מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

/ תכנית ג 21904 למבנים חקלאיים במחוז צפון

תכנית מתאר מחוזית למבנים חקלאיים ג - 21904 ( . מאושרת מ - 2017 ) בשנת 2017 מאפשרת הוצאת היתרי בניה למבנים מסוגים שונים במיקומים שנקבעו בהתאם לתשריט רגישות סביבתית של תמ מ " 2 /9 במרבית שטח המועצה ( רגישות נמוכה – שטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר ) ניתן להקים מגוון מבנים חקלאיים באשכול הצפוני מרבית השטח " מסווג כ שטח מוגן מפיתוח בו " מותרים מבנים חקלאיים מסוגים מסוימים בלבד – בתי רשת , גידור ומתקני מרעה ללא קירוי . בתכנית כוללנית ניתן לחרוג - מתכנית ג 21904

רקע תשריט רגישות סביבתי בתמ מ " 2/9

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online