תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים

יצירת קשר עם מכללת אורנים מורים 50 וגורדון - איתור פוטנציאלים

רבעון שלישי

יצירת קשרי פעולה עם מכללות להכשרת מורים

פיתוח מינהלת המחנכים כחלק ממרכז המחנכים ופיתוח מערך איתור תמרוץ השמה וליווי למחנכי העמק

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות משמעותית צומחת ומצמיחה

חינוך - רוחבי רבעון שני מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים

בניית צוות היגוי עם נציגי מנהלי בתי הספר מיסוד שת"פ עם 'מעברים בעמק' לסל הטבות מול בתי עסק בעמק

50,000

מיסוד תהליך ליוווי מורים חדשים

סגנית מנהל אגף החינוך

רבעון רביעי

פיתוח סל הטבות ותמריצים למורים ומחנכים קיום השתלמויות 'חינוחוץ', קיימות, חברת הילדים, חברה מחנכת

איכות הסביבה

הובלת פדגוגיית החינוך ההתיישבותי

השתלמויות בשנת תשפ"ב 10

מנהל אגף החינוך

רבעון שני

ימי סדנא אגפית 3 בניית תוכן ל -

סדנת אגף

גיבוש יעוד, תפיסה, מבנה ארגוני, ושגרות עבודה באגף החינוך (השלם) למימוש תפיסת החברה המחנכת

מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות

מנהל אגף החינוך מנהל אגף החינוך

רבעון שלישי רבעון שלישי

ניסוח הגדרות תפקיד, סיום 8/22 מכרזים ואיוש כ"א באגף עד הסדרת שגרות עבודה באגף לקראת 8/22 ומחוצה לו עד פתיחת תשפ"ג

מיסוד תקנים ומשרות והגדרות תפקיד

מיסוד שגרות עבודה

הקמה והובלה של צוות היגוי מועצתי בנושא הכיתה היישובית והלומד העצמאי ולמידת החקר העצמאית, לקראת יציאה למתווה מועצתי בכלל בתי הספר בתשפ"ג

רבעון שלישי

הוצאת תוצר בשיתוף ציבור והסכמה רחבה

הכיתה היישובית

25 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator