תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים מנהל אגף ומנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים

מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות

ביקור כתות ד' במועצה/ מוזיאון העמק

חינוך - בתי ספר יסודיים 8,000 שוטף

בתי ספר משתתפים בביקור 14

ניהול הביקור, תוכן והדרכה

ליווי מנהלים חדשים על ידי גוף מקצועי וליווי צוותים סביב רעיון חברה מחנכת וחברת הילדים

2 מנהלי בתי ספר יסודיים ו - 7 ליווי מנהלי בתי ספר על יסודיים

פורום מנהלים חדשים

שוטף

250,000

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד, תוך השענות על יסודות החינוך ההתיישבותי ויישום לקחי הקורונה

תקצוב על ידי 'יובלי עמק'

בתי 13 טיול לכל בית ספר, סה"כ ספר

חברת הילדים עוסקת בשביל המים תיאום הטיולים והכנתם

שוטף

שיפור הרשמה ומעבר רציף בין מוסדות

שוטף

15,000

פרסומים בשנה 5

שיווק ופרסום, רישום, רצפים

מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים

שוטף

10,000

בית הספר 'אופקים'

תגבור מוגנות

שונות

רבעון שלישי

2,500

שי לפתיחת שנה

שי לחדרי המורים

ניהול

רבעון שלישי

כל תלמידי כיתות א' מקבלים שי מהמועצה

13,000

שי לכיתות א'

29 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator