מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

"התשמע קולי"

נוער שלאחר מכן אף משתתפים במושבים לצד קובעי מדיניות בכירים; כך גם בפרויקט פרלמנט הנוער – פרויקט חדשני של המועצה לשלום הילד, שנועד להגביר את מעורבותם של בני הנוער במפגש פנים אל פנים עם קובעי המדיניות בסוגיות מדיניות ספציפיות, ובכלל זה סוגיות הקשורות לילדים בסיכון. במסגרת התוכנית כמאה בני נוער ישתתפו בהליך חשיבה, היוועצות וקבלת החלטות בסוגיות קונקרטיות ואקטואליות הנוגעות לבני נוער, בשיתוף עם כמה ממשרדי הממשלה. עוד מילה אחת בפרספקטיבה היסטורית, עניין הטיפול בילדים נפגעי עבירה ותחום מניעת התעללות בילדים עברו כברת דרך ניכרת. אולם היסטוריה אינה מעניינת, ולא צריך שתעניין, ילדים נפגעי עבירה. על כן יש לתרגם למעשים, ולא פחות חשוב – לתקציבים, את הידע האדיר ואת הניסיון הקולקטיבי שנצבר עד עתה. כדי שזה אכן יתממש, הטיפול בהתעללות בילדים  . ומניעתה צריכים להיחשב משימה לאומית – לא פחות מזה

עיצוב העטיפה "סטודיו דורית"

זאת ועוד – כדי לטייב את איתורם של הילדים בסיכון ואת זיהוים, יש חשיבות מכרעת לקיומן ולחיזוקן של מערכות אוניברסליות נגישות ואיכותיות, למשל – הסדרת הפיקוח, 28 הרישוי והסטנדרטיזציה של המסגרות לגיל הרך. וכמובן, דבר מכל אלו לא יתאפשר ללא המשאבים הראויים. אך כוח האדם המקצועי והתקציבים 29 המצוקות והצרכים גדלים, אינם גדלים בקצב דומה. כך למשל, פעולות לאיתור ולזיהוי ילדים בסיכון לא יועילו באין כוח אדם מקצועי שיוכל לטפל בהם. ולבסוף, על משרדי הממשלה הרלוונטיים להקים מנגנון שיאפשר לילדים ולצעירים שהיו ילדים בסיכון להשמיע את דעתם על המדיניות המתגבשת, ולהבטיח כי היא תובא בחשבון בעת קבלת ההחלטות. כך למשל, המועצה לשלום הילד פועלת זה שנים למימוש רעיון ההשתתפות של ילדים בקביעת מדיניות עם קבוצות בני 30 בעת הכנת מושבי כנס הנגב לשלום הילד,

.1800/20/ , פ 2015– ראו הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה 28 , המועצה הלאומית לשלום הילד. 2017 , ילדים בישראל 14.1 ראו למשל לוח 29 כנס הנגב לשלום הילד הוא כנס מדיניות שנתי, ושותפיו האסטרטגיים הם מכון חרוב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 30

I נקודת מפגש 19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker