קשר עין גליון 300 - ירחון ארגון המורים נובמבר-דצמבר 2020

298 תגובה למאמר "תוכנית לימודים ייחודית על מלחמת העצמאות" מאת יואב כץ, מגיליון

מורה גמלאי לתנ״ך; לימד בתיכון עירוני ג׳ בחיפה | משה בודק

מקור זכותנו על ארץ ישראל

ב מאמר "תוכנית לימודים ייחודית על מלחמת העצמאות" ], נאמר, בין השאר: 298 " מאת המורה יואב כץ ["קשר עין "בפנל נוסף, באותה שכבה, ערכנו דיון בנושא 'זכותנו על הארץ', לא מהיבט דתי". מכיוון שלא נכתב במאמר מהי זכותנו על הארץ לא מבחינה דתית, ברצוני להדגיש שזכותנו על הארץ ניתנה לנו מבורא עולם. בספר בראשית, פרק ט"ו, מבטיח הקב"ה לאברהם אבינו "לזרעך נתתי את הארץ הזאת..." ובמקום אחר נאמר "כי ביצחק א לך זרע" (בראשית כ"א, י"ב). כלומר, על פי הכתוב בתנ"ך, ֵ ר ָ קּ ִ י ארץ ישראל הובטחה רק לזרעם של אברהם, יצחק ויעקב, ולא לאחרים. הדבר מלמד שאם לא נסתמך על ההבטחה האלוקית לא נוכל לראות בעצמנו טובים מעמים אחרים שכבשו ארצות מיושבות, סילקו מהן את התושבים הקדומים והכריזו עליהן כזרעם. הבטחה זו נשנית גם ליצחק אבינו וליעקב אבינו, בנביאים ובכתובים.

הוועדה, הסתמך על ההבטחה האלוקית בתנ"ך בנוגע לזכותם של היהודים על הארץ. יש סיפור מלפני עשרות בשנים, שבאחת האוניברסיטאות באירופה התקיים ויכוח בין סטודנטים ערביים לסטודנטים ישראליים בעניין זכותנו על הארץ. הסטודנטים הערביים הביאו 'הוכחות' לכאורה שהם הם אדוני הארץ. ואילו לסטודנטים הישראליים לא היה כל מענה. רק לסטודנט בריטי הייתה תשובה ברורה וחד משמעית. הוא טען שארץ ישראל שייכת ליהודים כי הקב"ה הבטיח להם את הארץ. מסתבר שדווקא נוצרים רבים מכירים את זכותנו האלוקית.

הוקמה ועדת פיל על ידי ממשלת 1936 בשנת הממלכה המאוחדת, בעקבות פרוץ המרד הערבי הגדול בארץ ישראל. דוד בן-גוריון, בעדותו לפני

54

Made with FlippingBook flipbook maker