מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

שירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם

חברתיים – שנובע מעמדותיהן ומתפיסותיהן – לשקול אפשרות של שילוב הילד באימוץ. לאחרונה, בצד המאמצים להרחבת ההיקף והמגוון של השירותים בקהילה, מושקעים בישראל מאמצים ליישום מופעלות שתי תוכניות 2016 מדיניות "הבית הקבוע". משנת בשיתוף השירות לילד ולנוער, השירות לרווחת הפרט והמשפחה, השירות למען הילד והיחידה לעבודה קהילתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובשיתוף ג'וינט ישראל – אשלים: תוכנית ניסיונית "משפחה מיטיבה וקבועה" (בעבור ילדים בגיל הרך השוהים באומנה או ילדים שנשקלת הוצאתם מן הבית – כדי שיוכלו להישאר עם הוריהם המולידים או יאומצו), וכן תוכנית ניסיונית לשיקום משפחות – "משפחות בשביל הצמיחה" (בעבור ילדים בגיל בית ספר יסודי כדי שיוכלו להישאר בביתם, ובעבור ילדים שכבר משולבים בסידורים חוץ-ביתיים כדי שיוכלו לחזור לביתם מוקדם יותר). במסגרת תוכניות אלה יובטחו לעובדים הסוציאליים שעות רבות לעבודה עם כל משפחה; יינתן לכל מחלקה לשירותים חברתיים המשתתפת בתוכנית סל משאבים גמיש שבאמצעותו יהיה אפשר לקנות שירותים בעבור המשפחה, ויורחבו השירותים הקיימים ברשויות המקומיות כדי להציע מענים  . נוספים בהתאם לצורכי המשפחות מקורות ). יחידות הסיוע ליד 2015( ' באייר-טופילסקי, ט', מנור, א' וסבו-לאל, ר . ירושלים: 15-702- בתי המשפט לענייני המשפט – מחקר הערכה ארצי. דמ מאיירס – ג'וינט – ברוקדייל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. ). פנימיות קהילתיות ופנימיות יום: דרכי עבודתן 2006( ' בן רבי, ד' וחסין, ט . ירושלים: 06-477- ומצב הילדים וההורים. סיכום שלוש שנות מחקר. דמ מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. ). השלכות מדיניות "עם הפנים לקהילה": 2014( ' בן רבי, ד' וחסין, ט שינויים במערך שירותים בקהילה וקליטת הילדים ובני הנוער החוזרים . ירושלים: מאיירס – 14-719- . דמ 2011–2005 , מסידורים חוץ-ביתיים ג'וינט – מכון ברוקדייל. ": שדרוג "ועדות 2000 ). ניסוי "קהילה 2012( ' בן רבי, ד' וסבו-לאל, ר .12-48- החלטה" ותכנון שירותים בקהילה – תמצית מחקר הערכה. תמ ירושלים: מאיירס – ג'וינט – ברוקדייל. דולב, ט', בנבנישתי, ר' וטימר, א' (בשיתוף עם: אורן, נ', אורן ג' וסורקיס, ). מחקר ועדות החלטה בישראל: ארגונן, תהליכי עבודתן 2001( )' ת . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. 01-382- ותוצאותיהן. דמ ). פקידי הסעד לחוק הנוער 2008( ' דולב, ט', סבו-לאל, ר' ובן-רבי, ד . ירושלים: מאיירס 08-512- בישראל: תפקידים, דרכי עבודה ואתגרים. דמ – ג'וינט – מכון ברוקדייל. ). מדיניות "עם הפנים 2008( ' דולב, ט', סבו לאל, ר', שמיד, ה' ובר ניר, ד . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון 08-516- לקהילה" – מחקר הערכה. דמ ברוקדייל ומשרד הרווחה והשירותים הציבוריים. ). משפחות במצוקה. בתוך י' צבע (עורך), 2016( ' מאיר, א' וגורבטוב, ר . ירושלים: משרד העבודה, הרווחה 2015 סקירת השירותים החברתיים לשנת

). מרכזי קשר 2014( ' והשירותים החברתיים. נבות, מ', פאס, ה' וצדקה, ה . ירושלים: מאיירס – ג'וינט 14-663- הורים-ילדים: מחקר הערכה ארצי. דמ – מכון ברוקדייל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. ). הילדים בגיל הרך 2014( ' סבו-לאל, ר', בן סימון, ב' וקונסטנטינוב, ו . ירושלים: 14-684- במשפחות האומנה: מאפיינים ותהליכי התערבות. דמ מאיירס – ג'וינט – ברוקדייל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. ). מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור 2011( ' סבו-לאל, ר' וחסין, ט .11-589- ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון. דמ ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. ). היחידות הטיפוליות-ייעוציות 2012( ' סבו-לאל, ר' וניג'ם-אכתילאת, פ במרכזי החירום לילדים בסיכון: פעילות היחידות לאור תכנית השדרוג. דמ- . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. 12-614 – התכנית הלאומית לילדים ולנוער 360 .)2015( ' סבו-לאל, ר' וצדקה, ה . ירושלים: 15-692- בסיכון: צורכי המשתתפים והמענים הנפוצים. דמ – התכנית הלאומית לילדים ולנוער 360- מאיירס – ג'וינט – ברוקדייל ו בסיכון. ). תכנית "מגן" לשיפור ולשדרוג מערך הגנת 2012( ' סבו-לאל, ר' ושבט, מ . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון 12-613- הילד – מחקר הערכה. דמ ברוקדייל. ). דוח ביניים: מחקר הערכה 2012( ' פאס, ה', עמיאל, ש' וסבו-לאל, ר ליישום הרפורמה בוועדות לתכנון טיפול והערכה. ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל (פנימי). ריבקין, ד' (בהשתתפות: שמעיה-ידגר, ס', שמש, מ', סבו-לאל, ר' ושורק, .09-533- ). הערכת מרכזי ילדים-הורים – דוח מסכם. דמ 2009( )' י ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. ). מעקב אחר ילדים גדולים הנמסרים 2001( ' ריבקין, ד' ובאומגולד, ש . ירושלים: ג'וינט – מכון ברוקדייל. 01-375- לאימוץ. דמ ). מרכז הגנה לילדים ונוער בירושלים: 2009( ' ריבקין, ד' וסבו לאל, ר שירות חדשני לשיפור הטיפול הראשוני בילדים נפגעי עבירה – דוח . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. 09-528- הערכה. דמ 10-- ). הערכת תכנית "משפחות". דמ 2010( ' ריבקין, ד' ושמעיה ידגר, ס . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. 555 א'). מסמך רקע לתכנית "מאימוץ 2012( ' שורק, י' וניג'ם-אכתילאת, פ . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון 12-595- ילדים לקהילת האימוץ". דמ ברוקדייל. ב'). "מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ" 2012( ' שורק, י' וניג'ם-אכתילאת, פ 12-- – חקר מקרים: אימוץ עם קשר ואימוץ על-ידי משפחות אומנות. דמ . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. 626 ). מרכז ילדים-הורים: 2012( ' שורק, י', ניג'ם-אכתילאת, פ' ובן רבי, ד . ירושלים: 149 המודל האזורי הנייד – מחקר הערכה. מפעלים מיוחדים מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי. ). שירותי האומנה בישראל, 2014( ' שורק, י', סבו-לאל, ר' ובן סימון, ב . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון 14-664- תהליכי שינוי ותמונת מצב. דמ ברוקדייל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. ). הערכת התכנית הניסיונית להשתתפות ילדים 2010( ' שורק, י' וריבקין, ד 10-- בהליכים משפטיים הנוגעים להם בבתי משפט לענייני משפחה. דמ . ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. 559

I נקודת מפגש 29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker