קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

השפעת דור המייסדים החלוצים בקיבוץ ובעיר על בני הדור השני > 28.12.21 חניכי תנועות הנוער החלוציות ובוגריהן הפרק יעסוק בהשפעת דור המייסדים החלוציים על פעילות תנועות הנוער החלוציות בתקופת היישוב ותרומתם להתגבשות התשתית המדינית, ההתיישבותית, הביטחונית והתרבותית - אמנותית של "המדינה שבדרך". חניכי ובוגרי תנועות הנוער החלוציות בני הדור השני היטלטלו בין שני קטבים: בין המשך מפעלם החלוצי של דור המייסדים לבין עצמאות ומהפכנות. רובם לא השכילו להבחין באותה עת באינדוקטרינציה שהפעילו עליהם מנהיגיהם ומחנכיהם. אבל למרות התפכחותם המאוחרת הם מתגעגעים מאוד לאותה תקופה אשר עיצבה את ערכיהם ואת עולמם. (החוויה המכוננת שלהם היא מלחמת העצמאות. דור בארץ - דור תש"ח > 4.1.22 בני דור המדינה הבכורים גדלו וצמחו עם מדינת ישראל) תקופת היישוב ובשנות המדינה הראשונות, ניצבו בוגרי תנועות הנוער בני הדור השני בצמתים המרכזיים ביותר. הם יישבו את אזורי ספר וקבעו במידה רבה את גבולות המדינה, הקימו את הפלמ"ח, שירתו ביחידות הקרביות ביותר בצה"ל ומילאו תפקיד מרכזי בהתגבשות ההוויה הישראלית. הם מחולקים לשניים: בני דור תש"ח - אלה שנולדו בין סוף העשור השני לבין ראשית שנות השלושים. זהו דור המעבר בין יישוב - למדינה. החוויה המכוננת המרכזית שלהם היא תקופת "המאבק" בבריטים והשתתפותם במלחמת העצמאות. בני דור המדינה הבכורים - נולדו מראשית שנות השלושים ועד אמצע שנות החמישים הם גדלו וצמחו עם המדינה. עולמם של חניכי ובוגרי תנועות הנוער החלוציות בני הדור השני > 11.1.22 אורחות חיים, תרבות נעורים, קבוצתיות הדוקה - הלכידות החברתית ועוצמת היחד. עריצות המסגרת. טקסים, סמלים, המנונים ומפקדים. סגנון לבוש התנגדות ל"חברה הסלונית" ולאמריקניזציה. הפעילויות בקן / סניף / מחנה / שבט.

37

שנת הלימודים תשפ״ב | קתדרת עמק יזרעאל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker