קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

9

‡ƒŽ ‚„Š~ ‹€ ‚Ž˜ƒ‰ 100%

‡ƒƒ•Œ ‹€ ‚Ž˜ƒ‰ 100%

•‡~ ‹€ ‚Ž˜ƒ‰ 100%

Šƒ†ƒ’ ‹€ ‚Ž˜ƒ‰ 100%

‹ƒŠ ‹€ ‚Ž˜ƒ‰ 100%

Š~• ‹€ ‚Ž˜ƒ‰ 100%

–ƒ~„ƒŽ‡ ‹€ ‚Ž˜ƒ‰ 100%

‡ Šƒ€ ‰–” –‡…Œ ”Œ –‡…Œ

†‡–’ –ƒ~˜

†‡–’ œŒ

100/150 ‚’‡”ƒ 63/140 ‡ ‚Ž˜ƒ‰ 100% –ƒ~„ƒŽ‡ 83 * Š~• 82 D 179 ‹ƒ•Œ D 80

‹ƒŠ Šƒ†ƒ’ •‡~ ‡ƒƒ•Œ ‡ƒŽ ‚„Š~ 79 80 81 102.1 102.3

279

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

143

379

‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200

152

102.4

102.2

-

-

-

†Š‡ƒ• •ƒŽ‡˜ ˜‰‡Œ— –ƒ~„ƒŽ‡ Š~• –†~‡Šƒ’ ‡ƒŠ‡Œ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ˜’†Œ Šƒ€

•ƒŽ‡˜ ˜€Œ –ƒ~„ƒŽ‡ Š~•

†Š‡ƒ• ‹‡Š‡ ˜‰‡Œ— •’ƒ~ •‡~ ‹ƒŠ –†~‡Šƒ’ ‡ƒŠ‡Œ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ˜’†Œ Šƒ€

‹‡Š‡ ˜€Œ •‡~ Šƒ†ƒ’ ‹ƒŠ ‚Ž˜ƒ‰ 100% Šƒ€

– ŒŠ ‹–€ 500

Šƒ€

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

‹€

œŒ †‡–’

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

‹€

œŒ †‡–’

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

‹€

œŒ †‡–’

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

‹€

œŒ †‡–’

139

88

69

‹ƒŠ

199

139

139

139

89

99

‹ƒŠ

69

Šƒ†ƒ’

69

Š~•

86

69

Š~•

84

91

139

139

199

139

69

–ƒ~„ƒŽ‡

87

69

–ƒ~„ƒŽ‡

85

99

•’ƒ~ •‡~

92

90

69

•‡~

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

10

˜‡‡ “‡• ˜‰‡Œ— †~ ‚•ƒ– ‚Ž˜ƒ‰ 100% ˜’†Œ ‡††Ž‡ ‡ƒŠ‡Œ

€Ž‡Š–† ‡ƒŽ ˜ƒ‡–‰

–‡…Œ ”Œ

Šƒ€ –‡…Œ ‰–”

†‡–’

œŒ †‡–’

ˆƒ’ ˜‡–‰ ˜ƒ‰— ˆƒ’ ˜ƒ‰– ˜‡˜‡Œ~ ˜ƒ‰— 3 ˜’†Œ ˜•Ž’Œ ‚Ž˜ƒ‰  Š— ˜ƒ‰— ˜ƒ”ƒŽ 50% ‡ƒŠ‡Œ ‚•ƒ– „ƒƒ– ˜ƒ”ƒŽ 50% ˜ƒ–‡„ ˜‡–‰ ƒ~ƒ–•‡Œ ˜’†Œ ƒ~ƒ–•‡Œ ‡ƒŠ‡Œ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ‡ ƒ~–ƒ•‡Œ 100% ƒ•‡Š‡ ‚’ƒ”Œ ‡††Ž ‚—ƒ…˜ •‡ŽŒ …ƒ‡Œ ˜‡˜‡Œ~ ‚ŒƒŠ’ Š— ‹‡Š‡Š ‹‡~˜Œ •†Š ˜‡–‰ •†Š •†Š ‡‡‰– 100%  ˜’†Œ ‹‡‡† ‚…ƒ ˜‡–‰‚ ˜Ž€‚Š ƒ’‡‚ƒ •~‚ ˜‡–• ˜˜…’‚ –„ƒ ‡€–Š~ ˜‡Ž ‚Œ†~ƒ ˜ƒ–‡…Ž ƒ‡‰Š Š‡’ƒŠƒ‚ ˜‡–‰ Š‡’ƒŠƒ‚ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ˜’†Œ ‡††Ž‡ ˆƒ’ ‡ƒŠ‡Œ ˜‡–‰…ƒ—Œ Š‡’ƒŠƒ‚ ‚‰– ˜”ŠŒƒŒ ƒ~Œ ˜•Ž’Œƒ

219

50/70

93

129

–‡…Œ ”Œ

–‡…Œ ‰–”

Šƒ€

”

œŒ †‡–’

‰–” –‡…Œ ”Œ –‡…Œ

Šƒ€

œŒ †‡–’

99

„ ƒŽ ”ƒ’ƒ• 50/50

49

97

329

150/200

169

100

99

50/50

–‡‚ ‚„

49

98

449

200/220

229

101

209

50/70

94

79

99

50/50

‘ƒ‰ –ƒ’~

49

99

„‡•–ƒ†

ƒŽ‡œ”ƒ’•

–ƒ’~

3

2

1

˜‡‰ƒ “‡• ˆƒ’ ˜‰‡Œ— “‡•‚ ˜ŽƒŠ ˆƒ’ ˜‰‡Œ— –‡‡’ƒ–•‡Œ ‡ƒŠ‡Œ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ˜’†Œ – ŒŠ – € 200 Š•—Œ ‚ŒƒŠ’ ‡ƒŒ

ƒŠ‡‡ƒ ‚†‡Œ ‡ƒ‡‰ ‚Ž˜ƒ‰ 100% ˜‡€ƒ„ ‚†‡ŒŠ

299

60/40

95

129

‰–” –‡…Œ ”Œ –‡…Œ

Šƒ€

œŒ †‡–’

‰–” –‡…Œ ”Œ –‡…Œ

Šƒ€

œŒ †‡–’

159

50/70

96

99

299

220/240

329

150/220

169

103

189

111

429

200/220

249

112

ƒŽ‡œ”ƒ’•

Š

2

1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online