יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

שינוי טעמים וצרכי השוק. נראה כי בעוד כחודש נוכל להציג תוכנית ראשונית של סל הגידולים המוצע המתאים לעמק יזרעאל, מבוסס מיכון. בד בבד אנו נקדם בחינה ותצפיות ראשוניות במספר גידולים כמו: שומשום, קטניות וגידולי מספוא. הגדרת הגידולים והמוצרים יעזור לנו לקדם מחקר ופיתוח רב שנתי ליעדים. התנהלות הרפת מול מרכזי המזון - השיח עם נספק יותר מזון גס 2024 - "מילובר" מתקדם. ב מקומי למרכז המזון תחמיצים ושחתות. מזכיר, כל אחד בגזרתו, תבחנו תפעלו למקסימום יעילות. אספקת מזון איכותי בסמיכות למרכז מזון תיתן תרומה גדולה למשק, במקביל נחתור לגיוון גידולי המספוא והשבחתם.

אנו עוסקים בהכנת היעדים ותוכניות העבודה . לאור האירועים חוסר הוודאות 2024 לשנת 2024 - מקשה על התכנון. כלל תקציב המדינה ל עומד להשתנות, לא ברור כיצד. בצל האירועים, הסיכונים רק גדלים והסביבה העסקית מתמחרת זאת מייד בעליית ריבית ושינוי בערך השקל. חוסר יציבות מקשה מאד את התכנון. דור המשך בחקלאות - במימון משקי עמק התקשרנו עם סקר ראשוני. יזרעאל עשינו המועצות, מעברים בעמק, מערכות החינוך, מיזם מהאדמה, החווה החקלאית ועוד לנסות ולפעול בתחום. במקביל פנינו לקול קורא של משרד החקלאות נקווה לקבלת תקציב ראשוני לפעילות . אנו פועלים לגייס את המועצות 2024 בשנת ומשקי עמק יזרעאל לגיוס משאבים נוספים. יעדים 4 התוכנית, בכפוף לאישור הנהלה, תעמיד לפעילות, מתוכם נרצה להתחיל לפעול לפחות .2025 - ו 2024 בשניים בשנים בתוכנית האב לחקלאות כזכור, השלמנו סקירה של מצב קיים, שינויים צפויים על רקע שינוי אקלים, שינוי בביקוש למזון בעולם, ופיתוח משאבי מי קולחין במרחב. לאחרונה סיימנו סקירות וסיורים בתעשיית האגטק והפודטק ללמוד מגמות וטעמים. התעשיה המתפתחת והצומחת הינה תעשיית המזון המייצרת תחליפי בשר וחלב המבוססת על חלבונים שמקורם בצומח. בחנו מגמות מרכזיות, חומרי גלם, ביקוש,

ישראלית חקלאות לאומית שליחות

צילום : אירית בן צבי

טושקו בן שחר – מנכ"ל מרכז חקלאי העמק

תוכנית אב לחקלאות בעמקים: בחינת הגידולים החקלאיים העתידיים בעמקים מרכז בימים אלו נערכת במועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו תוכנית אב לחקלאות, בהובלת . התוכנית נערכת בתמיכת משרד החקלאות, דר' לירון אמדור והיועצת החקלאית חקלאי העמק במסגרת התוכנית לפיתוח הכפר.

7

Made with FlippingBook Ebook Creator