מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

במה צריכה להתמקד תכנית המתאר ?

שירותי ציבור ומבנים , 7%

, הקיים נתבקשו

מבין 8 הנושאים שעלו כסוגיות מרכזיות במהלך הכרת המצב

תחבורה ותנועה , 21%

המתאר

העונים לסקר לבחור 3 נושאים שהם החשובים ביותר ובהם תכנית על

אופי הבינוי ותוספת בנייה , 10%

העתיד

בבסיס התכנון הכוללני והשפעתם תמונת על

להתמקד . נושאים הינם אלו

שיפור קשרים עם ערים סמוכות , 2%

השירותים השונים

של המועצה האזורית ועל אפשרותה לספק מענה את

. כבירים

הנדרשים ,בה

, הישוב

, תחבורה תיירות ושמירה על המרקם הישובי ואופי

, הנושאים

כלל מבין

, קטן החקלאות והשטחים

, אחריהם בהפרש

. העיקריים

נבחרו כשלושת הנושאים

הפתוחים וכן צמיחה ודמוגרפיה .

צמיחה ודמוגרפיה , 12%

הכפרי והמרקם

התשובות שנתקבלו מדגישות את החשיבות הרבה לנוף שיש

מצב או מגדר

, גיל הבדלי

שכבות האוכלוסייה ללא ,

כל בקרב

הישובי במועצה

במתן התייחסות ניכרת לנושא התחבורה והתנועה ,

משפחתי ומצביעה הצורך על

, תיירות 20%

. פרטיים

, קודמות הינה מבוססת רכבים על בעיקר

בשאלות

שעלה שכפי

חקלאות ושטחים , פתוחים 13%

שימור המרקם , הישובי 15%

11

Made with FlippingBook flipbook maker