קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

יבטא בניית - )Academic( העיקרון האקדמי הבינתחומי תהליכים של רכישת ידע באמצעות חקירה של בעיות אותנטיות, עשירות ורלוונטיות בתחומי הדעת והחקר השונים. תהליכי הלמידה ייבנו באמצעות פרויקטים מבוססי חקר, קריאה וחשיבה - מודרכים ומונחים על ידי מומחי ידע מהקהילה, מהאקדמיה ומתעשיות המחקר ועל ידי מורים מבית הספר. מיומנות קריאה וחשיבה בראשית דרכם של התלמידים במערכת החינוך עשויה להשפיע על העלאת המסוגלות העצמית והמוטיבציה של התלמידים במשימות קוגניטיביות ). סוגי קריאת מאמרים: Feitelson & Dalia, 1990( בעתיד או Article Review( החל מסקירת ספרות כרונולוגית ) הכולל Hypothesis( ) מאמר תאורטי Meta-analysis הצגת רקע (מידע קיים או היסטורי על הנושא), הצגת הרעיון, תאוריה, דיון, יישום, מסקנות וסיכום. מאמר מחקרי ) הכולל הצגת רקע (מידע קיים Articleֿ /Paper Research( או היסטורי בנושא), הצגת שאלת המחקר, שיטת המחקר, ממצאים, דיון בממצאים, מסקנות וסיכום. ) הכולל הצגת רקע על הנושא Case Report( חקר מקרה העיקרי, הצגת המקרה, דיון ומסקנות. מכתב מערכת ) כולל הצגת דעה אישית, סובייקטיבית, על Editorial( נושא מסוים. ההיכרות עם מאמרים אקדמיים ומחקריים מגוונים תסייע לתלמידים ללמוד ולנתח את סוגי המאמרים ולהיחשף לחדשנות העולמית בתחומי מחקר מגוונים. הוא בסיס נורמטיבי - )Community( העיקרון הקהילתי ליצירת אינטגרציה חברתית וביטוי תחושת השייכות לקבוצה, לסביבה ולקהילה. אחד המאפיינים של קהילה מודרנית הוא הצורה המרחבית של המושג "קהילה", המתאפשרת בזכות טכנולוגיה מתקדמת של מרחב ומקום. קשרים בין קהילה למוסדות חינוך מחזקים ערכים חברתיים ואישיים של התלמידים ומחדדים את זהותם האזרחית של תלמידי בתי הספר, משפרים את הביטחון העצמי והתקשורת הבין- אישית, מעודדים קבלת אחריות, תכנון ויצירתיות בפתירת בעיות מורכבות ועוד. האינטראקציה הקהילתית-חברתית הסינרגיה המתרחשת בין חברי הקבוצה מזמנת פיתוח רעיונות המאפשרים למידה מפרה ומעודדת יזמות ויוזמות עצמאיות בין הלומדים, בין בתי הספר, מוסדות תרבות בלתי פורמליים, מומחי ידע מתוך הקהילה, מומחי ידע מתעשיות המחקר ומומחי ידע מתוך האקדמיה

מתרחשת כחלק ממבנה תוכניות הלימודים ושזורה בתהליכי הלמידה ובכל תחומי הדעת, בדיוק כפי שהערכים מוטמעים בתהליכי הלמידה. העיקרון הקהילתי מיושם דרך רכישת ידע המתממש באמצעות פיתוח מיזמים משותפים בין הקהילה לתלמידים במוסדות החינוך, במטרה ליצור מוקדי השפעה הדדיים בין הקהילה לבין בתי הספר באופן קונסיסטנטי. תהליכי למידה - )High-tech( עקרון למידת החקר ה למשמעותי בתהליך הלמידה. ׂ ֶ המבוססים על מחקר - נעש הוא מקדם דרכי הבנה וחשיבה שיש בהן סקרנות ואתגר אינטלקטואלי, לשאלת שאלות ולפתרון בעיות מורכבות. תהליכי הלמידה המבוססים על עקרון למידת החקר מאפשרים התמודדות עם אתגרים רלוונטיים בתחומי ידע מגוונים, למידה מבוססת בעיה, פרויקט, תוצר, וחשיבה מסדר גבוה. תהליכי החקר יכללו השערות, איסוף מידע, ניתוח נתונים, בניית טיעונים המבוססים על עובדות, איתור, טענות ואיסוף תוצאות ניסויים ומחקרים. התוצאה הסופית של תהליך החקר מסתיימת בעבודה סמינריונית אקדמית, הכוללת מבוא, שאלת החקר, סקירת ספרות, מתודולוגיה, שיטת איסוף הנתונים, ממצאים, עיבוד הנתונים, ניתוח, מסקנות וסיכום. תהליכי החקר מותאמים לשכבות הגיל השונות ומשתנים בהתאם לנושא ). תהליכי חקר כוללים צפייה Bell and Davis, Linn, 2004( ותיעוד גם מחוץ לכותלי בית הספר - למידת מיומנויות, מיון לקבוצות ובניית תבחינים להשוואה, שאינם בהכרח ליניאריים. הנחיית תהליכי החקר תאפשר אינטראקציות לימודיות בין מנחי המחקר ללומדים ובין הלומדים עצמם. באמצעותן יתקיימו הנחות העומדות ביסוד הטיעונים, תהליכי חיפוש אחר תשובות לבעיות, שאלות ותהיות מורכבות ומיומנויות חשיבה תוך הבניית ידע מסדר גבוה. הטמעה של חשיבה מסדר גבוה בתוך מקצועות הלימוד בבתי הספר מקדמת את האינטליגנציה של התלמידים ) ומסייעת ללומדים להתמיד בצורת Resnick, 2001( החשיבה ותהליכי הניתוח של בעיות מורכבות מסדר

37

Made with FlippingBook Learn more on our blog