תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תפוקות

תקציב שוטף ₪- ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

מנהלת המוקד

רבעון שני

6,000

פתיחת קריאות באופן זמין ונגיש יותר לתושבים 100% צוות המוקדנים ידע לתת מידע על שרותי המועצה בקרה דו שבועית מול מנהלי מחלקות

הוספת ערוץ תקשורת באמצעות 'וואטסאפ' לפתיחת פניות

הידוק מעבר המידע בין התושב למוקד המוקד יהווה מרכז מידע לתושבים בקרה מול מחלקות על טיפול בקריאות הצפת מגמות על פי קריאות במוקד הקפדה על מענה מהיר ויעיל לתושב

שירות ודיגיטציה

שוטף

חיזוק החוסן האישי של התושבים

ריכוז המידע מהמחלקות השונות

שוטף

בדיקת פניות פתוחות של המחלקות

שוטף

ריכוז נתונים והעברתם לגורמים הרלוונטים מענה מהיר ויעיל לכל שיחות הטלפון

אחת לשבוע / על פי צורך

ניהול המוקד

שוטף

מענה לשיחות 100%

רבעון ראשון

מהפניות למחלקה יועברו 100% באמצעות התוכנה מהפניות למחלקה יועברו 100% באמצעות התוכנה

הטמעת תוכנה במחלקת אחזקה

הטמעת תוכנה אחידה לכלל המחלקות ויחידות המועצה

תוכנת מוקד

שוטף

הטמעת תוכנה ביובלי העמק

מוקד המועצה

שוטף

בקרה וחניכת מוקדנים

הטמעת תוכנה להקלטת שיחות מוקד

טיוב המענה לתושב במענה הטלפוני

איכות השירות

רבעון שני

נוהל עבודה מוכן

רבעון שלישי

סיור ביישובים והכרת מנהלי ישובים

ניהול ופיתוח צוות מוקדנים

סיור אחד לשנה

הכרת מרחב המועצה

רבעון ראשון

פיילוט חלקי מול פיקוח ואכיפה ואיכות הסביבה

הטמעת קוד שירות וזמני תקן למחלקות השונות

כל השנה

SLA קביעת זמני

רבעון שני

העברת המוקדנים כעובדי מועצה

מוקדניות 6 ראיון ל-

סיום מכרז

כ''א במוקד

60 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator