מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 20 - ספטמבר 2020

טל ארזי ויעל סבג

תמונת מצב של החוסן האזרחי .)2020( ,) למ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירושלים: המחבר. בתקופת משבר הקורונה.

סיכום למשבר הקורונה, על משכו הארוך ומאפייניו הייחודיים, השלכות נרחבות ומתמשכות על ילדים ובני נוער, ובפרט על אלו שבסיכון. דווקא בתקופה זו, שבה ילדים רבים חווים בעוצמה גבוהה יותר תחושות חרדה, בדידות וחוסר ביטחון, ושבה מוגברים גורמי הסיכון בהיבט הכלכלי, המשפחתי והקהילתי, רבים מן השירותים והמענים האוניברסליים והייעודיים הושבתו או פעלו במתכונת מצומצמת. כך גובר אף יותר הסיכון של ילדים אלו, בהיעדר מערכות תמיכה שבימים כתיקונם יכולות לזהות מצבי סיכון ולמנוע את חלקם. קטיעת הרצף הטיפולי עבור ילדים אלו עלולה גם היא לגרום לנסיגה במצבם ובשלומם. בעיתות משבר, דוגמת משבר הקורונה, חשוב ביותר להמשיך לתת את המענים לילדים ולבני נוער ואף לתגברם, בייחוד לאלו שבסיכון.

.32-29 , 7 נקודת מפגש, ). בלבול השפות החדש: המקרה של סער. 2014( ' עינת, ג

:S- ). פגיעות מיניות ברשת דור ה 2015( ' קצביץ-פרסלר, ח .Smartphone, sexting, social media & sexuality explicit web site רשת ללא ביטחון, תופעת האלימות המינית ברשת האינטרנט ובמדיה בתוך: אוחזר מתוך: החדשה בישראל. https://www.1202.org.il/local/tair/publications/more/361-s-generation שורק, י', הרן, ד', אלמוג-זקן, א', גורדון, א', גרסימנקו, א', זוהר, ל', גלעד, ע' וניג'ם- התנהלות של משפחות במצבי פרידה וגירושים בעת משבר .)2020( ' אכתילאת, פ . ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 20-169- מ הקורונה: סקירה בין-לאומית.

Berger, L. M. (2004). Income, family structure, and child maltreatment risk. Children and Youth Services Review, 26 (8), 725-748.

Brooks-Gunn, J., Schneider, W., & Waldfogel, J. (2013). The Great Recession and the risk for child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 37 (10), 721-729. ‏ Chae, E. H., Kim, T. W., Rhee, S. J., & Henderson, T. D. (2005). The impact of flooding on the mental health of affected people in South Korea. Community Mental Health Journal, 41 (6), 633-645. Conrad-Hiebner, A., & Byram, E. (2020). The temporal impact of economic insecurity on child maltreatment: A systematic review. Trauma, Violence, & Abuse, 21 (1), 157-178. ‏ Coulton, C. J., Crampton, D. S., Irwin, M., Spilsbury, J. C., & Korbin, J. E. (2007). How neighborhoods influence child maltreatment: A review of the literature and alternative pathways. Child Abuse & Neglect, 31 (11-12), 1117-1142. Curtis, T., Miller, B. C., & Berry, E. H. (2000). Changes in reports and incidence of child abuse following natural disasters. Child Abuse & Neglect, 24 (9), 1151-1162. Euser, S., Alink, L. R. A., Pannebakker F., Vogels, T., Bakermans- Kranenburg, M. J., & Van IJzendoorn, M. H. (2013). The prevalence of child maltreatment in the Netherlands across a 5-year period. Child Abuse & Neglect, 37, 841–851. Gilbert, R., Kemp, A., Thoburn, J., Sidebotham, P., Radford, L., Glaser, D., & MacMillan, H. L. (2009). Recognizing and responding to child maltreatment. The lancet, 373 (9658), 167-180. Haas, B. M., Berg, K. A., Schmidt-Sane, M. M., Korbin, J. E., & Spilsbury, J. C. (2018). How might neighborhood-built environment influence child maltreatment? Caregiver perceptions. Social Science & Medicine, 214, 171-178. Eriksen, S., & Jensen, V. (2006). All in the family? Family environment factors in sibling violence. Journal of Family Violence, 21 (8), 497-507.

מקורות

בני נוער עובדים: אומדן, מאפייני רקע, מאפייני תעסוקה .)2015( ' אלפסי-הנלי, מ משרד הכלכלה. והפרת זכויות במקום העבודה.

מאפייני ילדים בסכנה ואסטרטגיות לקידום שיתוף .)2009( ' ארזי, ט' וסבו-לאל, ר מסמך לוועדה המקצועית הבין-משרדית הפעולה הבין משרדי בנושא הגנת הילד. לאיתור קטינים נפגעי התעללות. ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הגדרות של התעללות בילדים והזנחתם: .)2015( ' ארזי, ט', סבו-לאל, ר' ובן-סימון, ב ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. קשיים, השלכות וניתוח ההגדרות הקיימות.

תפיסות ותחושות של ילדים ובני נוער .)2020( ' בן-אריה, א', ברוק, ש' ופרקש, ח ירושלים: מכון חרוב. בישראל בנוגע לווירוס הקורונה וחייהם האישיים.

ילדים עם .)2020( ' ברלב, ל', יאבו, מ', רימון-גרינשפן, ה', אורן, י' ומורן-גלעד, ל מוגבלות במערכת החינוך בעת משבר הקורונה – סקירת מדיניות בין-לאומית. . ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 20-165- מ

הרצאה במסגרת דיוני אלימות וירטואלית בקרב בני נוער. .)2011( ' גולדשמידט, ר "כנסת צעירה" לציון יום כינון הכנסת, ירושלים, ישראל.

בפניות למוקד 50% ). סייבר קורונה: עלייה של 2020 , באפריל 7( online הארץ https://www.haaretz.co.il/ : המטה להגנה על ילדים ברשת. אוחזר מתוך captain/net/.premium-1.8749212 איך להגן על ילדים כשלא רואים אותם? מקומה של הקהילה בתקופה .)2020( ' כץ, כ https://www. : . הרצאה מקוונת, מכון חרוב. אוחזר מתוך של בידוד חברתי youtube.com/watch?v=_HOE2gQkpHY אינדקס לאומי למניעת .)2017( ' לב-ויזל, ר', סבו-לאל, ר', ארזי, ט' ובן-סימון, ב התעללות בילדים והזנחתם בישראל: ממצאי ניתוח משני של הסקר האפידמיולוגי ירושלים: מכון חרוב. בקרב מתבגרים.

נקודת מפגש I 14

Made with FlippingBook flipbook maker