מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

חנין אליאס ורג'דה אלנאבולסי

התפלגות סוגי הפגיעות בקרב ילדים ערבים ויהודים (אחוזים)

40.3%

ערבים  יהודים 

33.1%

29.1%

27.4%

23.2%

21.7%

17.7%

16.0%

14.6%

14.7%

14.0%

8.9%

חשיפה לאלימות במשפחה

הזנחה רגשית

פגיעה רגשית

הזנחה פיזית

פגיעה פיזית

פגיעה מינית

)2016( ' מקור: לב-ויזל, ר' ואיזיקוביץ', צ

בכל סוגי הפגיעות, ניכר כי בקרב ילדים ערבים יש שיעור גבוה יותר של פגיעות לעומת זה שבקרב ילדים יהודים.

בחברה הערבית, חוסר במקומות עבודה בחברה הערבית, קושי בניידות, היעדר שוויון הזדמנויות בכלל התחומים והיעדר של שירותי חינוך, רווחה ובריאות מותאמים – כל אלה הם גורמי סיכון המשמרים את הפגיעה בילדים ובמשפחותיהם. יתרה מזו, מדיניות ופרקטיקה המכירה בחלקם של גורמי סיכון אלה ביצירת הבעיה של הפגיעה בילדים והזנחתם, ודואגת לשפר את רמת ההכנסה, ההשכלה, הבריאות, סביבת המגורים ותנאי המחיה של האזרחים – זו מדיניות המסוגלת לראות את המאפיינים הייחודיים של החברה הערבית ואת הקשר בין גורמי הסיכון שהוזכרו ובין הפגיעה בילדים וההזנחה. לשם כך נדרשים כמה צעדים חיוניים לטיפול בבעיה ולמיגור התופעה: יש צורך במחקרים מותאמים למדיניות רווחה המיושמת בתחום פגיעות בילדים בחברה הערבית, וחשוב להבין כיצד מדיניות זו משמרת את גורמי הסיכון המאפשרים את המשך הפגיעה בילדים. יתרה מזו, בהתבסס על ממצאי המחקרים הללו, חשוב לעצב תוכניות התערבות מותאמות להקשר החברתי והתרבותי, ליישם את תוכניות ההתערבות, לפקח עליהן ולהעריך את יעילותן בפרקטיקה. – הספרות המחקרית בעולם, שבחנה את פנייה לעזרה היחס של המערכת הטיפולית כלפי ילדים השייכים לקבוצת מיעוט שחוו פגיעות והזנחה, הבליטה את הקושי של המערכת Bernard &( בהתערבות עם בני מיעוטים ואת הכישלון

והזנחה רגשית) שיעור הילדים הערבים גבוה משיעור הילדים היהודים, ושיעור הפגיעה הפיזית וההזנחה הפיזית אף כפול בקרב הילדים הערבים מבקרב הילדים היהודים. נתונים אלה מלמדים על מורכבות הבעיה והיקפה הנרחב, מצב שמחייב היערכות מדינית של משרדי ממשלה והשקעת משאבים המותאמים למורכבות הבעיה ולצורך בצמצום היקפה בחברה הערבית בישראל. עוד אפשר ללמוד מהסקר על המציאות הקשה שבה חיים ילדים בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט, אף על פי שהממצאים לא התיימרו להסביר את הפער בין ילדים יהודים לערבים בשיעור הפגיעות. להערכתנו, הסבר לפערים אלה היה עשוי לשפוך אור על כמה מגורמי הסיכון האישיים, החברתיים והמדיניים של הבעיה בחברה הערבית בישראל כקבוצת מיעוט-יליד, ולספק מענים הולמים לאוכלוסיית הילדים שהם קורבנות פגיעה, אלימות והזנחה. גורמי סיכון של התופעה והבנתם בתוך ההקשר שבו – כמה מגורמי הסיכון מוטמעים בתוך התופעה מתרחשת המדיניות הסוציו-פוליטית המיושמת כלפי החברה הערבית שהיא מיעוט לאומי-יליד. להערכתנו, מדיניות המשמרת הדרה חברתית, עוני, אבטלה, אפליה במתן שירותים ואי התאמתם לצורכי האוכלוסייה, היא אותה מדיניות המשמרת ומזינה את הפגיעה בקטינים ובחסרי ישע. אי התאמה ואי הנגשה של השירותים המקצועיים והחברתיים, חוסר טיפול בהיקף העוני

נקודת מפגש I 56

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker