קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

"פנינו אל השמש העולה" > 304 ' קורס מס

תנועות הנוער החלוציות - חוויות מעצבות

ד"ר שאול פז מרצה: היסטוריון, בן קיבוץ מזרע, עסק שנים רבות בחינוך ובהוראה בבתי"ס תיכוניים, מכללות ובסמינרים למורים. היה שליח הסוכנות היהודית בחו"ל וניהל מערכות חינוך גדול במכסיקו, בריטניה ואוסטרליה. כיהן כמנהל היחידה לחינוך לדמוקרטיה ולדו - קיום כמפקח מרכזי להוראת האזרחות במשרד - החינוך.

מפגשים 8 סידרה בת 09:00-10:30 | שלישי ₪ 520 : עלות

הסדרה מתמקדת בחניכי תנועות הנוער החלוציות הארץ - ישראליות ובוגריהן, בני של המאה הקודמת). בסרטים 50 - עד שנות ה 20 - הדור השני למייסדים (ילידי שנות ה אנשי רוח, אמנים, חוקרים, מנהיגים 200 - התיעודיים הנלווים להרצאות מופיעים כ פוליטיים, אנשי צבא וחברי קיבוצים, מושבים וערים - כולם בוגרי תנועות הנוער הארץ - ישראליות. חלק גדול מהעדויות חדשות ונדירות. רבים מנושאי הסדרה מטופלים ומוארים לראשונה, משקפות את האירועים ההיסטוריים המרכזיים שהתרחשו בא"י במאה השנים האחרונות. מרכיבי ההוויה של חניכי ובוגרי תנועות הנוער החלוציות > 21.12.21 )50 - עד שנות ה 20 - (ילידי שנות ה בני הדור השני בפרק זה נתאר וננתח את עיקרי ההוויה של חניכי ובוגרי תנועות נוער החלוצית בני הדור השני: הטוטאליות (כוליות), ההתמסרות, ההתגייסות וההקרבה המוחלטים למען הגשמת הרעיון. האמונה בערכים מוחלטים. יחס הקדושה למילה הכתובה והנאמרת; הקנאות האידיאולוגית והפוליטית; הראייה הפלקטית, חד מימדית, קוטבית וקיצונית; הספקנות מול הדוגמטיות. האינדוקטרינציה והשלכותיה; הפערים והסתירות בין האידאולוגיה למציאות. הקונפליקט והמתח בין הפרט לבין הכלל; התנהגות על פי עקרונות, כללים וערכים נוקשים של סגנון החיים; מאפייני וביטויי הצריכה והיצירה התרבותית.

36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker