תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

חינוך

ייעוד . חיבור רשתי של כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם, מצמיח ובונה עתיד 1 . פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות משמעותית, צומחת ומצמיחה 2 . מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות, למימוש 3 תפיסת החינוך השלם . פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד, תוך השענות על יסודות החינוך ההתיישבותי ויישום 4 לקחי הקורונה

8 בתי ספר על יסודיים

15 בתי ספר יסודיים

5,197 תלמידי על יסודי

4,638 תלמידי יסודי

היחידה במספרים

גיל הרך וגני ילדים 2,200 - כ | פעוטות 1,500 - מעונות יום וכ 90 כ- מפקחות משרד החינוך 3 | גנים 83 ילדים ב- מנהלות 33 | ומפקחת משרד העבודה והרווחה | גננות 120 כ- | ומערכות גיל רך גנים 7 | גנים בחברה הבדואית 4 | גני חינוך מיוחד 2 גנים מוכש"ר 2 | גן חב"ד 1 | ממלכתיים- דתיים

700 כ- תלמידי חינוך מיוחד תושבי המועצה

116 כ- תלמידים בטיפול

ביקור סדיר, 30 מתוכם כ- תלמידי חינוך ביתי

22 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator