מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

מבט על יישום מדיניות בתחום של פגיעות בילדים בחברה הערבית בישראל

Abuse & Neglect, 30, 963-968. Dwairy, M. (1998). Cross-cultural counseling: The Arab- Palestinian case. New York: Haworth Press. Dylan, A., Regehr, C., & Alaggia, R. (2008). And justice for all? Aboriginal victims of sexual violence. Journal of Violence against Women, 14, 678-696. Euser, S., Alink, L. R., Pannebakker, F., Vogels, T., Bakermans- Karnenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2013). The prevalence of child maltreatment in the Netherlands across a 5-years period. Child Abuse & Neglect, 37(10), 841-851. Fallon, B., Ma, J., Allan, K., Pillhofer, M., Trocme, N., & Jud, A. (2013). Opportunities for prevention and intervention with young children: Lessons from the Canadian incidence study of reported child abuse and neglect. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7(4), 1-13. Haj-Yahia, M. M. (1995). Toward culturally sensitive intervention with Arab families in Israel. Contemporary Family Therapy, 17(4), 429-447. Haj-Yahia, M. M., & Ben-Arieh, A. (2000). The incidence of Arab adolescents’ exposure to violence in their families of origin and its socio-demographic correlates. Child Abuse & Neglect, 24(10), 1299-1315. Haj-Yahia, M. M., & Dawud-Noursi, S. (1998). Predicting the use of different conflict tactics among Arab siblings in Israel: A study based on social learning theory. Journal of Family Violence, 13(1), 81-103. Haj-Yahia, M. M., Musleh, K., & Haj-Yahia, Y. M. (2002). The incidence of adolescent maltreatment in Arab society and some of its psychological effects. Journal of Family Issues, 23(8), 1032-1064. Jamal, A. (2005). Deliberations on collective rights and the national state. Haifa: Mada al-Carmel – Arab Center for Applied Social Research. Leventhal, J. M., Martin, K. D., & Gaither, J. R. (2012). Using US data to estimate the incidence of serious physical abuse in children. Pediatrics, 129(3), 458-464. Shalhoub-Kevorkian, N. (2000). The efficacy of Israeli law in preventing violence within Palestinian families living in Israel. International Review of Victimology, 7, 47-66.

.)Lachman, 2006; Dylan, Regehr, & Alaggia, 2008 הפרספקטיבה הטיפולית בנושא פגיעות בילדים בישראל היא פרספקטיבה מערבית-אינדיווידואלית הרואה במדינה אחראית להגנת אזרחיה ומספקת את המענים לקורבן, כגון .)1994 , מקלט, חינוך וטיפול סוציאלי ופסיכולוגי (חג' יחיא פרספקטיבה זו אינה תואמת חברות לא-מערביות שעדיין פועלות לפי מערך קולקטיבי, כדוגמת החברה הערבית בישראל אשר בה המשפחה, ולא המדינה, עדיין נתפסת כאחראית לטיפול בילדיה, לרווחתם ולהגנתם בכלל ובעת משבר בפרט. התנגשות זו – בין ערכי החברה הערבית הקולקטיביסטית ובין הפרספקטיבה הטיפולית המערבית האינדיווידואליסטית – Dwairy,( עלולה לגרום פגיעה רבה יותר ועוד כאב לקורבן ), קורבן שגם בימינו אלו מצופה ממנו לשמור על שם 1998 המשפחה ועל נאמנות לחברה הערבית שהוא משתייך אליה. לסיכום במאמר זה ניסינו ללמוד בקצרה על בעיית הפגיעות בילדים בחברה הערבית בישראל בהיבטים השונים של הבעיה – הגדרתה, היקפה, הבנת גורמי הסיכון שלה וסוגיית הפנייה לעזרה. הנתונים מלמדים על היקף נרחב של פגיעות בילדים בחברה הערבית, בעיה המחייבת היערכות מדינית של משרדי ממשלה והשקעת משאבים מותאמים לשם צמצום היקפה, מתוך הבנה של ההקשר שהיא מתרחשת בו והכרה בו. הדיון בהבנת הבעיה וגורמי הסיכון שלה ובצורך בעזרה מלמד שהנושא מורכב, והוא קשור לרמות שונות בחייו של הפרט, של המשפחה ושל המיעוט הערבי ומעמדו כמיעוט לאומי-יליד בישראל. לנוכח מציאות זו, נדרשת חקירה מקיפה של צורכי הילדים נפגעי התעללות ובני משפחותיהם, וכן בניית מודלים ופרקטיקות להתערבויות רגישות ומותאמות להקשר החברתי,  . התרבותי והפוליטי של החברה הערבית בישראל מקורות ). התעללות, הזנחה ואלימות כלפי ילדים 2013( ' איזיקוביץ', צ' ולב-ויזל, ר ובני נוער בישראל: בין שכיחות לדיווח. אפידמיולוגיה של התעללות בילדים בקרב ילדים בישראל. חיפה: המרכז לחקר החברה, אוניברסיטת חיפה. ). אלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל: 2016( ' לב-ויזל, ר' ואיזיקוביץ', צ בין שכיחות לדיווח. גורמים מעודדים מול גורמים מעכבים דיווח, דו"ח למשרד החינוך. חיפה: המרכז לחקר החברה, אוניברסיטת חיפה ומיזם טריאנה. ). נשים מוכות בחברות קולקטיביסטיות: 2007( ' חאג'-יחיא, מ' וסדן, א .451-423 ,)3( סוגיות בהתערבות ובהעצמה. חברה ורווחה, כ"ז ). המשפחה הערבית בישראל: ערכיה התרבותיים 1994( ' חאג'-יחיא, מ .264-249 ,)4-3( וזיקתם לעבודה הסוציאלית. חברה ורווחה, י"ד .1960- חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך Bernard, C., & Lachman, P. (2006). Moving from a blame culture in child protection to one based on quality improvement. Child

I נקודת מפגש 57

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker