קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

5

†~ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ˜’•– ‹€ †‡–’ œŒ †‡–’ –ƒ~˜

†~ ‚Ž˜ƒ‰ 100% Š‰‡Œ ‹€ †‡–’ œŒ †‡–’ –ƒ~˜

”Œ –‡…Œ

‰–” –‡…Œ

‡ Šƒ€

”Œ –‡…Œ

‰–” –‡…Œ

‡ Šƒ€

519

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

519

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

269

40

269

35

539

‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200

539

‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200

289

41

289

36

729

160/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

729

160/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

369

42

369

37

749

180/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

749

180/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

389

43

389

38

959

160/200

‹‡•Š… 5 †

919

160/200

‹‡•Š… 5 †

439

44

439

39

Sale! ‹‡”Œ

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

6

‚Ž˜ƒ‰ 100% €Ž‡Š–† ‹€

‚Ž˜ƒ‰ 100% ‚–‚ ‹€

90/200 ‹‡•Š… 3 ‡…‡ † D 379 D 149 ‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200 D 399 D 159 160/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 529 D 199 180/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 549 D 199 160/200 ‹‡•Š… 5 ‡€ƒ„ † D 689 D 249

90/200 ‹‡•Š… 3 ‡…‡ † D 379 D 149 ‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200 D 399 D 159 160/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 529 D 199 180/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 549 D 199 160/200 ‹‡•Š… 5 ‡€ƒ„ † D 689 D 249 90/200 ‹‡•Š… 3 ‡…‡ † D 379 D 149 ‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200 D 399 D 159 160/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 529 D 199 180/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 549 D 199 160/200 ‹‡•Š… 5 ‡€ƒ„ † D 689 D 249

55

50

56

51

57

52

58

53

59

54

‚Ž˜ƒ‰ 100% ‡ƒ• ‹€

‚Ž˜ƒ‰ 100% –•ƒ~ ‹€

45

90/200 ‹‡•Š… 3 ‡…‡ † D 379 D 149

60

46

160/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 529 D 199 180/200 ‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ † D 549 D 199 160/200 ‹‡•Š… 5 ‡€ƒ„ † D 689 D 249

61

47

62

48

63

49

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online