ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

(הקף בעיגול) תפקיד:

(הקף בעיגול) המוסד משלם השכר:

(הקף בעיגול) דרגת שכר:

. רשות מקומית ________ 1 . משרד החינוך 2

. מורה בכיר 4 . מדריך מוסמך 5 . מורה מוסמך 6

. ד"ר 1 . מ.א. 2 . ב.א. 3

. חינוך עצמאי 6 . חינוך תורני 7 . מכללה 8 . מוסד אחר________ 9

. מורה 1 . מחנך 2 . רכז מקצועי 3 . רכז שכבה 4

. סגן מנהל 5 . מנהל 6

. אורט 3 . עמל 4 . אמי"ת 5

. מדריך 7 . מפקח 8

(הקף בעיגול) קרן השתלמות:

(הקף בעיגול) קרן פנסיה:

___________ % גמול השתלמות ב- מס' שנות חיסכון בקרן ___________

. הבינלאומי הראשון בניהול ארגון המורים 1 . הבינלאומי הראשון בניהול אחר 2 . קרן מישור 3 . לא חבר 4

. תקציבית 1 . מבטחים 2 . גלעד 3

. קג"מ 4 . מקפת 5 . אחר 6

מס' שנות העבודה המבוטחות בפנסיה ___ ___

הצהרה ואישור אני הח"מ: שם פרטי__________________שם משפחה_______________________מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים ומודיע/ה בזה כי אינני חבר/ה בארגון מורים ו/או איגוד מקצועי אחר ומתחייב/ת כי כחבר/ה בארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות אקבל עליי את כל ההחלטות של מוסדות הארגון ומרותם. ידוע לי שבמקרה של הפרת המשמעת הארגונית אני צפוי/ה להעמדה בפני בי"ד חברים ולהרחקה מן הארגון. ידוע לי שהפסקת חברותי בארגון המורים, ביוזמתי, תתבצע לאחר בקשה מפורשת בכתב, אותה אשלח לארגון. ידוע לי כי הנתונים אודותיי, כפי שנמסרו על ידי לארגון וכפי שיתוקנו על ידי מעת לעת, ייכללו במאגר/י מידע המנוהל/ים על ידי הארגון (להלן: "מאגר המידע"). הנתונים המצויים ו/או שיהיו מצויים במאגר המידע ישמשו את הארגון לצורך טיפול אישי בי. בנוסף, ידוע לי כי בחתימתי על טופס זה אני מסכים כי הנתונים אודותיי יועברו למאגר מידע לצורכי ניהול עסקי הארגון לרבות לצורכי דיוור ישיר לצורך שיווק של שירותים, מוצרים, הטבות, הנחות ומבצעים לחברי הארגון. כמו כן הריני מסכים בזאת כי הארגון ו/או צד שלישי מטעמו יעבירו לי מעת לעת על פי שיקול דעתם, דברי פרסומת הנוגעים לפעילות הארגון לרבות מידע בנוגע למבצעים, הטבות, הנחות, ושירותים המוצעים ו/או אשר יוצעו לחברי הארגון בדרך של דיוור ישיר , מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע לארגון בכתב, בהתאם לפרטי SMS , MMS באמצעים שונים, ובכללם דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות ההתקשרות המופיעים להלן, או כפי שיפורט בדבר הפרסומת שיישלח אלי, על רצוני להפסיק את קבלת דברי הפרסומת ועל כך כי הנתונים אודותיי לא יועברו ו/או יימחקו ממאגר המידע לשירותי דיוור ישיר והמידע המתייחס אליי לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים לפרק זמן מוגבל או קבוע וכי אפסיק לקבל דברי פרסומת. הנני מאשר קבלת דיוור ישיר ודואר פרסומי. אינני מעוניין לקבל דיוור ישיר ודואר פרסומי ואינני מאשר שימוש בפרטים הנאגרים לצורכי דיוור ישיר.

תאריך: ________________ חתימה: ____________________

PR - 02 - 01 / 01 - ' ט

67

Made with FlippingBook Annual report