קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

המוטמעים בתהליכי למידה ובכל תחומי הדעת השונים ובכל שכבות הגיל במוסדות החינוך. היסודות כוללים סוגיות ערכיות, אקדמיות, קהילתיות ומחקריות. המודל נשען על תפיסה הוליסטית, המחברת בין משאביה הפורמליים והבלתי-פורמליים של עיר, ומצרפת לתוכה מומחי תוכן מתוך הקהילה, האקדמיה ותעשיות המחקר. המודל מכוון יליוּת חברתית ולמידה שיתופית רב- ִ להעצמה אישית, מוֹבּ גילית (ללא מגבלות של מקום וזמן), ומאפשר אוטונומיה בבחירה של תחומי דעת, על פי עניין, אתגר וסקרנות, בתוך סביבות למידה פורמליות ובלתי פורמליות ברחבי העיר. .)Lifelong Learning( הוא מכוון גם ללמידה לאורך החיים המעבר מתפיסה של אוטונומיה במרחב של בית ספר ן למידה עצמית ושיתופית ֵ מ ַ לאוטונומיה במרחב עירוני מז על פי תחומי עניין ורלוונטיות לעולמם של הלומדים. התהליכים מתרחשים באמצעות מידע זמין, ומשלבים היבטים אותנטיים, קוגניטיביים ומטא קוגניטיביים, תוך אישיים ובין אישיים, חושיים ותנועתיים, ופן ערכי-חברתי שמקבל משמעות ורלוונטיות בין מוסדות החינוך, התרבות והקהילה. עקרון הלמידה בא לידי ביטוי במתודולוגיות למידה חווייתיות והתנסותיות - מבוססות בעיה, מבוססות פרויקט, מבוססות למידה שיתופית, למידה הדדית, פרזנטציה שיתופית, שיתוף והבניית ידע ובניית מיזמים קהילתיים משותפים, פרקטיים ורלוונטיים מתחום עולמם של הלומדים. בדיקה מעלה כי למידה שיתופית גלובלית ואזורית בין תלמידים מארצות שונות בעולם מגבירה במידה רבה לאין שיעור את המוטיבציה של התלמידים הלומדים ). הגורמים העיקריים Garner, 1999( בתנאי לימוד מסורתיים Mistler-Jackson &( לעלייה במוטיבציה של התלמידים ) מושפעים ממידת דרגות החופש שניתנות Songer, 2000 לתלמידים בתכנון, בחשיבה ובתהליך איסוף המידע, ולאו דווקא בתהליכי למידה מסורתיים שיש בהם תבניות מוכרות וסגורות. הסינרגיה המתרחשת בין חברי הקבוצה, , מזמנת פיתוח רעיונות המאפשרים למידה Each במסגרת מפרה ומעודדת יזמות ויוזמות עצמאיות בין הלומדים, בין הוא מודל פדגוגי יישומי מובנה בתוך Each תהליכי הלמידה; המודל הוא סופרפוזיציה של ארבעה יסודות מרכזיים המוטמעים בתהליכי למידה ובכל תחומי הדעת השונים ובכל שכבות הגיל במוסדות החינוך; היסודות כוללים סוגיות ערכיות, אקדמיות, קהילתיות ומחקריות

בתי הספר, מוסדות תרבות בלתי פורמליים, מומחי ידע מתוך הקהילה, מומחי ידע מתעשיות המחקר ומומחי ידע הם Each מתוך האקדמיה. תהליכי למידה המבוססים על צורך חיוני בחברה החפצה בשינויים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים. כל העת האתגר הוא ביצירת תהליכי למידה שקושרים בין הלמידה האינדיווידואלית והאוטונומית לבין סביבה שמעודדת שיתופיות של מידע ואיגום משאבים במרחב העירוני. Each עקרונות המודל יוטמע בכל - )Education & Values( עיקרון ערכי חינוכי תחומי הדעת, באמצעות תהליכי למידה ששזורות בהם דילמות וסוגיות אתיות ערכיות ומוסריות, שאינן מנותקות מתהליך הלמידה ומתוכנית הלימודים. יתקיימו שיחות ערכיות, חינוכיות ומוסריות, רלוונטיות ואקטואליות, מתוך ) את 2012( כינתה Leinhardt . עולמם של התלמידים הרעיון של למידה חברתית "הרעיון הרדיקלי ביותר, שהרי Caine( " מרבית הלמידה כרוכה במערכת יחסים בין אנשים &). לכן הקשר החברתי נעשה למשמעותי Caine, 1996 בתהליך הלמידה ומחזק את קשרי הגומלין בין המורה ללומדים ובקרב הלומדים עצמם. המורים מזהים, מבעוד מועד, את הקשר בין תחומי הדעת הנלמדים לבין סוגיות ודילמות ערכיות, חברתיות, מוסריות ואקטואליות הנוגעות לסדר היום הציבורי. כל העת תתקיים שמירה קונסיסטנטית על האיזון שבין העלאת סוגיות ערכיות, מוסריות וחברתיות לבין חשיבה, ידע ומידע המועברים לתלמידים. בכל שלב יתקיים עיסוק בשאלות אתיות, ערכיות ומוסריות בתוך קשר מתמיד ללמידה אינטלקטואלית ורלוונטית. בכלל זה ֶ ה יקפידו המורים על הדגשים במסרים ערכיים ויעודדו גילוי עמדות אישיות של התלמידים בסוגיות ערכיות, אקטואליות ורלוונטיות. מעורבותם של התלמידים תבוא לידי ביטוי בהצגת עמדות - בקבוצות דיון, משחקי תפקידים וסימולציות המחברות בין תחומי הידע השונים לתכנים הערכיים. כמו כן יתבצעו תהליכי עומק חינוכיים, כדי לטפח בוגר משפיע בחברה, בעל תחושת אחריות ושייכות חברתית. מאפשר אוטונומיה בבחירה של Each מודל תחומי דעת, על פי עניין, אתגר וסקרנות, בתוך סביבות למידה פורמליות ובלתי פורמליות ברחבי העיר; הוא מכוון גם ללמידה לאורך Lifelong Learning החיים,

36

Made with FlippingBook Learn more on our blog