תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

פתיחת גן לקויי תקשורת, כיתת ל"ל בבית הספר 'מרומי שדה', כיתת לקויות תקשורת נוספת בבית הספר 'שגיא' והרחבת בית הספר 'קישון'

מיפוי, אישור מול משרד החינוך איתור מיקום, צוות וכו'

הרחבת מסגרות חנ"מ בעמק

תשתיות

מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים

שעות) 40 מפגשים (סה"כ 10 של פיתוח מקצועי - מוכר לגמול השתלמות

שוטף

5,000

השתלמות מנהלים שנתית

פיתוח מנהלים

ומנהלת השפ"ח

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות משמעותית צומחת ומצמיחה

גיבוש והתמקצעות מזכירות

שוטף

7,500

מפגשים למזכירות בתי הספר 3

השתלמות מזכירות

ליווי ופיתוח מנהלים על פי חזון בית ספרי ולמידה משמעותית למידת עמיתים ושיתופי פעולה בין בתי הספר ובין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי למידת עמיתים ושיתופי פעולה חיזוק תחושת השייכות והמסוגלות של צוותי ההוראה

ליווי בתי הספר 'מרחבים' ו'נתיב' - צבי לירז

שוטף

40,435

בתי ספר 2

מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים

שוטף

10,000

מפגשים 6

פורום רכזים חברתיים

חיבור רשתי של כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם מצמיח ובונה עתיד

מפגשי רכזות- שפה, אנגלית, מתמטיקה

שוטף

10,000

מפגשים 6

מנהלות בתי ספר

חינוך - חינוך מיוחד וטיפול בפרט

רבעון שלישי

14,500

בתי ספר 14

סיוע תקציבי לגיבוש צוותי מורים

28 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator