תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

רכש ולוגיסטיקה קיום וביצוע רכש שוטף לכל מחלקות ואגפי המועצה וגופי הסמך על פי תקנות ייעוד משרד הפנים תחומי ליבה 1 יעדים מרכזיים 1

הכנת המועצה לשעת חירום והתוויית מדיניות הרכש בארגון, קביעת תוכנית עבודה על פי נהלי הרכש מתן שירות למועצה מול גורמים חוץ מועצתיים מתן שירות בנושא לוגיסטיקה בכלל ואירועי תרבות בפרט

הטמעת תהליך עבודה דיגיטלי דיגיטציה: לאישור חשבוניות גידול והעצמת משאבי הרשות טלפונים ישנים מסוג קורל 40 החלפת IP למכשירי התנהלות על פי מדיניות רכש הרשותית מסד נתונים מעודכן הרחבת תחומי האחריות והתמקצעות העובדים מתן שירות בנושא לוגיסטיקה בכלל ואירועי תרבות בפרט

2 3 4 5 6

2

3

7

ביצוע רכש בהיקף של ₪ מיליון 10 כ- בשנה

3,000 כ- הזמנות רכש שנתיות למועצה וגופי הסמך שלה

היחידה במספרים

199 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator