מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

ורד וינדמן

עוד לא אמרנו די בשינויים האחרונים והחשובים שצוינו לעיל אין די. כדי להיענות לאתגר של מניעת התעללות בילדים ושל הפחתת הקורבנות המשנית שילדים סובלים ממנה לאורך ההליך הפלילי נדרשים עוד שינויים רבים בחקיקה: יש להבטיח את קיצור משך הזמן שחולף בין פתיחת חקירה בעניינו של ילד נפגע עבירה ועד מועד הגשת כתב האישום; יש להרחיב את חוק ההגנה על הציבור כך שיתאפשר פיקוח ממושך (מעבר לחמש שנים) גם על עברייני מין שהמסוכנות הנשקפת מהם היא למטה מגבוהה; יש להרחיב את חוק הסיוע המשפטי כך שיחול, לכל הפחות, על כלל עבירות המין נגד )standing( ילדים והחל משלב החקירה; יש להעניק מעמד לילד נפגע עבירה בהליכים שמתבקשת בהם הסרת חיסיון או גילוי מסמכים אישיים של הילד הנפגע (כגון תיק פסיכולוגי) – כדי שזכותו החשובה לפרטיות לא תהיה נתונה אך ורק לדיון של גורמי התביעה, המייצגים את האינטרס הציבורי, ושל הסנגוריה; כדי להפחית עוד מהקורבנות המשנית שילדים סובלים ממנה לאורך ההליך הפלילי, חיוני גם לקבוע חובת הכשרה של כלל אנשי המקצוע העובדים עם ילדים וילדות בתחום של איתור וזיהוי ילדים בסיכון. כמו כן יש להסדיר ") שיתריע בזמן אמת, push מנגנון התרעה ממוחשב ("מנגנון לגורמים רלוונטיים במשרד החינוך, כל אימת שעובד במערכת החינוך או הרווחה נחשד או נאשם בעבירת מין; יש לחזק את מרכזי ההגנה כך שתורחב מודעות הציבור לקיומם, יורחבו שעות פעילותם והם יאוישו באופן קבוע, ולא על-פי קריאה, על-ידי כל גורמי החקירה והטיפול הקבועים בחוק. זוהי, כמובן, רשימה חלקית בלבד. אך גם תיקוני החקיקה הללו אינם מספיקים. כדי להפחית את שיעור הילדים הנפגעים מהתעללות נדרש גם שינוי של תרבות ארגונית, כאשר הילד הוא שצריך לעמוד במרכז והפרופסיות השונות סביבו – להבדיל מהעמדת הילד במרכזה של כל פרופסיה בנפרד. יש להבטיח רצף תכנוני ורצף טיפולי, להסדיר את נושא העברת מידע בין רשויות ופרופסיות ולקדם עבודה מולטידיסיפלינרית ומשותפת. עמדה זו כבר קיבלה הכרה בדוח הוועדה הבין-משרדית: איתור קטינים הנמצאים במצבי סכנה והתוויית רשת ביטחון להגנה בקהילה (דוח 27 .)2010 , וינטר

הפלילי. עוד מראשיתה נועדה התוכנית לא רק ליתן שירותי סיוע לילדים נפגעי עבירה ובני משפחותיהם, אלא גם ליצור מודל לשירות שיינתן במימון המדינה ובהפעלתה. בכך מימשה התוכנית, גם אם במידה חלקית, את ייעודה – להביא לתהליך "הלאמה" ולקבלת חסות של המדינה על אספקת שירות חיוני תיקון זה, על אף היותו היסטורי ופורץ דרך, הוא 19 לילדים. חלקי בלבד, כאמור, מאחר שהוא חל אך ורק על עבירות המין החמורות ביותר ולא על כלל העבירות, ואף לא על כלל עבירות המין והאלימות. נוסף על כך, התיקון חל אך ורק משלב הגשת כתב האישום ולא משלב הגשת התלונה במשטרה – אף שליווי לאורך הליכי החקירה חיוני לילד נפגע העבירה לא פחות, ולעתים אף יותר, ואף שמרבית התיקים בעניינם של ילדים 20 נפגעי עבירה נסגרים. חוק אחר, החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון הרחיב את ההגנה על ילדים נפגעי 21 ,2017- ), התשע''ז 17 ' מס עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבית המשפט וקבע, בין היתר, כי עדות ילד תישמע ברציפות, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם טובתו. כמו כן אסר חקירה נגדית של ילד שהוא נפגע עבירה בידי הנאשם. לצד חשיבותו הרבה של התיקון, בהפחתת הקורבנות המשנית שממנה סובלים ילדים לאורך ההליך הפלילי, נעדר התיקון את ההסדרה הכה חיונית של 22 מניעת התמשכות הליכים. קבע כי 23 ,2016- ), התשע"ו 9 ' חוק זכויות החולה (תיקון מס אם הורה הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות בילדו, או הוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה כאמור, לא תידרש הסכמתו לטיפול רפואי בילד ולא יימסר להורה מידע על טיפול זאת, כדי ליתן מענה למצבים שבהם היה 24 רפואי באותו ילד. צורך בהסכמת הורה אף על פי שהוא הפוגע או הנאשם בפגיעה, והתוצאה הייתה שהטיפול הרפואי או הנפשי בילד התעכב או על אף חשיבותו של תיקון זה, הוא חסר, 25 לא התקבל כלל. בראש ובראשונה משום שבזמן האחרון התברר כי הוא חל רק ולא על מטפלים המשתייכים, 26 על מטפלים במערכת הבריאות למשל, למערכת הרווחה. זאת, אף שרבים מהילדים נפגעי העבירה מטופלים במרכזי טיפול ייעודיים השייכים למערכת הרווחה.

.13 ראו: העצמת היחיד כפלטפורמה להעצמת הקבוצה, לעיל ה"ש 19 , המועצה הלאומית לשלום הילד. 2017 , ילדים בישראל 13.8- ו 13.4 ראו לוחות 20 .1106 ' ס"ח התשע"ז, עמ 21

, קבע סד זמנים מקסימלי 21.8.2017 נוהל שהוציאה נשיאת בית המשפט העליון בנושא סדרי עבודה הנוגעים להעדת קטינים נפגעי עבירה, שפורסם ביום 22 לתקופה שבין מועד הגשת כתב האישום למועד גביית עדותו של הקטין, ובלבד שמתקיימות הנסיבות המפורטות בנוהל. עם זאת, לא מדובר בחקיקה ראשית, וכמו כן לא הוסדר כלל לוח הזמנים שבין מועד פתיחת החקירה למועד הגשת כתב האישום. .695 ' ס"ח התשע"ו, עמ 23 (להלן – חוק זכויות החולה). 1996- א לחוק זכויות החולה, התשנ"ו 16 סעיף 24 .1.10.2017 , ). החוק מונע ממאות ילדים שנפגעו מגילוי עריות לקבל טיפול. הארץ 2017( ' ירון, ל 25 לחוק זכויות החולה. 2 ' מטפל בשירותי בריאות - ס 26 ראו מאמרן של כרמית פולק-כהן ודניאלה זלוטניק בגיליון זה. 27

נקודת מפגש I 18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker