תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תקציב שוטף ₪- ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תפוקות

נוער וצעירים במצבי חיים מורכבים פברואר

קיום ועדת היגוי בנושא צעירים בחברה הערבית בעמק יזרעאל יישום מענים בהתאם להמלצות מוועדת היגוי

משתתפים 15

פיתוח מענים מותאמים עבור צעירים בחברה הערבית

עו"ס יתד ועו"ס לסדרי דין

דצמבר

מענים 2

קהילה ורווחה שוטף

מפגשים בשנה 4

מפגשי שולחן עגול בתחום צעירים

ביסוס מענים לצעירים במצבי סיכון בתוך מרכז צעירים

מענים קבוצתיים באמצעות 2 קיום קבוצה/סדנא/הרצאה קבוצה תהליכית איזורית עבור נוער בסיכון ליווי וטיפול פרטני בבני נוער בקצה הרצף הסיכוני הכשרות לבעלי תפקידים העוסקים בעבודה עם בני נוער מתן מענה קהילתי קבוצתי ביישובי המועצה מיפוי צרכים ואיתור בני נוער בשת"פ עם שותפי התפקידים במועצה ובקהילה ליווי וטיפול פרטני בבני נוער בתחום ההתמכרויות

דצמבר

מענים 2

מרץ

בני נוער 12

חיזוק החוסן האישי של התושבים

שוטף

10

עו"ס נוער ולהב"ה

העלאת רמת המוגנות בקרב בני נוער בסיכון

שוטף

12

שוטף

10

אפריל

בני נוער מאותרים לטיפול 10

עו"ס התמכרויות

פיתוח מענה לבני נוער בתחום ההתמכרויות

דצמבר

בני נוער 10

עו"ס להט"ב

קידום והעלאת המודעות לתחום הלהט"ב

יוני

1

קיום ועדת היגוי ברשות

79 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator