קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

מורה לביולוגיה, רכזת תקשוב ודוקטורנטית לחינוך | ליטל דיצ'י קידר

שינוי טכנופדגוגי בבית הספר

ייעוץ לארגון הלומד - הצעת דרך להטמעת השינוי באופן מיטבי ולאורך זמן

ב מסגרת השתלמות בתחום הייעוץ הארגוני נתבקשתי לבצע חשיבת עומק על תהליך שינוי בארגון, ולהציע תוכנית עבודה רלוונטית להתמודדות עם השינוי. מתוקף היותי רכזת תקשוב, בשנת קורונה, התחברתי מייד לנושא של הטמעת הטכנופדגוגיה, שהשתלבה בחיינו החינוכיים בשנה"ל תש"ף –תשפ"א. ההתפתחות הטכנולוגית התקדמה בעבר בקו מקביל להתפתחויות פדגוגיות. במהלך הזמן נוצר צורך לגשר בין שני עולמות אלה, וכך נולדה הטכנופדגוגיה. מטרתה היא התאמת הלמידה לזמן הנוכחי ושיפור הפדגוגיה המסורתית באמצעות כלים טכנולוגיים. הטכנולוגיה מאפשרת ליישם למידה בדרכים שונות, לאפשר התמודדות עם אתגרים חינוכיים ולתת הזדמנויות ללמידה שונה. הטמעת טכנולוגיה בפדגוגיה, בדרך מיטבית ולאורך זמן, מחייבת את הארגון להיות ארגון לומד ומצליח. ארגון מצליח מתאפיין במנהיגות ובערכים המקדמים חשיבת עתיד ועיצוב עתיד רצוי, ובכך מחייב את אנשי הארגון להיות היוצרים של המציאות החדשה. מתוך כך עולה השאלה כיצד ניתן לעשות את בית הספר לארגון מצליח המטמיע שינוי לאורך זמן. מהו ארגון מצליח? כדי להיות לארגון מצליח על בית הספר להפוך לארגון בעל אוריינטציה עתידנית לידע - לבצע התאמות על בסיס יומיומי מתמשך, בהתאם לשינויים במציאות. הטמעת פדגוגיה עתידנית מחייבת ביסוס תרבות ארגונית - תרבות הוראה ויחסי עבודה של מורים ועמיתיהם, לצד מנגנון המניע את המערכת

לביצוע של מדידה, הערכה ולמידה כחלק משגרת העבודה, במטרה להגיע לשיפור אישי ומערכתי. הצמיחה בפרקטיקה ובפרופסיה, לצד עבודת צוות, יוצרת תרבות של שיתופיות ע מההון ָ ורשת חזקה של חדשנות. כמו כן ארגון מצליח מוּנ האנושי הקיים בו. בבתי הספר המורים הם ההון האנושי. המורים, כמנהיגים של מערכת החינוך, צריכים לשאוף לחקור וללמוד את סביבת העבודה שלהם. מורה ש"חי" את סביבת עבודתו יוכל לפתח תכונות של אדם סקרן, צמא לידע וללמידה כדרך חיים, עבורו ועבור תלמידיו. מורה שמרחיב את אופקיו בתחום הידע שלו יוכל להדגים זאת גם עבור תלמידיו וללוותם באופן מחויב יותר. כיצד ניתן להטמיע שינוי לאורך זמן? 2021 - 2020 שגרת העבודה, בפרקטיקה ובפרופסיה, במהלך עברה מהפך, והטכנופדגוגיה נכנסה בדרמטיות להוראה וגרמה, בתחילה, חשש בקרב מורים. הטכנופדגוגיה הביאה עימה שינוי ארגוני משמעותי, וזה השפיע על היכולות הטכנולוגיות של המורים, ובד בבד הביא לידי פתיחות מחשבתית גבוהה בקבלת הטכנולוגיה והטמעתה ככלי חינוכי-לימודי משמעותי. זוהי הזדמנות פז לשינוי, המחייבת את בתי הספר למפות באופן מיידי את הצרכים שלהם ואת המשמעויות הנגזרות מכך. מיפוי של אירועים גדולים מאפשר להגיב במהירות ובדיוק הנדרש בתהליכים היוצרים שינוי בסביבת העבודה. ובכן, מה יוכל לאפשר לבית הספר להיות לארגון מצליח ולהטמיע את השינוי הטכנופדגוגי לאורך זמן ובאופן מיטבי? להלן הצעתי:

44

Made with FlippingBook Publishing Software