 בתי ספר (כולל חווה חקלאית) 15

גיל הרך גני ילדים

תחומי ליבה . התווית מדיניות וחזון המסע החינוכי 1 . בינוי ואחזקה מוסדות חינוך 2 . קשר עם משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים 3 . קשר עם הנהלת המועצה 4 . תלמידי מועצה הלומדים במוסדות חוץ 5 . ניהול האגף, כוח אדם ותקציב 6 . ניהול על מחלקת בתי ספר תיכוניים 7

בתי ספר יסודיים

תלמידים בתש"ף 5,200 תלמידים בתש"ף 5,600 / בתי ספר 7 בתי ספר על יסודיים סייעות דיפרנציאליות ורפואיות, 80- כ חינוך מיוחד תלמידים 250- כ מטופלים בשוטף, 100- ביקור סדיר כ אינטנסיבי 30 מהם

אגף חינוך

2020 יעדים שנתיים

יעדים

מטרה . פיתוח צוותים חינוכיים מקצועיים 1

א. פיתוח וליווי מערך למידה לצוותים החינוכיים בתחומי הדעת וההון האנושי ב. הקמת וביסוס קהילת מעשה ללמידה ופיתוח נושאי חינוך א. הקניית ידע לצוותי החינוך בתחומי פדגוגיים חדשניים ב. סיוע בשיתוף משרד החינוך ביצירת סביבות למידה חדשניות א. תכנון ביקורים קבועים במוסדות החינוך וביישובים ב. מפגשי עבודה עם ועדת חינוך מועצתית

. הובלת פדגוגיה חדשנית יזרעאלית 2

. העמקת, לימוד ומיסוד הקשר בין אגף 3 החינוך, מוסדות חינוך ומגוון הקהילות . פיתוח צוות אגף החינוך 4

א. פיתוח בתחום החירום ב. פיתוח בתחום תקציב ג. ניהול נתונים ד. מיומנויות מחשב ה. התפתחות אישית של צוות האגף "נוכחות" של העשיה החינוכית בפרסומים של המועצה

. שיווק העשייה החינוכית באגף החינוך 5 ובמוסדות החינוך

16 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מחלקת גני ילדים - 2020 יעדים שנתיים 3-6 ייעוד: חינוך מיטבי לילדי המועצה בגילאי

יעדים

מטרה

א. הכרת מאפייני המחלקה וייחודיות המסגרות ביישובים - שימור ושיפור הקיים ב. תהליכי רישום יעילים ומאורגנים ג. תכנון ומתן מענה לצרכים דמוגרפיים במערכות הגיל הרך א. חיזוק תחושת השייכות של צוותים חינוכיים לעמק ב. חיזוק ההיכרות של הילדים עם נוף ילדותם ג. חיזוק הקשר של הילדים עם הקהילה (טיולים, סיפורי מקום, קשר רב דורי ועוד...) א. חיזוק הקשר הבין אישי בתוך קבוצות צוותי החינוך (מנהלות, גננות וסייעות) ב. שימור הפרייה הדדית ולמידת עמיתים בין קבוצות צוותי החינוך (מנהלות, גננות וסייעות)

. פיתוח צוותים חינוכיים מקצועיים וצוות 1 האגף

. הובלת פדגוגיה חדשנית יזרעאלית 2

. העמקת, לימוד ומיסוד הקשר בין אגף 3 חינוך מוסדות חינוך ומגוון הקהילות

מחלקת בתי ספר יסודיים - 2020 יעדים שנתיים ייעוד: מתן שירות מקצועי מיטבי לתלמידים, צוותי חינוך והורים, בזיקה למסע החינוכי, בחינוך הרגיל והמיוחד

אגף חינוך

יעדים

מטרה

א. משלחות חינוכיות לרשת בתי הספר הייטק ב. הכשרת מורים בסטודיו עמק, להובלת התפיסה א. קהילות החינוך ישתפו בידע ובתהליכים פדגוגיים ב. פיתוח רשת ושותפויות בין בתי הספר ג. כנס 'ביכורי חינוך' ד. הליכות למידה בין בתי הספר א. פיתוח מקצועי של מנהלי בתי הספר ברוח המסע ב. הרחבת מעגלי המסע באמצעות מתודת המסעות ג. בתי הספר יגבשו תכנית עבודה ברוח המסע הכרת תקציב מחלקת בתי הספר היסודיים מזכירות בתי הספר יראו עצמן כחלק מהמועצה

. למידה מערבת ופעילה ברוח המסע החינוכי 1

. פיתוח קהילת מעשה 2

. היכרות והטמעת העקרונות הפדגוגיים 3 של המסע החינוכי

. פיתוח מקצועי של המחלקה 4 . טיפוח ההון האנושי 5

| עמוד 17

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מחלקת בתי הספר העל יסודיים - 2020 יעדים שנתיים ייעוד: מתן שירות מיטבי בתחומים הפדגוגיים, הפיזיים והמקצועיים

יעדים מטרה . הטמעת עקרונות ותוצרי המסע החינוכי 1

אבני הליבה של המסע מוטמעים בתכניות העבודה השנתיות של בתי הספר בכפוף לתמונת החזון. פעולות לביצוע בתחומי אבני היסוד של המסע (מבוגר משמעותי, רשת, בית ובחירה) סיוע וליווי של מערך תמיכה אישי לתלמידים להגדלת סיכוייהם לזכאות לתעודת בגרות -

. העלאת אחוזי הזכאות לתעודת בגרות 2

של זכאים בהשוואה לשנת הלימודים תשע"ט 5% העלאת ביצוע תכניות בינוי שיאושרו על-ידי מינהל הפיתוח

. השלמת תכניות חידוש, הרחבה ובינוי 3 בבתי הספר . מיצוב הרווחה האישית של התלמידים 4 במקום מרכזי בעשיה הבית ספרית . פיתוח הקשר וחיזוקו בין בתי הספר, 5 הקהילות (ישובים והורים) לבין המועצה

מיפוי ואיתור כל תלמידי בית הספר והתאמת תכנית עבודה להעצמה אישית, בשיתוף גורמי מקצוע בבית הספר (פסיכולוג/יועץ) וחוץ בית ספריים הקמת מערך לפיתוח מקצועי - מועצתי לקבוצות ענין מכלל בתי הספר התיכוניים

אגף חינוך

המחלקה לטיפול בפרט - 2020 יעדים שנתיים

יעדים

מטרה . אפס אחוזי נשירה 1

א. איתור תלמידים מנותקים/לא משובצים ב. החזרה לבתי הספר או מציאת פתרון אחר הפניה למסלול המתאים – ועדת התמדה, ועדת זכאות, מסגרות מיוחדות, מענה מקצועי

. פתרון אידיאלי לכל תלמיד עם צרכים 2 מיוחדים . מן מענה לתלמידי החינוך המיוחד בעמק 3

א. בדיקת אפשרות לפתיחת כיתות חינוך מיוחד המותאמות לצרכים ב. פתיחת כיתות רגשיות/נפשיות בעמק

א. שיבוץ סייעת מתאימה ו/או תכנית עבודה מותאמת ב. בניית מערך עבודה רציף עם בתי ספר, סייעת, הורים ומועצה לשילוב מיטבי

. שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בבתי 4 ספר רגילים

18 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

השירות הפסיכולוגי - 2020 יעדים שנתיים ייעוד: קידום ההתפתחות הרגשית, קוגנטיבית וחברתית של אוכלוסית התלמידים במערכת החינוך והובלה של בניית סביבה המתאפשרת בה רווחה נפשית לנמצאים ולגדלים בה

יעדים מטרה . העמקת לימוד ומיסוד הקשר בין אגף 1 החינוך, מוסדות החינוך והקהילות . התמקצעות הפסיכולוגים והשפ"ח 2

מתן מענה קבוצתי להורים, למורים ולתלמידים בעלי צרכים דומים

א. הפסיכולוגים יתמקצעו במתן מענה טיפולי בשעת חירום ב. הפיכת השירות למולטי דיסיפלינרי א. הגדלת מספר המומחים בצוות ב. הגדלת מספר המדריכים בפסיכולוגיה חינוכית הרחבת מספר שעות נוכחות פסיכולוגים בבתי הספר

. פסיכולוגים ברמה מקצועית גבוהה 3

. שיפור השירות לתושבים ולמערכת החינוך 4

אגף חינוך

| עמוד 19

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

שפ"ח - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים משרד החינוך ואגף החינוך

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

מרץ עד מאי

איסוף הנתונים מכל הפסיכולוגים בשפח

זיהוי הצורך בבניית מסגרות מותאמות לתלמידי חינוך מיוחד

השתתפות בפורומים מקצועיים לצורך תכנון , הקמה והתאמה של מסגרות סיוע

אגף רווחה , אגף , חינוך בטחון רשותי

מספטמבר עד יוני

נוכחות קבועה בועדות תכנון טיפול נוכחות קבועה בועדות בטחון רשותי

השתתפות קבועה בועדות באגף חינוך , רווחה ובטחון רשותי

לווי והדרכה של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

הכשרת דור העתיד של הפסיכולוגים החינוכיים

מכללת עמק יזרעאל מכללת תל חי אוניברסיטה העברית

מנובמבר עד יוני

4 סטודנטים מדי שנה שמבצעים פרקטיקום בשפח

אגף חינוך ומשרד החינוך

מספטמבר עד יוני

פסיכולוג קבוע לכל אחד מבתי הספר וגני הילדים מגיל 3

ביקור שבועי של פסיכולוג בכל אחד מבתי הספר

איתור אבחון הערכה והתערבות של ילדים בסיכון

מספטמבר עד יוני

כל פסיכולוג לפחות 2 סדנאות

סדנאות לצוותים חינוכיים

הדרכת צוותים חינוכיים

25,000 ₪

תפעול משרד

אגף חינוך

| עמוד 31

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

(היקף נתוני מספרים, פעילות) נתוני יסוד על האגף

יעוד האגף קידום רווחתם האישית והקהילתית של תושבי המועצה

משפחות 2,000 - סיוע וטיפול ב מתושבי המועצה 20% - שהם כ

תחום רווחה אישית

ומשפחתית

בעלי מוגבלויות, 250 - תחום בעלי מוגבלויות סיוע ל מועדונים חברתיים 2 הפעלת לילדים ונוער עם מוגבלות

תחומי ליבה . עבודה מרחבית וחוקים 1 . נוער צעירים ולהט"ב 2 . מינהלת ותיקים 3 . משאבי קהילה 4 . תחום מוגבלויות 5 . מרכזים טיפוליים 6 . חירום 7 . פיתוח פנים ארגוני 8

ילדים ונוער בסיכון, 320 - טיפול ב סדנאות לנוער 20 הפעלת בקהילה מועדוני ותיקים ביישובים 34 1000 - בהשתתפות כ ועדות ותיקים ביישובים, 15 ותיקים בקתדרה, 1,800 ותיקים בקהילה תומכת, 450 ותיקים במרכז יום (סב יום) 300 תכניות בקהילה: 200 הפעלת מיזמים חברתיים, הכשרות לוועדות וצוותים ביישובים, תהליכי דיאלוג ושיח בקהילה, סדנאות יישוביות לאוכלוסיות מגוונות ערבי הוקרה 15 , מתנדבים 3,000 הכשרות לרכזי 10 , למתנדבים מיזמי התנדבות 10 , מתנדבים מועצתיים צוותי חירום ביישובים, 38 הכשרת ניהול מכלול אוכלוסייה בחירום

תחום נוער

אגף קהילה ורווחה

תחום ותיקים

ותיקים,

מטרות אגפיות

. קידום רווחה אישית ומשפחתית 1

עבודה קהילתית

. מניעת מצבי סיכון וקידום השתלבות לנוער וצעירים 2

. קידום איכות חיים, משמעות ושייכות לוותיקי העמק 3

. קידום רווחה, שילוב ושייכות לאוכלוסייה עם מוגבלות ולבני 4 משפחתם

תחום מעורבות חברתית

. חיזוק קהילות ביישובים ופיתוח אחריות ומעורבות חברתית 5

והתנדבות

. מוכנות והערכות מיטיבה לחירום 6

. שרותיות - הלקוח במרכז 7

מוכנות לחירום

32 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 יעדים שנתיים

מהמקרים 100% - א. טיפול וליווי פרט ומשפחה במצבי חיים שונים, לפי תכנית התערבות אישית ב

90% - ב. שמירה על מוגנות אוכלוסייה חסרת ישע: יצירת תכניות טיפול בהסכמה בקהילה ושילוב במסגרות מתאימות ב מהמקרים

מרכזים: 3 - ג. מתן שירותים טיפוליים ב

משפחות בשנה 150 - . מרכז לטיפול בפרט ומשפחה - שירות ל 1 משפחות נפגעות אלימות 30-50 . מרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות - שירות ל 2 הורים /ילדים 250 קבוצות, השתתפות 20 . מרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים - הפעלת 3

ד. יצירת קשרי גומלין עם מוסדות המדינה, מחלקות המועצה והמערכות ביישובים

ה. פעילות ועדות המשלימות את עבודת האגף במצבי סיכון, אובדן ומשבר - ועדות רווחה, צח"י רווחה בכל היישובים

תוכניות ביישובים, המחזקות את החוסן הקהילתי 200 ו. שילוב

ז. פיתוח קהילות להכלת ילדים עם מוגבלות

ח. הפעלת שירותים איזוריים לאוכלוסיות קצה ומניעת משברים (מרכז הכוון, מרכז זכויות, מרכז גישור)

אגף קהילה ורווחה

| עמוד 33

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים מרכזיים

"לו ז ביצוע

משימות ותפוקות

מטרות

תחומי ליבה

א ובעלי תפקידים

, גבייה גזברות "כ,

אגף החינוך , י"שפ ,

שנתי

ניהול מקרה - טיפול וליווי פרט ומשפחה במצבי חיים שונים , לפי תכנית התערבות אישית ב - 90% מהמקרים

קידום רווחה אישית ומשפחתית בקהילה

עבודה פרטנית ומשפחתית

במועצה על פי צורך

עמותת ותיקי עמק

אגף החינוך , מחלקת הנוער , , י" השפ

שנתי

90% מהמקרים יצירת

עבודה לפי חוקים - ב-

שמירה על מוגנות אוכלוסייה חסרת ישע

יזרעאל , מוסדות חינוך , הנהגות ביישובים , שירות , מבחן , משטרה מערכת הבריאות , ביטחון הרשות לבטחון קהילתי , מתנדבים , בעלי תפקידים ביישובים : מחלקות , י"שפ , חינוך , צעירים אפשרי בריא ,

תכניות טיפול בהסכמה בקהילה ושילוב במסגרות מתאימות מתן שירותים טיפוליים ב -3 מרכזים : 1 . מרכז לטיפול בפרט ומשפחה - שירות - ל 150 משפחות בשנה 2 . מרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות - שירות ל 30-50 משפחות נפגעות אלימות 3 . מרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים - הפעלת 20 קבוצות הורים וילדים בהשתתפות 250 הורים

שירותים טיפוליים : 1 . חיזוק הפרט והמשפחה במצבי משבר 2 . פיתוח הורות מטיבה 3 . מניעת מצבי אלימות בינזוגית

שנתי

אגף קהילה ורווחה

עבודה מערכתית עבודה מערכתית , ומרושתת לטובת הפונים 1 . יצירת קשרי גומלין עם מערכות חיצוניות ( ביטוח לאומי , מערכות הבריאות ועוד )

בעלי תפקידים בישובים : מזכירים ורכזי תחומים בישובים , מרכזות תחומים באגף , מחלקות מועצה ( ישובים ,

שנתי

, מרפאות מעברים בעמק , ביטוח לאומי ועוד .

, חינוך

2 . יצירת קשרי גומלין עם מחלקות המועצה 3 . יצירת קשרי גומלין עם מערכות בישובים

) נוער מערכות החינוך

, י"שפ

1 . חיזוק קהילות ביישובים כולל התייחסות לקצוות 2 . פיתוח אחריות ומעורבות חברתית 3 . מוכנות והיערכות מיטיבה לחירום

, נוער איכות

, תרבות

מחלקות המועצה : ישובים ,

שנתי

1 . פעילות ועדות המשלימות את עבודת האגף במצבי סיכון , אובדן ומשבר - ועדות רווחה , "צח י רווחה בכל היישובים 2 . שילוב 200 תוכניות בישובים המחזקות את החוסן הקהילתי 3 . פיתוח קהילות להכלת ילדים עם מוגבלות 4 . הפעלת שירותים איזוריים לאוכלוסיות קצה ומניעת משברים ( מרכז הכוון , מרכז זכויות , מרכז גישור )

עבודה קהילתית : פונים פוטנציאלים ופיתוח ישובים

, חינוך מתנדבים , מינהלת ותיקים ,

, ספורט

, הסביבה

הרשות לביטחון קהילתי , יחידה אסטרטגית

34 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מחלקת נוער צעירים ולהט"ב - 2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה

"לו ז ביצוע

תוצאות

משימות ותפוקות

מטרות

מחלקת נוער מערכות בישוב המרכז הקבוצתי הרשות לביטחון קהילתי

2020

חיזוק בני נוער עם קשיים נורמטיבים לגיל

1. הפעלת תכנית -ב' ב לכל "מד' 5 ישובים 2 . הפעלת סדנאות וקבוצות לנוער ב -12 ישובים 3 . הפעלת תכנית מוגנות בחופשים ובקיץ ל -30

מניעת התנהגויות מסכנות בקרב בני נוער בקהילה

בני נוער בסיכון

4 . הנפקת סרטון הסברה ומניעה 5 . - קיום כ 10 הרצאות בנושא איתור ילדים ובני נוער בסיכון לשותפי תפקיד במועצה ובעלי תפקידים בישובים - ו, 4 הכשרות בים" למד

מרכז צעירים מעברים בעמק רכזות אשכול הרשות לביטחון קהילתי מערכות ביישוב

2020

צעירים עם קשיי השתלבות וחסרי עורף משתלבים בהצלחה בחברה

1 . ליווי של כ -60 צעירים 2 . קיום של 5 סדנאות עבור צעירים 3 . הקמת 2 פרויקטים עבור צעירים 4 . ייסוד שולחן עגול מועצתי בנושא צעירים בקצוות

סיוע לצעירים בלתי משתלבים וחסרי עורף

מקום בעמק ' - יוזמה לקידום הלהט " ב בצפון

2020

קידום והעלאת המודעות לתחום הלהט ב"

1 . מיפוי שותפים ויצירת שותפות עם ' מקום בעמק ' 2 . הנגשת השירותים ברשות לקהילה הלהט בית" 3 . גיבוש קבוצת פעילים אזורית 4 . הקמת שירות ליווי וטיפול בצעירים מקהילת הלהט ב"

חיזוק צעירים באוכלוסיית הלהט ב"

אגף קהילה ורווחה

| עמוד 37

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

משאבי קהילה - 2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

"לו ז ביצוע ממשקי עבודה / שותפים מרכזיים

תוצאות

משימות ותפוקות

מטרות

מחלקות המועצה : ישובים , , תרבות

2020

ועדות הפועלות באופן מקצועי ולאורך זמן

1 . מכללת קהילה פעילה מעבירה הכשרות ל 20 ועדים וועדות ביישובים במגוון תחומים 2 .4 הכשרות לחיזוק ההתנדבות לועדות ביישובים ( במסגרת מכללת קהילה פעילה ) 3 . 5-8 מפגשי ייעוץ בתחום ההתנדבות לבעלי תפקידים ביישובים

יצירת תשתית קהילתית בת קיימא ביישובים

, נוער איכות הסביבה ,

, חינוך מתנדבים ,

, ספורט

מינהלת ותיקים

2020

חשיבה מחודשת לגבי תוכנית " משלבים כוחות " והתפוקות הרצויות

עידוד יזמות חברתית ביישובים

מחלקות המועצה

2020

מעורבות קהילתית בקרב אוכלוסיית הבדואים

1 . בשני הישובים פועלות קבוצת מנהיגות נשים , כל קבוצה מובילה לפחות פרויקט קהילתי אחד 2 . הקמת מועדון ותיקים בסוועד חמרה 3 . מועדוני הוותיקים עובדים פעמיים בשבוע בהשתתפות לפחות 50% מוותיקי היישוב 4 . הקמת מועדון נשים במנשייה הפועל אחת לחודש בהשתתפות 15 נשים 5 . יתקיימו שתי הכשרות של מיומנויות גישור לקבוצות פעילות ביישובים

בניית מנהיגות קהילתית בישובים הבדואים

ביישובי המועצה קיים מערך ישובי בתחום תמיכה ורווחה החלטות בקהילה מתקבלות בדרך של שיח , מכבד דיאלוג ובניית הסכמות

הנהגה בישובים מחלקת ישובים

2020

1 . פעילות ועדות רווחה ב -20 ישובים 2 . הכשרה ל -6 ועדות רווחה נוספות

סיוע קהילתי למשפחות במצבי משבר

הרשות לביטחון קהילתי , הנהגות היישובים , הנהלת המועצה , מחלקות המועצה , ועדת יזרעאלים בתי ספר של המועצה

2020

הפעלת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה : 1 . ביצוע 30 תהליכי גישור שהופנו מבית המשפט 2 .6 תהליכי שיח קהילתי 3 . תהליך בניית הסכמות בקהילה

קידום לכידות קהילתית וצמצום סכסוכים בקהילה

בעלי תפקידים ביישובים , בארגונים , במועצה

2020

ההתנדבות היא ערך מרכזי במועצה

לארגוני התנדבות

1 . כתובת מכוונת בתחום ההתנדבות לתושבים , ליישובים ,

קידום הפעילות ההתנדבותית במועצה

ולמחלקות המועצה 2 . מיזמי התנדבות חדשים : אם לאם בקהילה , ליווי במצבי חולי ואובדן , צוותי יוצאים מהבועה בישובים ובאשכולות 3 . לפחות 8 פעילויות הוקרת מתנדבי המועצה בארגונים ובעמותות 4 . ערב הוקרה שנתי 5 .3 מפגשי פורום מועצתי למובילי התנדבות

אגף קהילה ורווחה

יחידה אסטרטגית , מחלקת ישובים , רכזי קהילה ובעלי תפקידים נוספים

2020

היישובים מפתחים מענים קהילתיים מותאמים

מיפוי קהילה חזקה של כל היישובים : 1 . הכנת פרופיל קהילתי לכל ישוב 2 . בחינת התקדמות הישוב בהשוואה ל 2017 3 . יצירת דוח לכל ישוב 4 . קידום תכניות עם ישובים הזקוקים לצמצום פערים

עידוד הישובים לפתח חוסן קהילתי

| עמוד 39

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

תחום מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות - 2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

שותפים

ז"לו

תוצאות

משימות ותפוקות

מטרות

ילדים עם צרכים מיוחדים משתתפים בחיי הקהילה הגברת האחריות החברתית לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים

שילוב משפחות עם צרכים מיוחדים בקהילה

אגף החינוך אפשרי בריא

2020

1. הקמת מחלקה למשפחות מיוחדות ואיוש התקנים 2 . פיתוח תוכניות שילוב ב -5 ישובים 3 . גיוס מחלקות המועצה לשילוב ילדים , נוער ומבוגרים 4 . הפעלת קבוצת פעילים מקרב ההורים 5 . גיוס 5 ישובים כ " קהילה מחבקת " לילדים עם מוגבלויות 6 .5 ארועים של ' מתמסרים לקהילה ' 7 . הפצת דף מידע וזכויות למשפחות אחת לרבעון 1 . מועדונית שקד בהושעיה לילדים עם צרכים מגוונים ( 6-21 ) 2 . מועדון עלי כותרת לנוער ( 14-21 ) והקמת קבוצה לילדים ( 8-14 ) 3 . יצירת 2 חוגים אזוריים לילדים עם צרכים מיוחדים 4 . השתתפות כ -35 ילדים בקייטנת ' כייף לי בעמק '

מחלקת הספורט מערכות בישוב דוברות

אגף קהילה ורווחה

שילוב חברתי של ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בקהילה

אגף החינוך

2020

קיים מענה חברתי לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים

2020

שילוב עולים חדשים בחיי הקהילה

1 . קליטה של לפחות 60 משפחות בשנה 2 . כל המבוגרים ילמדו באולפן את השפה העברית והתרבות היהודית 3 . כל הילדים יקלטו בבה " ס בתכנית המותאמת לצרכיהם

קליטה מיטיבה של עולים חדשים בעמק

40 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

מרכזים טיפוליים - 2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים מרכזיים עובדות סוציאליות מרחביות

"לו ז ביצוע

תוצאות

משימות ותפוקות

מטרות

1 . - שירות ל 150 משפחות בשנה במסגרת המרכז לטיפול בפרט ומשפחה על ידי 20 מטפלים מומחים בתחומים : טיפול בילד ונוער , טיפול זוגי ומשפחתי והדרכת הורים , אובדן ושכול וגישור לגירושין 2 . הפעלת 2 שלוחות בקצוות המועצה 3 . הרחבת מספר חדרי טיפול ושעות פעילות המרכז במסגרת המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות 2 .5 הכשרות לפורומים של בעלי תפקידים 3 . חיזוק הקשר עם תחנות המשטרה 4 . קיום 3 סדנאות בישובים " מקונפליקט לדיאלוג במשפחה " 5 . קיום 2 קבוצות להורים בתהליכי פרידה וגירושין במצבי קונפליקט 6 . הפעלת תכנית " חברות וזוגיות " לבני נוער ב -3 ישובים 1 . מתן שירות טיפולי ל - 30-50 משפחות נפגעות אלימות

חיזוק הפרט והמשפחה במצבי משבר

2020

הפעלת שירות טיפול ריגשי מסובסד לתושבי המועצה

צמצום מצבי אלימות בינזוגית במשפחה

משטרה מחלקת ביטחון הרשות לביטחון קהילתי

2020

משפחות יוצאות ממעגל האלימות

, חינוך

: מחלקות

2020

התפתחות תקינה של ילדים בגיל הרך ויחסים משפחתיים טובים

משפחות לגיל הרך מטופלות ומקבלות הדרכת הורים פרטנית

פיתוח הורות מיטיבה בגיל הרך 1 .35

, י"שפ , צעירים אפשרי בריא , הרשות לבטחון המרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים

2 .5 קבוצות להדרכת הורים בגיל רך כולל באינטרנט 3 .6 הרצאות אזוריות להורים

4 . עידוד ותמיכה בהקמת 5 משחקיות לגיל הרך ביישובים 5 . סיוע מקצועי ותקציבי ל -6 ישובים במפגשים לאמהות ותינוקות ביישובים 6 . חידוש תכנית " אם לאם - " גיוס 6 מתנדבות שילוו 10 אמהות 7 . פתיחת שלוחה לטיפול , ליווי והדרכת הורים לגיל הרך באלון הגליל

, קהילתי מתנדבים ,

אגף קהילה ורווחה

אגך החינוך ,

, י"שפ

2020

צימצום התפתחותם של קשיים אישיים ומשפחתיים

הפעלת 20 קבוצות הורים וילדים בהשתתפות 250 הורים וילדים ( אזוריות ובישובים ) במסגרת המרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים 2 . קיום 3 הרצאות לציבור הרחב בהשתתפות 75 הורים

הדרכת הורים ל ' הורות מיטיבה ' 1 .

הרשות לביטחון , קהילתי המרכז לשלום המשפחה , רכזי קהילה וחינוך ביישובים

| עמוד 41

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

חירום - 2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים מרכזיים

"לו ז ביצוע

תוצאות

משימות ותפוקות

מטרות

הנהגה בישובים י"שפ

2020

- מיומן מגישי עזרה

קיומו של ' כח ראשון '

1 . מפגש ריענון ל - 150 פעילים ביישובים שעברו 2 . הכשרה למתן מענה ראשוני במצבי טראומה 3 . יום הכשרה משותף לעובדים סוציאלים ולפסיכולוגים במועצה

שיפור תפקוד נפשי בשעת חירום ובמצבי דחק

נפשית ראשונה במצבי טראומה

היישובים יפעלו בצורה מיטבית בשעת חירום

מחלקת ביטחון הנהלות ישובים

2020

חיזוק המודעות והמוכנות לשעת חירום ביישובים

ישובים

והכשרתו ב -38

בניית צוות חירום )י"צח(

אגף קהילה ורווחה

ראש מטה מל ח"

2020

קידום ההכנה והסנכרון של מכלול אוכלוסיה

מכלול אוכלוסייה יספק מענה מיטבי לצרכי האוכלוסיה בזמן חירום 1.

הכשרת מנהלות המכלול ומנהלי התאים 2 . תרגול בתאים אחת לחצי שנה 3 . תרגיל שנתי במהלך יולי 2020 4 . תיקי תאים ומכלול מעודכנים

הנהלת המועצה , מנהלי מכלולים , בחירום מנהל מכלול תפעול

2020

הסתייעות במשאבי ההתנדבות בעת חירום

1 . מפגש הטמעה תירגול ותיחזוק 2 . תיקי הפעלה עדכניים 3 . הבניית שיתוף פעולה עם מוקד מועצה בחירום

הפעלת המטה לניהול מערך ההתנדבות המועצתי בחירום

2020

קליטת תושבים מיטבית בשעת חירום

המשך הטמעת הנוהל שנכתב

מענה יעיל ומהיר בעת הצורך בקליטת תושבים מרשויות אחרות

42 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

נתוני יסוד על המחלקה (היקף נתוני מספרים, פעילות)

יעוד המחלקה יצירה וריכוז כל פעילויות החינוך החברתי לילדים ובני הנוער בשכבות ד'- ו'. בנוסף, מתן גג לכל תנועות וארגוני הנוער במועצה תחומי ליבה . ליווי המערכות ביישובים: רכזי נוער, מנהלי חינוך/רכזי קהילה, ועדות 1 נוער/חינוך . רכזי נוער – העסקה, הכשרות וליווי שוטף 2 . מנהלי חינוך/רכזי קהילה, ועדות נוער/חינוך - תקשורת רציפה והנחיית 3 פורומים . שותפות עם תנועות הנוער הפועלות במרחב – ליווי, העצמה ופעילות 4 משותפת לאור חזון המועצה . הובלת טיולים ומפעלים אזוריים המפוקחים על ידי משרד החינוך- 5 מסורתיים ופתוחים ברובם לכל תנועות הנוער במרחב . אחריות על החינוך חברתי – מועצת נוער, טיולים שונים, אירועי שיא, 6 עבודה ביישובים . נוער בסיכון – תכנית להב"ה בהובלת משרד החינוך, שיתוף פעולה על 7 אגף קהילה ורווחה והרשות לביטחון קהילתי

משתתפים בקירוב בפעילויות האזוריות 4,500

בוגרי נוער עמק 50%- רכזי נוער, מהם כ 45 יזרעאל טיולים ישוביים בשנה – רכז נוער מוביל את 150 בני הנוער שלו פרויקטים בבתי הספר - אסיפה יזרעאלית, אירוע חשיפה לשנת שירות, פעילות להגברת הסובלנות ולזכר ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

מחלקת נוער

מיליון ש"ח 8.5 תקציב - מחזור של

44 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 יעדים שנתיים

יעדים מטרה "1 חיזוק המותג "נוער עמק יזרעאל – נוער

מאירועי מחלקת הנוער לכל בני הנוער בעמק, ללא הבדל תנועתי ביניהם 90% א. קיומם של ב. הטמעת שני אירועים אזוריים לשכבות י'-י"ב בעמק וללא 10% - ג. קיומם של כל מפעלי מחלקת הנוער המסורתיים, תוך הגדלת מספר החניכים בכ תקריות בטיחות א. קיומם של פורומים חודשיים למנהלי החינוך ביישובים

חיזוק הקשר בין מערכות הנוער היישוביות לבין מחלקת הנוער עבודה על פי תוכניות עבודה בקרב רכזי הנוער ביישובים הגברת שיתוף הפעולה בין בתי הספר התיכונים לבין מחלקת הנוער חיזוק מקצועיות רכזי הנוער ביישובים דרך שיפור תנאי העסקתם והגדלת השעות החודשיות חיבור בני הנוער בעמק לשבילים בתחומי המועצה

ב. קיומם של שני פורומים שנתיים לוועדות הנוער/חינוך ברמה האזורית מרכזי הנוער במועצה 90% א. הטמעת מודל תכניות עבודה חודשיות בקרב

א. העמקת השותפות עם בתי הספר על-ידי קיומם של שלושה מפעלים משותפים במהלך השנה ב. חיבור רכזי הנוער ומנהלי החינוך לאנשי הקשר בבתי הספר, תוך יצירת שני מפגשים בשנה 10%- א. העצמת רכזי הנוער בעזרת שיפור תנאי העסקתם – הארכת זמנם בתפקיד בכ ב. יצירת מסלול קידום לכשלושה רכזי נוער בתחומי המועצה 10%- א. הגדלת מספר הטיולים בעמק על שביל יזרעאל בכ ב. חיזוק והגדלת ספריות התוכן לטיולים בעמק, על שביל יזרעאל – יצירת חמש חוברות הדרכה חדשות לטיולים בעמק חיבור בקרב חמישה ישובים בין התהליך היישובי לזה האזורי - למשל, תהליך אזורי לקראת אירוע מעורבות חברתית, לקראת אירועי יום הזכרון לזכר ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל

מחלקת נוער

העצמת תהליכים ישוביים דרך אירועים אזוריים

| עמוד 45

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

אין סעיף תקציבי - שאיפה

₪ 400,000

רבעון שלישי

סימון כל השביל המתוכנן

ל לטובת הטמעתו כשביל

המשך עבודה על שביל יזרעאל "קק-

רלוונטי ואטרקטיבי

רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים

רבעון שלישי

הגדלת מספר הטיולים היישוביים ב - 10%

חיבור בני הנוער לערך אהבת הארץ - יציאה ליותר טיולים ישוביים ע " י רכזי הנוער

₪ 230,000

רבעון רביעי

קיום הטקס בתל שמרון לשנת 2020

קיום טקס פתיחת שנה המייצג את כל העשייה המחלקתית

₪ 270,000

רבעון רביעי

הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10%

דרום המסורתי

קיום טיול ז ' ח-'

₪ 80,000

רבעון שני

הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10%

הגברת

הפקת אירוע מעורבות חברתית לשכבות י - ב "י- '

התרומה לחברה

₪ 80,000

רבעון שני

הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10%

) טיול בוץ

הפקת טיול ט " ו בשבט (

₪ 60,000

רבעון שני

הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10%

הפקת טיול לחרמון

₪ 515,000

רבעון שני

הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10%

הפקת טיול אביב ד 'ו-'

טיולים ומפעלים

₪ 265,000

רבעון שני

הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10%

הפקת מסע סיור וניווט לזכרו של תא " ל ארז גרשטיין ז ל"

₪ 114,000

רבעון שני

הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10%

הפקת מסע נודט '

מחלקת נוער

₪ 115,000 ₪ 13,000 ₪ 37,000

רבעון שלישי רבעון שלישי רבעון רביעי רבעון שלישי

הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10% הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10% הגדלת מספר המשתתפים בכ - 10%

) פארקים

יציאה למפעלי הקיץ השונים (

יציאה לטיול אזורי עבר השכבות הבוגרות בלבד זוויתן -

" מסע י ב ורפסודיה

יציאה למפעלי התנועה הקיבוצית -

רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים

קיומם של כל המפעלים המסורתיים ללא תקריות בטיחות

ביצוע כל מפעלי וטיולי המחלקה ללא תקריות בטיחות

רבעון רביעי

הקפדה על בטיחות במועדוני הנוער השונים ביחד עם אגף הנדסה קיום הדרכה פעמיים בשנה בנושא

רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים

רבעון רביעי

מרכזי הנוער

קיום הכשרה שנתית לכ - 90%

הכשרת רכזי הנוער השונים להוצאת טיולים בארץ

בעמק

| עמוד 47

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים

רבעון רביעי

קיומם של שני מפגשים לרכזי הנוער ובניית מערך הדרכתי בנושא לבני הנוער הגעה למפגשים עם 90% מועדי הישובים השונים לצורך הסבר על פעילות המחלקה נוכחות של צוות המחלקה לפחות פעמיים בשבוע ביישובים השונים

הטמעת הסכנות בהקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל

שיווק פעילויות המחלקה בקרב הישובים השונים

מנהל מחלקת הנוער

רכזי הנוער ביישובים , מנהלי חינוך ביישובים

רבעון רביעי

הגעה לישובים במועצה לטובת חיזוק הקשר עם מערכת הנוער היישובית - ועדת נוער / , חינוך מנהל חינוך ורכז הנוער

מחלקת נוער

| עמוד 49

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

נתוני יסוד על היחידה (היקף נתוני מספרים, פעילות)

יעוד המחלקה לחיזוק תחושת 18-40 מתן שירות לצעירי עמק יזרעאל בגילאים השייכות, המשמעותיות והמחויבות של היחיד לקהילה בה הוא חי. בניית מערכת קשרים, יצירת הון חברתי בין חברי הקהילה

2,623 :18-21

צעירים

3,622 :22-29 4,905 :30-39 575 :2019 ילודה (משפחות צעירות) שנתי בכל שנה 600- כ חיילים משוחררים

תחומי ליבה . פיתוח קריירה 1 . פיתוח קהילה 2 . מעורבות חברתית 3

מחלקת צעירים ומלגות

2020 יעדים שנתיים

יעדים

מטרה

חיילים משוחררים בשנה שמקבלים ייעוץ אישי 150

מתן מענה לחיילים משוחררים ומיצוי זכויות

ישובים לקולות קוראים המיועדים לצעירים בנושאי תרבות, חינוך, אפשרי 39 - א. מענה ל בריא ועוד ב. קידום מיזם בהובלת צעירים צעירים שלוקחים חלק בהכשרות, סדנאות והרצאות 250 . ג צעירים בחודש בייעודים אישיים, סדנאות 80 - יעדים להרחבת התעסוקה - השתתפות של כ והרצאות מלגות מעורבות חברתית במסגרת פרויקטים של המועצה (חיזוק הקהילה) 40 א. חלוקת מלגות עידוד 120 ב. חלוקת מלגות מעורבות חברתית במסגרת פרויקט פרח ברחבי הארץ – מיועד 40 ג. חלוקת לסטודנטים תושבי המועצה שלומדים ברחבי הארץ

הרחבת הפעילות לצעירים ביישובים

הרחבת אפשרויות תעסוקה לצעירים

מעורבות חברתית של הצעירים ביישובים

50 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תקציב הוצאות 2020

ממשקי עבודה / שותפים

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

עידוד לימודי מקצוע ואקדמאיים

₪ 150,000

רבעון 3

150 מקבלי מלגת עידוד

מלגות עידוד

בכל תחילת שנת לימודים קבלת רשימה מבעלי תפקידים ביישובים + דוברות מועצה

רבעון 3

רשימת תפוצה של 80% מהסטודנטים

איתור סטודנטים

מעורבות חברתית

בעלי תפקידים במועצה ( עמותת ותיקי עמק יזרעאל , , רווחה , נוער , ) קליטה עמותות רווחה ביישובי המועצה

בניית פרויקטים , הרחבת מגוון הפרויקטים הגדלת השותפים החיצוניים בתקציב המלגות

רבעון 1 + 2 0

מעורבות חברתית

₪ 400,000 ₪ 10,000

50% מתקציב מלגות מעורבות חברתית

מעורבות חברתית מעורבות חברתית

רבעון 2+3

שיווק

פרסום

בעלי תפקידים במועצה ( עמותת ותיקי עמק יזרעאל , , רווחה , נוער , ) קליטה עמותות רווחה ביישובי המועצה

₪ 800,000 ₪ 70,000

רבעון 3 + 4

80 סטודנטים למשך כל השנה -0 נשירה

שיבוץ סטודנט בפרויקט קיום פרויקט דרך ארץ

מעורבות חברתית מעורבות חברתית

רבעון 1+2

גיוס צוות מדריכים ומינהלה

איתור הצעירים משיחרור בטווח של עד 5 שנים קשר עם ועדות חיילים / צעירים הרצאות , סדנאות והכשרות קיום פעילויות ביישובי המועצה ארועים מרכזיים מותאמים צעירים

בעלי תפקידים ביישובים , רשימות ממשרד הביטחון

₪ 15,000 ₪ 39,000 ₪ 35,000 ₪ 58,500 ₪ 50,000

שנתי שנתי שנתי שנתי שנתי

רשימת תפוצה של 80% מהצעירים

חיילים משוחררים חיילים משוחררים

בעלי תפקידים ביישובים

39 יישובים

השתתפות של כ 80 צעירים בחודש

פיתוח קריירה פיתוח קהילה פיתוח קהילה

השתתפות 39 יישובים

הגדלת מספר המשתתפים

₪ 50,000

שנתי

ארועיתרבות מרכזיים מותאמים צעירים הגדלת מספר המשתתפים

פיתוח קהילה

מחלקת צעירים ומלגות

| עמוד 51

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

נתוני יסוד על היחידה (היקף נתוני מספרים, פעילות)

יעוד המחלקה הגברת המודעות וחינוך לאורח חיים בריא, שיפור הנגישות למתקני ספורט, מתן שירות איכותי, תוך שאיפה למצוינות והישגים ספורטיביים

משתתפים 1200 - כ

ספורט עממי

בפעילות ישירה של המועצה

תחומי ליבה . קידום פעילות ספורטיבית מגוונת ביישובי המועצה 1 . קידום הספורט העממי וההשגי 2 . הקמה ותחזוקה של תשתיות ספורט – אולמות, מגרשים, בריכות, הסעות 3 . שיתוף פעולה עם מחלקות המועצה – חינוך, צעירים, סב יום 4 . ניהול מערך העובדים וראשי הענפים 5 . פעילות לרישוי עסקים מסודר לכלל תשתיות הספורט 6

משתתפים 700 - כ ספורט תחרותי + של המועצה 9 : תשתיות ספורט אולמות של היישובים 4

מגרש שחב"ק במזרע בריכת שחיה בנהלל

מחלקת ספורט

2020 יעדים שנתיים

יעדים

מטרה

5% א. הגדלת מספר המשתתפים בחוגים ב השנים הקרובות, בדגש על יישובים מרוחקים- 5 ב. הגדלת תשתיות הספורט במועצה ב אולמות בעדי ואחוזת ברק, בריכת שחייה חדשה ג. הגדלת היצע פעילויות הספורט ביישובי המועצה – הרחבת חוג כדורגל, קבוצות הליכה, פטאנק ד. קיום פעילויות ספורט לבעלי צרכים מיוחדים ה. חיזוק פעילות הנשים בספורט א. הוספת אימונים מקצועיים (כח, פילאטיס, כושר גופני) ברמה הקבוצתית והאישית ב. שימוש באמצעים טכנולוגיים -מצלמות ומחשבים באולמות ובמהלך האימונים א. חיזוק הקשר עם קבוצת הכדורסל המשותפת עם מגדל העמק ונוף הגליל ב. שיתוף פעולה עם ארגוני ספורט ארציים על מנת להביא תחרויות ואירועי ראווה לעמק

. הגדלת כמות המשתתפים בפעילויות 1 הספורט העממי

. שאיפה למצוינות ספורטיבית בקרב 2 הספורטאים ההישגיים

. הרחבת פעילויות ואירועי ספורט במועצה 3

52 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

ממשקי עבודה / שותפים

תקציב הוצאות 2020

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

דמי ניהול ועמלות

₪ 130,000 ₪ 35,000 ₪ 85,000 ₪ 28,000

משפטיות

ניהול מערך עובדים והעמותה

"הנה ח ומיחשוב

ביקורת

מחלקת הנדסה , מחלקת רישוי עסקים הסעות מפורטות בכל ענף

בדיקה שכל האולמות והמגרשים עומדים בתקני הבטיחות הנדרשים אפס תקלות בטיחות

₪ 10,000

התייעלות כספית לוגיסטית בתחום ההסעות ( הסעה למספר ענפי ספורט במקביל )

צמצום של 100,000 " ש ח בעלויות

הקמה ותחזוקה של תשתיות ספורט

מחלקת רישוי עסקים , משטרת ישראל

רישיון עסק לכל האולמות והבריכה

פעילות לרישוי עסקים מסודר לכלל האולמות

₪ 90,000 ₪ 190,000 ₪ 90,000 ₪ 105,000 ₪ 250,000 ₪ 140,000 ₪ 350,000 ₪ 370,000 ₪ 105,000 ₪ 165,000 ₪ 165,000 ₪ 260,000 ₪ 195,000 ₪ 500,000 ₪ 300,000

"שכ ע אחראי אולמות ומגרשים

"שכ ע אולם גורן אחזקת אולם גורן אחזקת אולם גבת

אחזקת אולם כפר יהושע אחזקת אולםויצו נהלל

אחזקת אולם ומרכז ספורט שימשית

הפעלה של תשתיות הספורט במועצה

אחזקת אולם שריד אחזקת אולם יפעת אחזקת אולם הושעיה "שכ ע הצלה בריכה נהלל

מחלקת ספורט

"שכ ע אחזקת בריכה

אחזקת בריכה

אחזקת בריכת שימשית

| עמוד 55

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

יעוד המחלקה לשמר, לקדם ולשפר את בריאות תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל

נתוני יסוד על היחידה (היקף נתוני מספרים, פעילות)

ישובים מוכרים כיישובים 28 מקדמי בריאות ובסיוע המועצה מקיימים פעילות מקדמת בריאות

ישובים

תחומי ליבה . פעילות לקידום בריאות התושבים (רמה אזורית ויישובית) 1 . הכשרות (מובילי בריאות, נאמני בריאות, צוותי חינוך, מאמנים ועוד) 2 . פעילות לקידום בריאות עובדי המועצה 3 . חינוך לבריאות במערכת החינוך 4 . פעילות גופנית ותזונה בקרב ותיקי העמק 5 . קידום רשות נקייה מעישון 6 . קידום בריאות במסגרות החינוך החברתי 7 . ניהול תקציב, תכניות עבודה 8

בתי ספר לקחו חלק 6

חינוך

בפעילות במסגרת תכנית משחק הוגן תלמידים) 72 - (כ בתי ספר יסודיים שלחו 12 נבחרות לטורניר בתי ספר בכדורסל ימי בריאות בבתי ספר 2

קידום הבריאות

56 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 יעדים שנתיים

יעדים מטרה הגברת מודעות תושבי המועצה לחשיבות קיום אורח חיים בריא, בדגש על פעילות גופנית ותזונה נבונה

10% א. מספר היישובים שלוקחים חלק בתכנית יישוב מקדם בריאות יעלה ב מתושבי המועצה יחשפו לקמפיין פרסומי להעלאת המודעות לחשיבות התזונה 20 - ב. כ

הנבונה ועידוד פעילות גופנית ביישובי המועצה, בשיתוף מחלקת דוברות ממועדוני הוותיקים ביישובים יתקיימו הרצאות בנושא תזונה 50% - ג. בכ

, יתקיימו לפחות ארבע פעילויות לקידום בריאות התושבים בדגש על 2020 א. במהלך שנת תזונה נכונה ופעילות גופנית ביישובים 2020 מהמאמנים והמורים לחינוך גופני ישתתפו ביום עיון במהלך שנת 60 - ב. כ ימי בריאות לעובדי המועצה 2 יתקיימו לפחות 2020 ג. במהלך א. הקפדה על קיום לפחות שני אירועי פעילות גופנית לתושבים במסגרת קידום בריאות ביישוב )3*3 ד. לפחות בשלושה ישובים יתקיימו אירועי סטריט בול (משחק כדורסל ה. ארגון שני ימי טורניר הפנינג כדורסל לתלמידי בתי הספר היסודיים במועצה ו. העלאת שיעור בני הנוער שעוסקים בפעילות גופנית במסגרת תכנית מדריך מקצועי א. הכרזה על אזורים בשטחי המועצה כנקיים מעישון ב. הקמת פינות עישון מוסדרות למעשנים בבית המועצה ובמקומות ציבורים אשר באחריותה של המועצה ג. פתיחת סדנה לגמילה מעישון עבור עובדים מעשנים 2020 ד. ישובי המועצה יקימו לפחות הרצאה אחת בנושא נזקי העישון במהלך שנת א. גידול במספר שיעורי המחנך, שיועברו על ידי נאמני משחק הוגן, בבתי הספר היסודיים שיעסקו בתכנים של בריאות והוגנות ב. העלאת שיעור המטפלות והסייעות בגני הילדים והגיל הרך שעברו הכשרה בנושא עידוד הילדים לפעילות גופנית ויחסי אכילה והאכלה ימי הליכה לעובדים 2 יתקיימו לפחות 2020 ב. במהלך שנת עובדות לפחות ייקחו חלק בחוג פילאטיס במהלך השנה 15 - ג. כ

להקנות לתושבים, לצוותים חינוכיים, מאמנים ועובדי המועצה את המשאבים, הכלים והמיומנויות לשמירה על בריאותם ולשפרה.

העלאת שיעור העוסקים בפעילות גופנית בקרב תושבי ועובדיה

יצירת סביבה נקייה מעישון

קידום הבריאות

הכשרת נאמני בריאות

עלייה במספר בתי הספר מקדמי הבריאות במועצה

כלל בתי הספר במועצה יקבלו הכרה רשמית של משרד החינוך כבתי ספר מקדמי בריאות

| עמוד 57

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תקציב הוצאות 2020

ממשקי עבודה / שותפים

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

מחלקת ישובים , רכזות קהילה ביישובים

ינואר 2020

28 ישובים יענו לקול קורא

כתיבת קול קורא ליישובים

-

56,000 ₪ ( תקציב כולל

מחלקת ישובים , רכזות קהילה ביישובים

לאורך כל השנה

28 אירועי פעילות גופנית

מאצינג ישובים 112,000 ₪ )

אישור ומעקב אחרי הפעילות ביישובים

קידום הבריאות

פעילות קידום בריאות תושבי המועצה

56,000 ₪ ( תקציב כולל מאצינג ישובים 112,000 ₪ )

מחלקת ישובים , רכזות קהילה ביישובים

לאורך כל השנה

28 אירועי שיא בנושא תזונה

פרסום 4 פוסטים בשנה בנושאים בריאותיים שונים

תכנית להפצת מידע בריאותי לתושבים

, דוברות משרד הבריאות

6,200 ₪

אחת לרבעון

עמותת אנדומטריוזיס , מחלקת , צעירים , תיירות מחלקת ספורט , סטודיו בטחון קהילתי , אגף חינוך , בתי הספר

, תכנון ארגון והוצאה לפעול של ספורט לנשים , במהלך האירוע תהיה העלאת המודעות לאנדומטריוזיס

נשים

אירוע ספורט אליו יגיעו כ - 150

3,000 ₪

מרץ

ויתרמו לפחות 6,000 ₪

8,000 ₪

ספטמבר 2020 נובמבר - דצמבר 2020 ( מפגש 1+2 ) - אפריל 2021 ( מפגש שלישי )

לפחות 6 בתי ספר בתוכנית

גיוס בתי ספר לתוכנית משחק הוגן

בטחון קהילתי , מחלקת חינוך , בתי הספר

בניית ימי הכשרה - תכנון והוצאה לפועל של הימים הללו

קיום שלושה מפגשי הכשרה

-

2 מפגשי טורניר במהלך השנה לבנים ובנות 14 בתי ספר יסודיים יצטרפו לתכנית בתי ספר מקדמי בריאות

מועדון כדורסל , מחלקת ספורט , בתי , ספר ביטחון קהילתי

תכנון והוצאה לפועל של טורניר כדורסל בבתי ספר

3,000 ₪

2020

ינואר מרץ -

טורניר כדורסל בבתי הספר

עידוד בתי הספר להצטרף לתכנית בתי ספר מקדם בריאות של משרד החינוך סיוע למורה מוביל בבתי הספר בקידום בריאות להנעת תהליכים בבתי הספר עבודה מול מנהלת מחלקת גנים נציגה המופקדת על קידום בריאות ) גננת ( במטרה לקדם את בריאות ילדי הגנים

משרד החינוך , אגף חינוך , בתי ספר

-

פברואר 2020

פגישות עבודה מול מורים מובילי הבריאות בבתי הספר

-

2020

יוני - פברואר

כל גננת בגני המועצה , תקבל ערכת קידום בריאות ובה כלים ומערכי שיעור לקידום בריאות ילדי הגנים

מנהלת מחלקת גני ילדים , גננות

5,000 ₪

שנתי

58 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

תקציב הוצאות 2020

ממשקי עבודה / שותפים

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

כתיבת קול קורא למערכות החינוך בישובים לגיוס הישובים להכשרה לצוותי הגנים בנושא תזונה ופעילות גופנית

אגף חינוך , מחלקת ישובים , מנהלת חינוך ביישובים

-

ינואר 2020

7 ישובים יענו על הקול קורא

21,000 ₪ * מותנה בתקציב משרד הבריאות

אגף חינוך , מחלקת ישובים , מנהלת חינוך ביישובים , משרד הבריאות

35

5 מפגשי הכשרה בכל ישוב כ "סה ,

הכשרות

אפריל - פברואר

בניית הכשרה לצוותי הגנים - תכנון והוצאה לפועל

מפגשים

, ספורט ביטחון , קהילתי מורים לחינוך גופני ומאמנים

מועדון כדורסל ' מח ,

תכנון והוצאה לפעול של יום עיון למאמנים ומורים לחינוך גופני

1,000 ₪

מאי 2020

יום עיון אחד בשנה

שיעורי פילאטיס פעם בשבוע בימי ב ' בין השעות 14:00-15:00 איסוף עלות החוג מהמשתתפים ללא צורך בביטול שיעורים 2 ימי בריאות במהלך השנה ( הרצאות , הליכות וכד ') הגעה של לפחות 30 עובדים לכל יום / בריאות פעילות לוח עדכני שבו העובדים יכולים לקבל , מידע לרכוש כלים ומיומניות לקידום בריאותם

, מדריכה בית

עובדי מועצה ,

חוג פילאטיס לעובדי המועצה

-

ינואר 2020

האומנויות

אחת לרבעון החל מינואר 2020

ניהול שוטף של החוג , רישום ואיסוף כספים מהמתאמנים

עובדים

4,200 ₪

מרץ 2020 , אוקטובר 2020 2020 , אוקטובר 2020 מרץ

פעילות לקידום בריאות עובדי המועצה

, עובדים רווחת הפרט

2,000 ₪

תכנון והוצאה לפועל של ימי בריאות

קידום הבריאות

-

עיצוב לוח המודעות ליד מחלקת הספורט , עדכון הפרטים והנתונים על הלוח בהתאם לעונות השנה / / חגים ימי שיא

ינואר - דצמבר 2020

-

| עמוד 59

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

תקציב הוצאות 2020

ממשקי עבודה / שותפים

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

ינואר - דצמבר 2020 ינואר - דצמבר 2020 ינואר - דצמבר 2020

קיום 4 ימי בריאות בסב יום

תכנון והוצאה לפועל של ימי בריאות לוותיקים

עמותת ותיקי העמק

4,400 ₪

פעילות גופנית ותזונה בקרב הגיל השלישי

4 ישובים לפחות יקבלו סבסוד למדריך פטאנק ניהול תקין של הליך העבודה , גיוס היישובים ופיקוח על החוגים ביישובים הקמת פינות מוסדרות למעשנים ומניעת עישון באזורים אחרים תחילת סנדה לגמילה מעישון לעובדי ועובדות המועצה ישובים יזמינו פעילות מדריך מקצועי בתחומי הבריאות קיום 3 אירועי סטריטבול אזוריים : , שמשית אחוזת ברק והושעיה ליגת קיץ לנוער בכדורסל בין החודשים יולי - מאי למדריכי הפעילות יהיה את הציוד להפעיל גופנית את בני הנוער במהלך המפגשים הליילים פעילות כדורסל חוויתית שלוש פעמים בשנה בהובלת שחקני מועדון הכדורסל לילדי בית טוביה ודיירי בית אלישע

עמותת ותיקי העמק , מועדוני ותיקים ביישובים

סבסוד מדריך פטאנק לפעילות ביישובים

20,000 ₪

עבודה שוטפת מול עמותת ותיקי העמק לקידום תחום פעילות גופנית ותזונה בקרב קשישים

עמותת ותיקי העמק

-

קידום הבריאות

, הנדסה פיקוח ואכיפה , הנהלת

הקמת פינת עישון מסודרת למעשנים בבית המועצה ובמקומות ציבוריים שבאחריות המועצה בחינת האפשרות לקיים סדנת גמילה מעישון במועצה

בבדיקה

המועצה

רשות נקייה מעישון

משרד הבריאות , קופת חולים , הנהלת המועצה

בבדיקה

מחלקת נוער , ביטחון קהילתי , ירכזי חינוך ביישובים מועדון הכדורסל , מחלקת ספורט , ישובים , ביטחון קהילתי מועדון הכדורסל , מחלקת ספורט , ישובים , ביטחון קהילתי

המשך מתן סבסוד לתכנית מדריך מקצועי

15,000 ₪

3,000 ₪

סיוע בארגון אירועי סטריטבול אזורי

3,000 ₪

סיוע בארגון ליגת ישובים בכדורסל לבני נוער

קידום בריאות במסגרת החינוך החברתי

מחלקת נוער , ביטחון קהילתי

1,000 ₪

תמיכה בפעילות סיירת מחצלות

ינואר - 2020

מתמסרים לקהילה - ארגון שלושה מפגשים עם ילדי בית טוביה ודיירי בית אלישע

עמותת קמה הרדוף , בית טוביה , בית , אלישע מועדון הכדורסל

5,000 ₪

- מאי 2020 דצמבר 2020

60 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

2020 המשך: תכנית עבודה מקושרת תקציב

תקציב הוצאות 2020

ממשקי עבודה / שותפים

לוז ביצוע

תפוקות

משימות

תחומי ליבה

מעקב שוטף אחר אירועים בישובים , ובמסגרות העבודה השונות מעקב אחר זיכוי חו " ז הישובים בגין הפעילויות שקיימו

התנהלות תקינה של הפעילויות במסגרת מחלקת קידום בריאות במועצה

-

שוטף

ניהול תקין של מעקב אחר תקציב המחלקה

-

שוטף

לוח עדכני שהעובדים יכולים לקבל מידע , לרכוש כלים ומיומניות לקידום הבריאות שלהם

תכנון וניהול אירועים , לוח המודעות לקידום בריאות העובדים

-

שוטף

ניהול תקציב , תכניות עבודה

היעדר עיכוב במשכורת של מקדם הבריאות

אישור שעות עבודה של מקדם הבריאות במנשיה זבדה וסוועאד חמירה

-

חודשי

פעם בשנה תלוי - בדרישות משרד הבריאות

התנהלות תקינה של הפעילויות במסגרת מחלקת קידום בריאות במועצה

מעקב אחרי תכניות העבודה שמקדם הבריאות מגיש למשרד הבריאות

-

הוצאת דרישות תשלום למשרד הבריאות בגין המשכורת של מקדם הבריאות

יוני 2020 דצמבר 2020

ניהול תקין של מעקב אחר תקציב המחלקה

-

קידום הבריאות

| עמוד 61

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker