מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

"אבנים שחקו מים"

שלושה מודלים לטיפול רגיש תרבות נוכל לחדד את ההבנה לנושא מתוך גישות ומודלים שונים לטיפול רגיש תרבות המודגמים במטפורות .)2007) שהביאו רואר-סטריאר והברמן-פרידמן הגישה האוניברסלית - מטפורת חוברת הצביעה בחוברת צביעה תוכן הציורים, הצורות וגבולות הקווים נתונים מראש ואינם ניתנים לשינוי. את בהקשר רגיש הצבעים אפשר לבחור, אך יש כללים וגבולות ברורים, ואי אפשר לצבוע מחוץ לקווים. תרבות יש מודעות לשוני התרבותי. המטפל יתייחס בטיפול למאפיינים מסוימים של תרבות המוצא, אולם ללא שינוי בקווי יסוד של התפיסה הטיפולית הנשענת על תיאוריות היוצאות ברוח גישה זו נפתחו שירותים בקהילות החרדיות, ואנשי מקצוע החלו מנקודת מבט אוניברסלית. לעבוד מתוך התאמה מינימלית. בתחילת הדרך לא גילו משרדי הממשלה רגישות מספקת להתאמה של הגישות והמודלים לקהילה, ובמקרים רבים לא הצליחו להתגבר על הניכור ההדדי השורר בין הרשויות לקהילה ובין המשפחות לשירותי הרווחה. במרוצת השנים נפתחו תוכניות להכשרה של אנשי מקצוע שעבדו עם הקהילה החרדית. כך יכלו העובדים בשדה לפעול להפחתת הניכור, להנגשה טובה יותר של אלבום תמונות משפחתי הוא אלבום המתעד את בני המשפחה, את ההיסטוריה האישית והמשפחתית, את מרכיבי המשפחה ואת בעלי הזיקה אליה. אין כללים המנחים כיצד האלבום צריך להיעשות או על-פי גישה זו הלקוחות הם האחראים לעיצוב, לתכנון להיראות, ואין דרך אחת נכונה לעשותו. ולהערכה של תוכניות טיפוליות עבורם. על-פי גישה זו המטפל שייך לקבוצה שהוא משרת, במשך יותר מעשור נפתחו כמה תוכניות אקדמיות, בחסות מדבר את שפתה ובקי בתרבותה. המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), להכשרה של עו"סים מהקהילה החרדית בהפרדה מגדרית: המכללה החרדית בירושלים, מכללת מבחר בבני ברק, מכללת אשקלון ועוד. מרבית הסטודנטים היו מהקהילות החרדיות, ולאחר סיום לימודיהם הם הועסקו ברשויות ובארגונים חרדיים. בעקבות זאת יזם מכון חרוב ופתח הכשרות לאנשי מקצוע העובדים עם האוכלוסייה החרדית – להתמחות בטיפול בילדים נפגעי התעללות ובהוריהם (ראו פירוט במאמרה של טלי שלומי המופיע בגיליון זה). גשר בין הגישה האוניברסלית לגישה הרלטיביסטית – מטפורת הספר רב המחברים הספר נכתב על-ידי מחברים שונים, איש איש וסיפורו המיוחד אשר נכרכו יחד לספר אחד. הפרקים בספר שונים זה מזה בתוכנם ובאורכם, אך אף אחד מהם אינו בעל חשיבות גדולה משל הפרקים האחרים. הסיפורים עומדים בפני עצמם אך הם מפרים זה את זה ויוצרים גשר בין תרבויות ומסורות מקצועיות. המטפורה של ספר רב מחברים מציעה לגשר בין הגישה האוניברסלית ובין הגישה בתפיסה זו יש לגיטימציה לתרבות, לערכים ולאמונות דתיות של קהילות שונות. הרלטיביסטית. טיפול המבוסס על גישה זו ישלב ערכים ואמונות של הקבוצה התרבותית של הלקוחות באלה של הסביבה הרחבה או של תרבות הרוב. תפקיד המטפלים – לעמוד על ההבדלים התרבותיים במציאות המתקדמת שהגענו אליה היום, יש בשדה כוחות של ועל הקונפליקטים הנוצרים במפגש. אנשי מקצוע (מתוך הקהילה או מחוצה לה) שהוכשרו להתאמה לצורכי הקהילה, והם משתמשים גם בכלים מקצועיים, מקצתם ייחודיים שפותחו עבור הקהילה החרדית. לצד אלה יש היום רבנים רבים יותר, מנהיגים רוחניים, אנשי חינוך ונציגי ארגונים המשמשים סוכני משנה של שירותי הרווחה. אנשי המקצוע לצד נציגי הקהילה עֵרים למצוקות השוררות בקהילה, והם מגויסים לפעולה ברוח התפיסה שלפיה רק טיפול מקצועי בילדים נפגעי התעללות ובהוריהם יהיה מענה אמיתי למצוקותיהם, ולהיעדר  . טיפול בילדים במשפחות ובקהילות יש מחיר כבד הטיפולים וליצירה הדרגתית של יחסי אמון כפי שתיארנו במאמר. הגישה הרלטיביסטית – מטפורת האלבום המשפחתי

I נקודת מפגש 53

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker