מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

9765418 מכון חרוב, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, מיקוד 077-5150304 , פקס 077-5150300 ’ טל www.haruv.org.il

Made with FlippingBook flipbook maker