ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

טופס הצטרפות לעמותה הפדגוגית

>>>

הצטרפות לעמותה אינה כרוכה בכל תשלום מצדך (דמי החבר ממומנים ע"י משרד החינוך). בטופס ההצטרפות נאמר כי ניתן "ייפוי כוח בלתי חוזר". הסיבה לכך היא הרצון להימנע מהצורך להחתימך מדי שנה בשנה. תוכל/י לפרוש מהעמותה בכל עת שתרצה בכך, באמצעות פנייה בכתב. הנך מתבקש/ת למלא הטופס המצ"ב, על כל פרטיו, ולהחזירו למשרדי העמותה בת"א.

לכבוד משרד החינוך ומשרד האוצר

אני הח"מ מצהיר/ה בזאת, כי אני חבר/ה בעמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל-יסודי והעל-תיכוני בישראל. בהתאם להסכם קיבוצי בין ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים לבין המעסיקים במערכת החינוך, על המעסיק לשאת בדמי החברות בעמותה הפרופסיונאלית שאינה איגוד מקצועי. לפיכך אני מבקש/ת ממעסיקי לשלם לעמותה ואילך. אין בחתימה זו התחייבות כספית כלשהי. 1/1/12 - הנ"ל את דמי החבר החל מ

פרטים אישיים:

-

__________________________ שם פרטי ___________________________ שם משפחה

ת"ז

___________________________________________________________ כתובת ביה"ס __________________________________ שם ביה"ס

כתובת המגורים:

רחוב ___________________________________________________ מספר ______________ ת"ד ______________עיר _______________

בבית__________________________________נייד___________________________ מיקוד___________________________________ טלפון

____________________ חתימה: ________________ תאריך:

www.igm.org.il , 03-5667702 , פקס. 03-7106741 , טל. 6618356 , תל אביב 23 דרך מנחם בגין

PR - 02 - 01 / 01 ט' -

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

68

Made with FlippingBook Annual report