תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

קיום מטה רשותי - הרשות לביטחון קהילתי

מפגשי מטה בשנה 4 קיום

פורום התנהגויות סיכון- אחת לחודש

קיום קשר שוטף עם תכנית להבה

הוצאת תכניות פעילות משותפות לפועל מפגשים שוטפים: מנהלת אגף, עו"ס לחוק נוער, עוס לשלום המשפחה, עו"ס גישור ומרכזים טיפוליים, עו"סיות מרחביות ביצוע פעילות משותפות לפועל לפי פירוט בתוכנית עבודה העסקת עו"ס קהילתית לגישור 50% בקהילה- פגישות שוטפות עם מנהלת המרכז קיום הכשרות רלוונטיות לבעלי תפקידים קיום תהליכי שיח קהילתי - לפחות בשנה 10

יצירה ושימור שותפויות למניעה וטיפול בהתנהגויות סיכוניות למיניהן (שימוש בסמים

קיום קשר שוטף עם אגף קהילה ורווחה

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

היכרות עם מענים בנושאי התנהגויות סיכוניות ברחבי המועצה ויצירת שותפות במתן מענים מותאמים

ובאלכוהול, התנהגויות מיניות לא מותאמות ועוד..)

25,318

25,318

ביטחון קהילתי

1,500

1,500

שותפות פעילה בצוות ניהול המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה

קיום אירועי שיא לחשיפה לשפת הגישור במסגרת שבוע דיבור חדש

1,000

1,000

54 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator