קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

המחלקה הפרופסיונלית

גמול השתלמות למורים המועסקים ב"עוז לתמורה"

קשר הודעות הארגון 10

בעקבות פניות מורים שביקשו הבהרה למה שנכתב בגיליון "קשר עין" הקודם, הרינו להבהיר כדלקמן: עם כניסת המורה לעבודה בתנאי הרפורמה "עוז לתמורה" הועלתה תקרת גמולי ההשתלמות יחידות גמול. 18 - יחידות גמול ל 16 - מ מורה שערב כניסתו לרפורמה הגיע לתקרת יח') ונזקפו לזכותו גמולים 16( הגמולים נוספים שלא הוכרו ע"י משרד החינוך, זכאי מיד עם כניסתו 17 - לקבל את הגמול הנוסף ה יוכל 18 - לרפורמה. את הגמול השני הנוסף ה לצבור כנגד לימודים במהלך שנת עבודה לפי גמול 1 תנאי הרפורמה. מורה רשאי לצבור השתלמות בשנת עבודה בתנאי הרפורמה. כל 1.2% יחידת גמול השתלמות מקנה תוספת של לשכר. • לידיעת חברי ארגון המורים המבוטחים בביטוח קו הבריאות למורה: הודעה על שינוי תנאים בביטוח הבריאות והסיעוד הקבוצתי לחברי ארגון המורים – הארכת תקופת ביטוח הסיעוד הקבוצתי. עם קבלת הודעה טלפונית מטעם משרד המפקח על הביטוח, בדבר אפשרות הארכת , נכנס ארגון 2017 הכיסוי הסיעודי לשנת המורים למשא ומתן עם חברת הביטוח הפניקס על המשך הכיסוי הסיעודי. • אנו חוזרים ומבקשים מהמורים שחל שינוי במקום עבודתם ובהיקף משרתם לעדכן אותנו. העדכון יכול להיעשות במכתב, בפקס או במייל. • אנו שמחים להודיע על פתיחת המשרדים החדשים של סניף אצבע הגליל וסניף מרכז הגליל.

תקרת הגמולים עפ"י ההסכם הנוכחי היא: 21.6% = 1.2% X יחידות גמול בסה"כ 18

נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית טל' המחלקה:

גמול כפל תואר – + 8.75 X 1.2% = 10.5% לשכר. 32.1% : סה"כ

03-7106738 כתובת דוא"ל: rachelb@igm.org.il

הערה חשובה: בשנת שבתון או בחצי שבתון אין הגבלה גמול בשנה. מורה שטרם הגיע 1 של צבירת יח'), יכול לצבור 18( לתקרת הגמולים החדשה מספר גמולי השתלמות. שימו לב: כל האמור לעיל נכון למורים המועסקים בתנאי הרפורמה "עוז לתמורה". בנוגע למורים העובדים בתנאי העולם הישן לא חל כל שינוי. השתלמות נעימה!

המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

, מרכז ניצנים, 1 , קומה 10 הכתובת: החרושת כרמיאל. • מועדוני הגמלאים פועלים במלוא המרץ: בחנוכה ערכנו מופע גדול לגמלאים באולמי אווניו באיירפורט סיטי. גמלאים לנופשון של 300 צאו ֵ בימים הקרובים י ימים באילת. 4 ימים בים המלח. 4- נצא ל 26.2.2017- ב כל הפעילויות מתפרסמות באתר הארגון > www.igm.org.il : במדור הגמלאים. לפרטים גמלאים (בדף הבית) כל הגמלאים חברי ארגון המורים יכולים להשתתף בכל הפעילויות של הסניפים השונים. הפעילויות מיועדות לחברי הארגון ובני הזוג. בן הזוג אינו יכול להשתתף בפעילויות ללא ליווי חבר הארגון.

אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

Made with FlippingBook - Online catalogs