תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

ביצוע השתלמויות בבתי הספר היסודיים קבוצות המנהיגות 5 הקמת בכל אחד מבתי הספר התיכוניים קיום תהליך ליווי והיגוי בבית הספר לקראת פתיחת המגמה בתשפ"ג

250,000

הובלה של תפיסת חברת התלמידים בבתי הספר

250,000

פיתוח מנהיגות תלמידים

פתיחת מגמה למנהיגות חינוכית בבית הספר 'עמקים תבור'

שוטף

תמיכה בפרוייקטים חברתיים בבתי הספר התיכוניים

100,000

אחת בכל בית ספר

פרוייקטים ברוח חברת הילדים

מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות

הסדרת תקציבים ונהלים מול אגף הנדסה הקמת צוותי עבודה משותפים עם אגף קהילה ורווחה הסדרת ניהול תקציב שוטף מול גזברות הקמת בית ספר בעין דור העברת 'מרכז אלון' למועצה ופתיחת חטיבת ביניים

רבעון ראשון

צוותים בנושאי 3 מיסוד עבודת נוער בסיכון חינוך מיוחד ומעורבות חברתית ישיבה רבעונית ותמונת מצב כוללת

שיתוף פעולה וממשקי עבודה מועצתיים

רבעון שני

חינוך - רוחבי

מנהל אגף החינוך

רבעון ראשון

רבעון שלישי

רבעון שלישי

רבעון שני

תכנון בית ספר 'העמק'

פיתוח מערכות החינוך

העסקת יועץ תשתיות להתנהלות מול משרד החינוך

תכנון מוסדות לימוד בהתאם לצמיחה הדמוגרפית תמיכה בבתי ספר קטנים

רבעון ראשון

50,000

חשב חינוך

שוטף

400,000

26 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator