תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב באש"ח

2 תפוקות חציון 31.12.22

לו"ז לביצוע אחראי/ת

1 תפוקות חציון 30.6.22

שם הפרוייקט / יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

ישוב

א. קבלת דוחות יועץ בטיחות ב. תיקון ליקויים לפי הדוחות

בתי ספר, גני ילדים ומעונות יום

100 בטיחות וקבלת אישורים ל- מוסדות חינוך

14.08.2022

180

עדכון משרד החינוך

מנהל מחלקת מבני ציבור

בטיחות ואישורים

01.09.2022

250

מבנים 40 אישור בטיחות ל-

מועצה

תחילת ביצוע בכפוף לאישור תקציבי

מעונות יום-מבדקי בטיחות גלאים + ונגישות: גידור בית ספר 'העמק המערבי' - ח. מיוחד תיכון העמק המערבי - הכנת כיתות 36- תכנון ראשוני ל תכנון מבנה במקום המדגרה בבית הספר הקיים

14.08.2022

1,400

ביצוע וקבלת אישורים

30.06.2022

100

הצעת תכנון ראשוני

סגנית מנהל אגף

יפעת

הנדסה

31.12.2022

50

סגנית מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי

הסדרת מצאי וקבלת פרוגרמה משרד החינוך

31.12.2023

500

תכנון לפי פרוגרמה

כפר יהושע

השלמת תכנון והגשת היתר בנייה

31.03.2023

1,500

ביצוע

מנשית זבדה

תכנון גן ילדים

הקמת מבני ציבור וחינוך

קבלת פרוגרמה ממשרד החינוך (באחריות אגף חינוך) וקידום היתר בהתאם השלמת תכנון והגשת היתר בנייה

מנהל אגף סגנית מנהל אגף

31.12.2022

100

נהלל

תכנון חווה חקלאית גדולה

ויצו נהלל - הגדלת פרוגרמה כיתות 48 ל-

31/12/2023

150

נהלל

סגנית מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי

קבלת היתר בניה והתנעת הפרויקט

31.12.2022

350

ביצוע

סואעד חמירה

מסגד - תכנון מפורט

119 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator