דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

מבוא 1 רקע כללי 1.1

), בעיות תפקודיות וקשיים באינטימיות מינית 2009 ), בעיות פסיכולוגיות כגון Selvius et el., 2018( Maniglio, 2011; Stroebel et al.,( דיכאון ואובדנות ,)Putnam, 2009( ), ותסמיני פוסט־טראומה 2012 דיסוציאציה, הפרעות אפקטיביות, פגיעה בהתקשרות Katz & Nicolet, 2020;( וייחוסים עצמיים שליליים .)Selvius et al., 2018 ההשלכות הקשות של פגיעה מינית בילדות מושפעות, בין היתר, מסטיגמה חברתית ומן השיח הציבורי בנושא. הפגיעה גורמת לנפגעים ולנפגעות אובדנים רבים ובראשם אובדן הילדות ואובדן של סוכנות ). בשל Kays-Ebrahim et al., 2021( אישית ובין־אישית תפיסות חברתיות שליליות ובשל שיח ציבורי שלילי – לעיתים קרובות האובדנים האלה אינם מקבלים את Bloom,( ההכרה הראויה מן החברה ומן הסביבה ), התהליך הזה מותיר את הנפגעות 2000a; 2000b והנפגעים להתמודד עם אבל מודחק ומופנם – המייצר ייחוסים עצמיים שליליים דוגמת בושה, אשמה, תפיסה עצמית שלילית והאשמה עצמית. הייחוסים האלה גורמים לפגיעה קשה ברווחתם הנפשית של הנפגעות והנפגעים, הנאלצים להתמודד עם הפגיעה שעברו Bloom, 2007; Brits et al., 2021;( בבדידות איומה ). הוועדה הוקמה מתוך הכרה Katz et al., 2021 בחשיבות המכרעת של תגובת החברה לפגיעות מינית בילדים וילדות ושל השיח הציבורי בנושא.

ילדים וילדות עובר פגיעה מינית, כך לפי 5 מכל 1 (לב-ויזל 2014–2011 סקר שנערך בישראל בשנים ). לפי נתוני איגוד מרכזי הסיוע 2016 , ואיזיקוביץ עסקו 2018 לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בשנת כמעט מן הפניות למרכזי הסיוע בפגיעות בילדים 60% ; רבע מן הפגיעות שדווחו היו 18 ובילדות מתחת לגיל מן הפגיעות 86%- ; ב 12 בילדים ובילדות מתחת לגיל המיניות בילדים ובילדות היה הפוגע אדם מוכר לנפגע: בן משפחה, ידיד המשפחה, מכר או שכן (איגוד מרכזי ). בקרב החוקרים והחוקרות בתחום יש 2019 , הסיוע הסכמה שאי אפשר לאמוד בדיוק את מספר הילדים והילדות העוברים פגיעה מינית שיש תת־דיווח של התופעה. כלומר היקפה גדול יותר מן הנתונים Allnock & Barns, 2011; Habetha et al.,( הקיימים .)2012; Finkelhor, 2008 למונח פגיעה מינית בילדים יש כמה הגדרות שמקורן בתחומים מקצועיים שונים כגון רפואה ומשפט. כל הגדרה משקפת את התמקדות התחום בהיבטים ). בספרות Giardino et al., 2010( שונים של התופעה המחקרית פגיעה מינית בילדים מוגדרת כמעשה מיני מכוון: מגע או שידול למגע עם או בלי חדירה, חשיפה של איברים מוצנעים בפני הילד, מציצנות, חשיפה Conte & Vaughan-( לפורנוגרפיה והצעות מגונות ). הפגיעה עשויה להתרחש בקשר ישיר Eden, 2018 עם הילד או בקשר וירטואלי, והפוגע עשוי להיות קרוב .)Berliner, 2011( משפחה, מכר או זר פגיעה מינית בילדות היא אירוע טראומטי. במחקרים רבים נמצא שלפגיעה מינית בילדות יש השלכות קשות McQueen et al.,( הן בטווח הקצר הן בטווח הארוך ). במחקר על השלכות קצרות 1992 , ; לואיס־הרמן 2018 מועד נמצא קשר לבעיות התנהגות וגם השלכות על Choudhary et al,( תפקוד קוגניטיבי, חברתי ורגשי ). נמצא שפגיעה מינית בילדות קשורה לרה־ 2019 Benedini et al., 2016;( ויקטימיזציה בגיל ההתבגרות ), לפגיעה עצמית ולהפרעות אכילה Yoon et al., 2018 ). השלכות ארוכות טווח של פגיעה Yates et al., 2008( Maniglio,( מינית בילדות הן בעיות בריאותיות בבגרות

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

11

Made with FlippingBook Learn more on our blog